ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

П Д В
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

четврто измењено и допуњено издање,
август 2010

 

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

 

 

Август 2010.

Аутори:
Иван Антић, Снежана Анџић, Петар Бабић, Споменка Бабић, Вера Бјелица, Ђурђина Бркић, Андрија Јовичић, Милена Менковић, Тијана Менковић, др Милан Неговановић, др Миленко Павловић, др Славољуб Станић, др Ратомир Ћировић, Весна Ћировић и Филип Чубрић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
Вера Бјелица
Споменка Бабић


ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

четврто измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, август 2010 године,
обим 1448 страна,
ISBN 978-86-7323-066-5

 

 

П Р Е Д Г О В О Р
уз четврто измењено и допуњено издање

Прошле су три године од претходног, трећег издања овог приручника. Тираж тог издања распродат је већ дуже од годину дана, од када смо најавили припрему новог, четвртог издања.

У четвртом издању приручника свеобухватно смо обрадили примену прописа о порезу на додату вредност у Републици Србији. Поред Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05 и 61/07, у даљем тексту: Закон о ПДВ), за примену овог пореза донето је више од двадесет подзаконских прописа, и дат је велики број мишљења и објашњења за његову примену од стране надлежних органа, које смо објавили у „Регистру прописа“, бр. 4, 5 и 6/2010.

Осим Закона о ПДВ и подзаконских прописа којима је директно уређена материја ПДВ, на овај порез индиректно се примењује и велики број других прописа из области пореског поступка, царина, спољнотрговинског и девизног пословања, планирања и изградње објеката, трговине, угоститељства и других привредних области, као и прекршајног и кривичног законодавства. Због тога је у овом приручнику, поред прописа о ПДВ, обрађена и примена других прописа који се на одговарајући начин примењују у поступку евидентирања, обрачуна, плаћања и контроле овог пореза.

У овом издању обухваћене су новине које нису садржане у претходном издању, и то:

– измене и допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве („Службени гласник РС“, бр. 120/08), којима су прописани услови и поступак брисања обвезника из евиденције ПДВ по службеној дужности, ако је обвезник у претходној календарској години остварио укупан промет у износу мањем од 2.000.000 динара, односно сразмеран износ промета за обвезнике који нису обављали делатност целе календарске године, о чему надлежни порески орган обвезнику издаје потврду;

– измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 53/10), које се примењују од 6. августа 2010. године, којима је прописано више новина које се примењују и на област пореза на додату вредност. Пре свега, то су измене одредби члана 40. тог закона, којима је продужен рок за подношење измењене пореске пријаве, најкасније до истека рока застарелости, уместо рока од 12 месеци од дана подношења првобитне пореске пријаве, како је раније било уређено, при чему измењену пореску пријаву порески обвезник може поднети највише два пута за исти порески период, уместо само једном, како је раније било прописано. Такође, изменама овог закона пренета је надлежност Пореске управе за покретање и вођење пореског прекршајног поступка на прекршајне судове, прописан је јединствени рок застарелости од пет година – за утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања, за остваривање права пореских обвезника на повраћај, рефакцију, намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза и на повраћај споредних пореских давања, повећане су новчане казне за учињене пореске преступе и прекршаје, као и друге измене које се односе и на ПДВ;

– новим Правилником о начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица („Службени гласник РС“, бр, 6/10), који је ступио на снагу 20. фебруара 2010. године, прописана је обавеза пореских обвезника – правних лица, који врше обраду и унос података у пословне књиге на рачунару, да на захтев пореског органа, у поступку пореске контроле обезбеде извод података из својих електронски вођених пословних књига и евиденција, у уређеним структурираним компјутерским датотекама, према опису који је дат у прилогу тог правилника. С тим у вези у посебном делу приручника обрађени су садржина датотека о одбитном и обрачунатом ПДВ, које се на захтев достављају пореском органу и повезаност тих датотека са пореским евиденцијама ПДВ у Књизи примљених рачуна (КПР) и Књизи издатих рачуна (КИР);

– нова решења садржана у Царинском закону („Службени гласник РС“, бр. 18/10) и Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавању декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, број 29/2010), који се примењује од 3. маја 2010. године, којим су прописани облик и садржина, као и начин подношења и попуњавања декларације – Јединствене царинске исправе (ЈЦИ), затим Декларације о царинској вредности робе (ДЦВ), сажете декларације (СД) и Списка пошиљке (СП). Такође, прописани су нови обрасци: захтева за одобрење поступка царинског складиштења, одобрења за поступак активног/пасивног оплемењивања, одобрења прераде под царинском контролом, одобрења за поступак привременог извоза/увоза робе и одобрења за раздужење репроматеријала или привремено увезене/извезене робе;

– примењени су нови прописи из области трговине, а пре свега измене и допуне Правилника о евиденцији промета робе и услуга („Службени гласник РС“, бр. 7/10), којим су прописани нови обрасци евиденције промета робе на велико и мало и обрасци евиденције промета комисионих и других услуга у вези са прометом (обрасци КЕПУ, КР и КР-1), у којима се води евиденција о вредности робе са укалкулисаним ПДВ, што представља значајну новину која се примењује од почетка ове године;

– новим Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09), поред осталог, прописани су нови услови у вези са изградњом грађевинских објеката, добијања и измене грађевинске дозволе, вршењу надзора у току изградње и др., који имају утицај и на обрачун ПДВ код првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и код права коришћења претходног пореза у грађевинској делатности и промету непокретности;

– у ово издање приручника уграђен је велики број нових мишљења и објашњења надлежних органа у вези са применом прописа о ПДВ (Министарство финансија, Управа царина, Пореска управа и др.) и дати су бројни нови примери обрачуна и књижења ПДВ у посебним делатностима и специфичним прометима добара и услуга који подлежу обавези ПДВ.

У четвртом измењеном и допуњеном издању задржана је основна концепција претходних издања овог приручника, тако да је материја изложена у два дела.

У првом делу под називом „Основи за примену система пореза на додату вредност“ у дванаест поглавља обрадили смо целокупну садржину Закона о порезу на додату вредност. Настојали смо да врло комплексну материју изложимо на разумљив и јасан начин, због чега смо у овом издању дали већи број примера из праксе у односу на претходна три издања и већи број мишљења надлежних органа у вези са одређеним питањима. У овом делу посебну пажњу посветили смо објашњењу предмета опорезивања, поступку утврђивања обвезника ПДВ и њиховом евидентирању у систем ПДВ код Пореске управе, месту и промету добара и услуга, евидентирању обвезника у систем ПДВ, промени података у пореској евиденцији, промени пореског периода, утврђивању пореске основице, пореским ослобођењима и рефакцији и рефундацији ПДВ, поступку утврђивања права на претходни порез, издавању рачуна, вођењу евиденције, подношењу пореске пријаве и обрачуну и плаћању ПДВ у складу са извршеним изменама прописа и датим објашњењима надлежних органа. У делу који се односи на евиденцију ПДВ дали смо нове примере вођења евиденције према прописима о ПДВ и према прописима о рачуноводству, тако да та евиденција треба да обезбеди у сваком моменту лако вршење контроле правилности обрачуна и плаћања ПДВ. У овом делу приручника додали смо ново поглавље „12. Достављање пореском органу података из ПДВ евиденције“, у којем је обрађена примена новог Правилником о начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица, који је донет на основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији и који се односи на пореске обвезнике – правна лица који воде пословне књиге и пореске евиденције на рачунару. Осим тога, у првом делу приручника настојали смо да дамо јаснија објашњења примене начела јединствене испоруке добара и услуга и примере повезаности споредне и главне испоруке добара, као и дељење судбине споредне услуге са главном услугом у погледу примене истих пореских стопа и пореских ослобођења. Такође, настојали смо да у овом делу дамо јаснија објашњења у вези са пореским изузимањем промета добара и услуга код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, стицаоцу – пореском обвезнику, или који тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност.

У другом делу под називом „Практична примена пореза на додату вредност у одређеним делатностима и специфични промети добара и услуга“ обрађене су специфичности код примене ПДВ у одређеним делатностима и специфични промети добара и услуга у грађевинарству, трговини на велико, трговини на мало, комисиону, угоститељству, туризму, промету непокретности, лизингу, промету у поступку стечаја и ликвидације, превозу лица и добара, превозу на посао, промету моторних возила, промету употребљаваних добара, сервисно-ремонтним услугама, реклами, узимању и коришћењу добара у непословне сврхе, опорезивању код статусних промена, банкарском и финансијском промету, опорезивању у пољопривреди, комуналним делатностима, наплати дуга реализацијом залоге и хипотеке, пореском статусу државних органа, установа, удружења грађана и фондација, дипломатских и конзуларних представништава, уговора о делу и ауторских уговора и других специфичних облика промета добара и услуга у систему ПДВ. У овом делу приручника материја је проширена обрадом нових поглавља „39. Обрачун ПДВ код примене валутне клаузуле“ и „45. Производи и комуналне услуге чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ од 8%“, разврстаних по новој Номенклатури царинске тарифе. Такође, извршене су одговарајуће измене и усклађивања у свим другим поглављима у овом делу приручника.

Материја у овом измењеном и допуњеном издању је обрађена на сличан начин као и у претходним издањима, са уграђеним објашњењима и мишљењима надлежних органа. У досадашњој пракси примене прописа о ПДВ уочене су одређене грешке које се често јављају, на које смо указали у овом приручнику и дали практична упутства за њихово превазилажење. У односу на ранија издања, значајна новина је индекс појмова који је дат на крају приручника, који садржи карактеристичне појмове коришћене у приручнику, уз навођење страница на којима су обрађени коришћени појмови, што ће олакшати његову практичну примену.

Приручник је намењен пореским, рачуноводственим и финансијским стручњацима, ревизорима, комерцијалистима, менаџерима, правницима и свима другима који се у свом послу директно или индиректно сусрећу са ПДВ или учествују у доношењу одлука на основу којих настаје промет добара и услуга који подлеже обрачуну и плаћању ПДВ.

За настанак овог приручника и примере који су у њему обрађени посебно су заслужни наши читаоци и претплатници часописа „Привредни саветник“, који нам свакодневно постављају бројна питања на која дајемо одговоре, а која смо користили при избору и обради материје у овом приручнику. Користимо ову прилику да им се захвалимо, јер без сарадње са претплатницима и без решавања спорних питања која се у свакодневној пракси јављају, не би ни било овог приручника.

За све предлоге, сугестије и критике које будемо примили од наших корисника унапред се захваљујемо и узећемо их у обзир приликом следећег издања, односно приликом давања објашњења у часопису „Привредни саветник“.

 

Одговорни уредник

Др Ратомир Ћировић

На почетак стране!