ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

П Д В
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

четврто измењено и допуњено издање,
август 2010

 

 

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Август 2010.

Аутори:
Иван Антић, Снежана Анџић, Петар Бабић, Споменка Бабић, Вера Бјелица, Ђурђина Бркић, Андрија Јовичић, Милена Менковић, Тијана Менковић, др Милан Неговановић, др Миленко Павловић, др Славољуб Станић, др Ратомир Ћировић, Весна Ћировић и Филип Чубрић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
Вера Бјелица
Споменка Бабић


ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

четврто измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, август 2010 године,
обим 1448 страна,
ISBN 978-86-7323-066-5

ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

Овај приручник је намењен пореским, рачуноводственим и финансијским стручњацима, ревизорима, комерцијалистима, менаџерима, правницима и свима другима који се у свом послу директно или индиректно сусрећу са ПДВ или учествују у доношењу одлука на основу којих настаје промет добара и услуга који подлеже обрачуну и плаћању ПДВ.

Претходна три издања овог приручника, која су продата у преко 15.000 примерака, према интересовању читалаца потврдила су да су у питању свеобухватна и најбоља издања приручника из области ПДВ до сада објављена у нашем подручју.

У новом, четвртом измењеном и допуњеном издању овог приручника, у односу на претходна издања, додато је следеће:

- Измене и допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ("Службени гласник РС", бр. 120/2008) којим су прописани услови и поступак брисања из евиденције ПДВ по службеној дужности;

- Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 53/2010), који се примењује од 6. августа 2010. године, којим је прописано више новина које се примењују и на област пореза на додату вредност;

- Примена новог Правилника о начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица ("Службени гласник РС", бр. 6/2010), који је ступио на снагу 20. фебруара 2010. године, којим је прописана обавеза - правних лица, који врше обраду и унос података у пословне књиге на рачунару, да на захтев пореског органа, у поступку пореске контроле обезбеде извод података о ПДВ из својих електронски вођених пословних књига и евиденција;

- Примена нових решења садржаних у новом Царинском закону ("Службени лист РС", бр. 18/2010), и Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавању декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 29/2010), који се примењује од 3. маја 2010. године, којим су прописани нови обрасци царинских декларација (ЈЦИ, ДЦВ, ДЦ и примена других образаца који се примењују у царинском поступку);

- Примена нових прописа из других привредних области који се индиректно примењују и на област ПДВ, као што су прописи у вези са евиденцијом промета роба и услуга у области трговине, нови прописи о планирању и изградњи објеката који имају утицаја на обрачун ПДВ код првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и др.;

- У овом издању уграђен је велики број нових мишљења и објашњења надлежних органа у вези са применом прописа о ПДВ (Министарства финансија, Управе царина, Пореске управе и др.) и дати су бројни нови примери обрачуна и књижења ПДВ у у посебним делатностима и специфичним прометима добара и услуга који подлежу обавези ПДВ;

- У досадашњој пракси примене прописа о ПДВ уочене су одређене грешке које се често јављају, на које смо указали у овом издању и дали практична упутства за њихово превазилажење.

И у овом издању задржана је основна концепција претходних издања, тако да је материјал изложен у два дела.

 

У ПРВОМ ДЕЛУ, под насловом:
"ОСНОВИ ЗА ПРИМЕНУ СИСТЕМА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ"
обрађена су следећа поглавља:

  I. Основе система пореза на додату вредност

  II. Предмет опорезивања:

  - Испорука добара и пружање услуга у земљи

  - Увоз добара

  III. Порески обвезник и порески дужник:

  - Дефиниција пореских обвезника према Закону о ПДВ

  - Обвезници ПДВ

  - Мали порески обвезник

  - Државни органи као обвезници ПДВ

  - Пољопривредници као обвезници ПДВ

  - Порески дужници према Закону о ПДВ

  - Евидентирање (регистрација) обвезника ПДВ

  IV. Места и време промета добара и услуга и увоз добара:

  - Место промета добара

  - Место промета услуга

  - Место увоза добара

  - Време промета добара и услуга и увоза добара

  V. Настанак пореске обавезе:

  - Порески период и настанак пореске обавезе

  - Настанак пореске обавезе за извршен промет добара и услуга

  - Настанак пореске обавезе за извршену наплату пре промета добара и услуга (авансна наплата)

  - Настанак пореске обавезе приликом увоза добара

  VI. Пореска основица и пореска стопа

  - Пореска основица

  - Пореска стопа

  VII. Пореска ослобођења:

  - Пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одботак претходног пореза (члан 24. Закона)

  - Пореска ослобођења за промет добара и услуга без права на одбитак претходног пореза (члан 25. Закона)

  - Пореска ослобођења код увоза добара

  VIII. Претходни порез:

  - Појам претходног пореза

  - Услови за одбитак претходног пореза

  - Изузимање од права на одбитак претходног пореза

  - Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак

  - Исправка одбитка претходног пореза приликом измена (смањења) пореске основице (члана 31. Закона)

  - Исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности (члан 32. Закона)

  - Исправка одбитка претходног пореза, коју врши стицалац опреме и објеката за вршење делатности (члан 32. ст. 5. и 6. Закона)

  IX. Издавање рачуна, састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ:

  - Обавезе издавања рачуна

  - Облик, рок издавања и садржина рачуна или другог документа који служи као рачун

  - Други рачуни и обрачуни које издаје и саставља обвезник ПДВ за извршен промет добара и услуга

  - Исправка рачуна

  - Састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

  X. Повраћај, рефакција и рефундација пореза на додату вредност:

  - Повраћај ПДВ

  - Рефакција ПДВ

  - Рефундација купцу првог стана

  XI. Евиденција, обрачун и књижење ПДВ:

  - Обавеза вођења евиденције и обрачуна ПДВ

  - Прописи о евиденцији ПДВ

  - Евиденција ПДВ према пореским прописима

  - Вођење евиденције у Књизи издатих и Књизи примљених рачуна

  - Посебне евиденције ПДВ

  - Евиденција ПДВ по прописима о рачуноводству

  - Евиденција примљених и датих аванса

  - Рок за чување пореске евиденције

  XII. Достављање пореском органу података из ПДВ евиденције:

  - Обавеза обезбеђења извода података из електронски вођених пословних књига

  - Начин и поступак обезбеђења извода података из електронски вођених пословних књига

  - Садржај, облик и начин приказивања података из електронски вођених пословних књига

  - Облик и садржина датотека о ПДВ

 

У ДРУГОМ ДЕЛУ, под насловом:
"ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА И СПЕЦИФИЧНИ ПРОМЕТИ ДОБАРА И УСЛУГА"
обрађена су следећа поглавља:

 

I. Обрачун ПДВ у грађевинарству

II. Опорезивање промета непокретности

III. Опорезивање промета моторних возила

IV. Опорезивање промета употребљаваних добара

V. Опорезивање добара и услуга које су део пословне имовине пореског обвезника а користе се у непословне сврхе

VI. Порески третман узорака који се бесплатно дају купцима

VII. Поклони мање вредности

VIII. Куповина (откуп) пољопривредних и других производа од пољопривредника

IX. Производња млинских производа у систему ПДВ

X. Закуп непокретности у систему ПДВ

XI. Унутрашња трговина на велико и мало (у систему ПДВ)

XII. Комисиони промет добара

XIII. Обрачун ПДВ на мањак и расход добара

XIV. Отпремање и допремање добара - шпедиција у систему ПДВ

XV. Спољнотрговински промет добара у систему ПДВ

XVI. Примена прописа о ПДВ у промету добара и услуга са АП Косово и Метохија

XVII. Огранак и представништво страних лица у систему ПДВ

XVIII. Порески пуномоћник

XIX. Опорезивање пројеката финансираних од стране донатора и из хуманитарне помоћи

XX. Пореска ослобођења на промет добара и услуга као и увоз добара по међународним уговорима о кредиту, односно зајму, као и другим међународним уговорима (изузев уговора о донацији)

XXI. Финансијски и оперативни лизинг

XXII. Превоз услуга у систему ПДВ

XXIII. Превоз запослених са становишта пореза на додату вредност

XXIV. Игре на срећу у систему пореза на додату вредност

XXV. Услуге економске пропаганде у систему пореза на додату вредност

XXVI. Уговори о делу и ауторски уговори

XXVII. Заступничке и посредничке услуге

XXVIII. Угоститељство и хотелијерство - рачуноводствени и порески аспекти

XXIX. Обављање угоститељске делатности у објектима затвореног типа (ресторани и одмаралишта)

XXX. Туристичке услуге у систему ПДВ

XXXI. Евидентирање допуна за мобилне телефоне

XXXII. Сервисно-ремонтне услуге у систему пореза на додату вредност

XXXIII. Пољопривредник као обвезник ПДВ

XXXIV. Опорезивање ПДВ у случају статусних и других промена пореског обвезника

XXXV. Комуналне услуге у систему ПДВ

XXXVI. Буџетски корисници (државни органи и јавне службе), цркве и верске заједнице, дипломатско-конзуларна представништва, удружења и организације из аспекта ПДВ

XXXVII. ПДВ у делатности ауто школе, школе језика, рачунара, плеса и сродних делатности

XXXVIII. Банкарски и финансијски промет

XXXIX. Обрачун ПДВ код примене валутне клаузуле

XL. ПДВ у промету по основу продаје добара у извршном поступку и у поступку принудне наплате јавних прихода

XLI. Наплата дуга са реализацијом залога на покретним стварима и реализацијом хипотеке

XLII. Пореска контрола, управни поступак и застарелост пореза на додату вредност

XLIII. Казнене одредбе о ПДВ, прекршајни поступак и пореска кривична дела

XLIV. Утврђивање износа укупног промета добара и услуга

XLV. Производи и комуналне услуге чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ од 8%

   

  ИНДЕКС ПОЈМОВА

   

На почетак стране!