ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

ПРИРУЧНИК О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

четврто измењено и допуњено издање
јануар 2010.

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Јануар 2010.

ГРУПА АУТОРА

Директор и одговирни уредник
др Ратомир Ћировић

 

ПРИРУЧНИК
О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ
-за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике-

четврто измењено и допуњено издањe

Привредни саветник, Београд, јануар 2010,
обим: 1.650 страна, ISBN 978-86-7323-063-4

 

САДРЖАЈ


ПРЕДГОВОР ЗА ЧЕТВРТО ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ, стр. 33

Др Славољуб Станић

ОСНОВЕ РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ПО МСФИ, стр. 37

1. OПШТА ОБЕЛЕЖЈА САВРЕМЕНОГ РАЧУНОВОДСТВА, стр. 39
1.1. Дефиниција рачуноводства
1.2. Функције рачуноводства
1.2.1. Књиговодство
1.2.2. Рачуноводствено планирање
1.2.3. Рачуноводствени надзор
1.2.4. Рачуноводствена анализа
1.2.5. Рачуноводствено информисање
1.3. Организациони делови рачуноводства
1.3.1. Финансијско рачуноводство
1.3.2. Управљачко рачуноводство
1.3.3. Пореско рачуноводство
1.3.4. Креативно и форензично рачуноводство
1.4. Рачуноводствена начела
1.4.1. Полазна рачуноводствена начела
1.4.2. Начела о рачуноводственом исказивању економских категорија

2. РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА, стр. 54
2.1. Законска регулатива рачуноводства
2.1.1. Рачуноводствене исправе
2.1.2. Пословне књиге
2.1.3. Чување пословних књига и рачуноводствених исправа
2.2. Професионална рачуноводствена регулатива
2.3. Интерна рачуноводствена регулатива

3. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО МСФИ, стр. 79
3.1. Концептуална основа МСФИ
3.1.1. Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја
3.1.2. Циљеви финансијских извештаја
3.1.3. Елементи финансијских извештаја
3.1.4. Признавање елемената финансијских извештаја
3.1.5. Мерење елемената финансијских извештаја
3.1.6. Концепти капитала и одржавања капитала
3.1.7. Разграничење имовине и капитала привредног друштва
3.2. Примена МСФИ на састављање финансијских извештаја
3.2.1. Обухватност МСФИ
3.2.2. Разумевање садржине МСФИ
3.2.3. Врсте финансијских извештаја по МСФИ
3.2.4. Обрачунски периоди финансијског извештавања

Мр Словенко Бркић, др Миленко Павловић, Вера Бјелица, др Ратомир Ћировић, Милорад Ристанић , др Славољуб Станић и Филип Чубрић

КЛАСА 0: НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ И СТАЛНА ИМОВИНА, стр. 111

ГРУПА 00 – НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ, стр. 113

РАЧУН 000 – НЕУПЛАЋЕНЕ УПИСАНЕ АКЦИЈЕ
РАЧУН 001 – НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ УДЕЛИ

ГРУПА 01 – НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА, стр. 123

Обухватност стандарда
Дефиниције - термини
Нематеријална улагања – утврђивање
Признавање и почетно вредновање нематеријалних улагања
Засебно стицање
Стицање као део пословне комбинације
Стицање нематеријалних средстава путем државног додељивања
Стицање нематеријалних улагања разменом имовине
Интерно настала нематеријална улагања
Фаза истраживања
Фаза развоја
Цена коштања интерно настале нематеријалне имовине
Признавање издатака
Вредновање нематеријалне имовине након почетног признавања
Вредновање након почетног признавања – модел набавне вредности
Допуштен алтернативни поступак – модел ревалоризације
Умањење вредности нематеријалне имовине
Амортизација нематеријалне имовине са ограниченим веком трајања
Период амортизације
Основица за амортизацију и методе амортизације
Расходовање и отуђење нематеријалне имовине
Обелодањивање

РАЧУН 010 – УЛАГАЊА У РАЗВОЈ
РАЧУН 011 – КОНЦЕСИЈЕ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЦЕ И СЛИЧНА ПРАВА
РАЧУН 012 – GOODWILL
РАЧУН 014 – ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 148
РАЧУН 015 – НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА У ПРИПРЕМИ 151
РАЧУН 016 – АВАНСИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 151

ГРУПА 02 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (основна средства), стр. 153

1. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, стр. 155
1.1. Критеријуми за признавање некретнина, постројења и опреме
1.2. Почетно мерење некретнина, постројења и опреме
1.3. Накнадни издаци (ранија додатна улагања) на некретнинама, постројењима и опреми
1.4. Накнадна вредновања некретнина, постројења и опреме, након почетног признавања средстава
1.5. Ревалоризација некретнина, постројења и опреме
1.6. Амортизација некретнина, постројења и опреме
1.7. Губици због обезвређивања средстава (умањење вредности)
1.8. Размена некретнина, постројења и опреме
1.9. Расходовање и отуђење некретнина, постројења и опреме
1.10. Некретнине, постројења и опрема намењени продаји
1.11. Обелодањивање (објављивање) информација о некретнинама, постројењима и опреми

2. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ, стр. 185
2.1. Почетно мерење инвестиционе некретнине (приликом набавке)
2.2. Додатни (накнадни) издаци на инвестиционој некретнини
2.3. Накнадно мерење након почетног признавања инвестиционе некретнине
2.4. Преноси са инвестиционе некретнине и на инвестициону некретнину када дође до промене у намени некретнине
2.5. Отуђење инвестиционе некретнине

3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА, стр. 191
3.1. Вредности по којима се у књигама исказује биолошко средство
3.2. Добици и губици (приходи и расходи) који настају у вези са биолошким средствима
3.3. Државна додељивања (помоћ државе) у вези са биолошким средством

4. ПРИЗНАВАЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА КОД МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ НЕ ПРИМЕЊУЈУ МРС/МСФИ, стр. 195
4.1. Признавање основних средстава
4.2. Процењивање основних средстава

РАЧУН 020 – ЗЕМЉИШТА, стр. 198

1. Куповина земљишта
2. Уношење земљишта у капитал привредног друштва
3. Продаја земљишта
4. Резервисање за трошкове обнављања земљишта
5. Обезвређење земљишта
6. Улагања на (сопственом) земљишту која се амортизују
7. Узимање земљишта у закуп и улагања на закупљеном земљишту

РАЧУН 021 – ШУМЕ И ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ, стр. 207

1. Шуме
2. Воћњаци, виногради, хмељници, брзорастуће употребно, украсно и остало дрвеће и остали вишегодишњи засади

РАЧУН 022 – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, стр. 213

1. Изградња грађевинског објекта из кредита банке и из сопствених средстава (камата се од 1.01.2009. године обавезно капитализује)
2. Заједничка изградња грађевинског објекта
2.1. Изградња грађевинског објекта по уговору о тзв. заједничкој градњи
2.2. Заједничка изградња грађевинског објекта по уговору између два или више инвеститора
3. Изградња грађевинског објекта (пословног простора) у властитој режији
4. Куповина новог грађевинског објекта за потребе обављања делатности (пословни простор)
5. Куповина грађевинског објекта који је већ коришћен
6. Стицање грађевинског објекта путем размене
7. Стицање грађевинског објекта уз државно додељивање
8. Стицање грађевинског објекта као улога у капитал привредног друштва
9. Уређење околине грађевинског објекта (ограда, паркиралиште, стаза и сл.)
10. Накнадни издаци извршени на грађевинском објекту
11. Признавање дела грађевинског објекта као посебног основног средства
12. Амортизација грађевинског објекта
13. Продаја већ коришћеног грађевинског објекта по вредности већој од садашње (добици од продаје)
14. Продаја већ коришћеног грађевинског објекта по вредности мањој од садашње (губици од продаје)
15. Грађевински објекти који су признати као стална средства намењена продаји
16. Штете на грађевинском објекту
17. Расходовање грађевинских објеката
18. Исказивање станова и стамбених зграда, који чине пословну имовину
19. Станови солидарности добијени од фонда солидарности
20. Процена тржишне вредности (ревалоризација) грађевинских објеката (правно лице се определило за метод ревалоризације)
20.1. Проценом тржишне вредности (ревалоризацијом) је утврђено повећање вредности грађевинског објекта у односу на књиговодствену (садашњу) вредност
20.2. Проценом тржишне вредности (ревалоризацијом) се врши усклађивање књиговодствене вредности грађевинског објекта на нижу поштену (фер) вредност
20.3. Поступак са ревалоризационим резервама у случају продаје, улога у друго правно лице расходовања или на други начин отуђења основног средства 264
21. Обезвређење (умањење) вредности грађевинских објеката
21.1. Обезвређење грађевинских објеката који се не ревалоризују (правно лице се определило за модел набавне вредности)
21.2. Обезвређење грађевинских објеката који се ревалоризују (правно лице се определило за метод ревалоризације)
22. Улагања закупца на грађевинском објекту узетом у закуп

РАЧУН 023 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, стр. 271

1. Куповина постројења и опреме из сопствених средстава
2. Куповина постројења и опреме из кредита (капитализација камате)
3. Куповина постројења и опреме на робни кредит
4. Куповина постројења и опреме уз државна додељивања (субвенције)
5. Прибављање постројења и опреме разменом
6. Куповина опреме која је већ коришћена
7. Стицање опреме као улога у капитал привредног друштва
8. Употреба сопствених производа за постројење и опрему
9. Употреба робе за постројење и опрему
10. Накнадна улагања (накнадни издаци) после пуштања у рад постројења и опреме
10. 1. Реконструкција постројења и опреме – накнадни издаци који се капитализују, повећавају вредност опреме
10.2. Замена дела опреме – накнадни издаци који се капитализују класификују се као посебна опрема
11. Вишак постројења и опреме
12. Мањак постројења и опреме
а) на терет одговорног лица
б) на терет привредног друштва
13. Расходовање постројења и опреме
а) опрема која је у целини отписана
б) опрема која није у целини отписана
ц) опрема која је ревалоризована
14. Продаја постројења и опреме
15. Пренос постројења и опреме без накнаде
16. Накнада штете за уништена постројења и опрему
17. Процена тржишне вредности (ревалоризација) постројења и опреме
17.1. Проценом тржишне вредности (ревалоризацијом) утврђено је повећање вредности опреме у односу на књиговодствену (садашњу) вредност
17.2. Проценом тржишне вредности (ревалоризацијом) утврђено је смањење вредности опреме у односу на књиговодствену неотписану вредност
17.3. Поступак са преосталим износом ревалоризационих резерви у случају продаје, расходовања или на други начин отуђења средства
18. Обезвређење (умањење) вредности постројења и опреме
19. Опрема која је призната као стално средство намењено продаји
20. Прибављање опреме путем лизинга
20.1. Разлике између финансијског и оперативног лизинга
20.2. Финансијски лизинг
20.3. Продаја и повратни лизинг као финансијски лизинг
20.4. Раскид уговора о финансијском лизингу
20.5. Уступање уговора о финансијском лизингу
20.6. Промет половних моторних возила путем финансијског лизинга
20.7. Промет путничких аутомобила на које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног ПДВ
20.8. Регистар финансијског лизинга
20.9. Оперативни лизинг
20.10. Продаја и повратни лизинг као оперативни лизинг
21. Алат, инвентар и амбалажа са калкулативним отписом

РАЧУН 024 – ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ, стр. 374

1. Набавка инвестиционе некретнине
2. Реконструкција и адаптација инвестиционе некретнине
3. Процена вредности инвестиционе некретнине и усклађивање књиговодствене вредности са поштеном вредношћу
4. Обрачун амортизације инвестиционе некретнине
5. Обезвређење инвестиционе некретнине
6. Промена намене инвестиционе некретнине
6.1. Пренос некретнине коју користи власник у инвестициону некретнину (издавање у закуп)
7. Отуђење инвестиционе некретнине (продаја, расход и сл.)
7.1. Продаја инвестиционе некретнине
7.2. Расход инвестиционе некретнине
8. Улагања закупца на туђој некретнини узетој у закуп ради издавања тог објекта у подзакуп

РАЧУН 025 – ОСНОВНО СТАДО, стр. 383

1. Признавање и процењивање основног стада
1.1. Процењивање основног стада у складу са МРС 41
1.2. Признавање и процењивање основног стада у складу са Правилником за мала правна лица и предузетнике
2. Књиговодствено обухватање основног стада
2.1. Књижења промена на основном стаду у току обрачунског периода
2.2. Књижења промена на основном стаду на крају обрачунског периода
2.3. Основно стадо код индивидуалних пољопривредника
2.4. Аналитичка књиговодствена евиденција основног стада

РАЧУН 026 – ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, стр. 399
РАЧУН 027 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА У ПРИПРЕМИ, стр. 400
РАЧУН 028 – АВАНСИ ЗА НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМУ И БИОЛОШКА СРЕДСТВА, стр. 400
РАЧУН 029 – УЛАГАЊА НА ТУЂИМ НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ, стр. 402

ГРУПА 03 – ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ, стр. 406

Учешћа у капиталу

РАЧУН 030 – УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 413
Примери књижења

РАЧУН 031 – УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ПРИДРУЖЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 418
Примери књижења

РАЧУН 032 – УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ, стр. 423
Учешћа у капиталу осталих правних лица
Хартије од вредности расположиве за продају
Дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству

РАЧУН 033 – ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 433
РАЧУН 034 – ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ, стр. 435
РАЧУН 035 – ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ, стр. 436
РАЧУН 036 – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА, стр. 438
РАЧУН 037 – ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНИ УДЕЛИ, стр. 442
РАЧУН 038 – ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, стр. 450

Стамбени зајмови запосленим
РАЧУН 039 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА, стр. 456

Др Миленко Павловић и Андрија Јовичић

КЛАСА 1: ЗАЛИХЕ, стр. 459

ГРУПА 10 – ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА, стр. 465

1. Евиденција залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара
1) Вредности које се књиже на рачунима групе 10
2) Основни рачуни групе 10

РАЧУН 100 – ОБРАЧУН НАБАВКЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, АЛАТА И ИНВЕНТАРА, стр. 468
РАЧУН 101 – МАТЕРИЈАЛ, стр. 468
РАЧУН 102 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, стр. 470
РАЧУН 103 – АЛАТ И ИНВЕНТАР, стр. 470
РАЧУН 109 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА, стр. 471

3) Вредност по којој се воде залихе материјала
4) Набавна вредност материјала
2. Обрачун утрошка материјала
1) Обрачун излаза са залиха
2) Обрачун залиха по методи просечне набавне цене
3. Аналитичка евиденција материјала
1) Евиденција материјала
2) Метод планске цене
3) Књижење материјала преко рачуна 910 – Материјал у оквиру обрачуна трошкова учинака
4. Остале евиденције залиха у оквиру групе 10
1) Резервни делови
2) Алат и инвентар који се у целини отписују
3) Залихе амбалаже
5. Исправка вредности залиха материјала
6. Продаја, мањак, вишак материјала, резервних делова, алата и инвентара
1) Продаја материјала
2) Мањак или вишак материјала

ГРУПА 11 – НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА, стр. 487

РАЧУН 110 – НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И РАЧУН 111 – НЕДОВРШЕНЕ УСЛУГЕ, стр. 487

ГРУПА 12 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ, стр. 489

РАЧУН 120 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ, стр. 489
1. Начин књижења производње, готових производа и финансијског резултата 490
2. Утврђивање финансијског резултата од продаје готових производа 495

ГРУПА 13 – РОБА, стр. 497

РАЧУН 130 – ОБРАЧУН НАБАВКЕ РОБЕ, стр. 499
1. Обрачун набавке робе
2. Укалкулисани зависни трошкови набавке
3. Евиденција о стању, набавци и продаји робе (група рачуна 13 или рачун 911)

РАЧУН 131 – РОБА У МАГАЦИНУ, стр. 514

РАЧУН 132 – РОБА У ПРОМЕТУ НА ВЕЛИКО, стр. 517

1. Рачуноводствена евиденција промета на велико
1.1. Набавка и продаја робе у промету на велико
1.2. Одобравање попуста у промету на велико
1.3. Коришћење робе за сопствене потребе
2. Обавезне евиденције у промету на велико према прописима о трговини
2.1. Принципи на којима се заснива вођење евиденција у трговини
2.2. Евиденције у трговини на велико 534
2.3. Књига евиденције промета и услуга – Образац КЕПУ 536

РАЧУН 133 – РОБА У СКЛАДИШТУ, СТОВАРИШТУ И ПРОДАВНИЦАМА КОД ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 546
1. Складиштење робе
2. Комисиона продаја робе
2.1. Роба која може бити предмет комисионе продаје
2.2. Комисиона продаја робе у систему ПДВ
2.3. Обавезне евиденције приликом комисионе продаје робе
2.4. Књижење комисионе продаје робе
3. Консигнациона продаја робе узете од страног лица
3.1. Царинско складиштење
3.2. Продаја стране консигнационе робе
4. Консигнациона продаја домаће робе у иностранству

РАЧУН 134 – РОБА У ПРОМЕТУ НА МАЛО, стр. 581

1. Трговина на мало
2. Услови за обављање трговине на мало
2.1. Објекти у којима се обавља промет
2.2. Услови за промет посебних врста робе
2.3. Обележавање робе
2.4. Радно време продајних објеката
3. Посебне обавезе и одговорности трговаца на мало
4. Обавезне евиденције у трговини на мало
4.1. Обавезне евиденције према прописима о трговини
4.2. Обавезне евиденције према прописима о регистар-касама
5. Књижење пословних промена у трговини на мало
6. Обрачун разлике у цени робе

РАЧУН 135 – РОБА У ОБРАДИ, ДОРАДИ И МАНИПУЛАЦИЈИ, стр. 619
РАЧУН 136 – РОБА У ТРАНЗИТУ, стр. 620
РАЧУН 137 – РОБА НА ПУТУ, стр. 623
РАЧУН 139 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ РОБЕ, стр. 624

ГРУПА 14 – СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ, стр. 629

1. Стална имовина прибављена ради даље продаје
2. Стална имовина која је коришћена а за коју је донета одлука о продаји
3. Средства пословања које се обуставља
4. Рачуни у оквиру групе 14

РАЧУН 140 – НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ, стр. 641
1. Нематеријална улагања набављена ради продаје
2. Коришћена нематеријална улагања за које је донета одлука о продаји

РАЧУН 141 – ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО ПРОДАЈИ, стр. 642
1. Земљиште купљено ради продаје
2. Коришћено земљиште за које је донета одлука о продаји

РАЧУН 142 – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ ПРОДАЈИ, стр. 644
1. Грађевински објекти набављени ради продаје
2. Коришћени грађевински објекти за које је донета одлука о продаји

РАЧУН 143 – ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ, стр. 648
РАЧУН 144 – ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ, стр. 649
РАЧУН 145 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ, стр. 650
РАЧУН 146 – БИОЛОШКА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ, стр. 651
РАЧУН 147 – СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, стр. 652
РАЧУН 149 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЕЊЕНОГ ПРОДАЈИ, стр. 653

ГРУПА 15 – ДАТИ АВАНСИ , стр. 655

РАЧУН 150 – ДАТИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ, стр. 655
РАЧУН 159 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ДАТИХ АВАНСА ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ, стр. 658


Милорад Ристанић, др Славољуб Станић, др Миленко Павловић, др Ратомир Ћировић и мр Словенко Бркић

КЛАСА 2: КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА, стр. 661

Група 20 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, стр. 667

РАЧУН 200 – КУПЦИ – МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА, стр. 671
РАЧУН 201 – КУПЦИ – ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА, стр. 673
РАЧУН 202 – КУПЦИ У ЗЕМЉИ, стр. 675

Продаја са уговореним инструментима заштите од валутног ризика
РАЧУН 203 – КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ, стр. 678
РАЧУН 209 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА, стр. 679

ГРУПА 21 – ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА, стр. 683

РАЧУН 210 – ПОТРАЖИВАЊА ОД ИЗВОЗНИКА - ИЗВОЗ ЗА ТУЂ РАЧУН, стр. 683
РАЧУН 211 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ УВОЗА ЗА ТУЂ РАЧУН, стр. 686
РАЧУН 212 – ПОТРАЖИВАЊА ИЗ КОМИСИОНЕ И КОНСИГНАЦИОНЕ ПРОДАЈЕ, стр. 688
РАЧУН 218 – ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА, стр. 693
РАЧУН 219 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА, стр. 695

ГРУПА 22 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА, стр. 697

РАЧУН 220 – ПОТРАЖИВАЊА ЗА КАМАТУ И ДИВИДЕНДЕ, стр. 697
РАЧУН 221 – ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ, стр. 701
РАЧУН 222 – ПОТРАЖИВАЊА ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, стр. 702
РАЧУН 223 – ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТ, стр. 703
РАЧУН 224 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРЕПЛАЋЕНИХ ОСТАЛИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА, стр. 704
РАЧУН 228 – ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА, стр. 706
РАЧУН 229 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ДРУГИХ ПОТРАЖИВАЊА, стр. 707

ГРУПА 23 – КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ, стр. 709

РАЧУН 230 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ – МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА, стр. 712
РАЧУН 231 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ – ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА, стр. 713
РАЧУН 232 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ, стр. 714
РАЧУН 233 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ, стр. 715
РАЧУН 234 – ДЕО ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, стр. 719
РАЧУН 235 – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА – ДЕО КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, стр. 720
РАЧУН 236 – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ, стр. 721
РАЧУН 237 – ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ И ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНИ УДЕЛИ НАМЕЊЕНИ ПРОДАЈИ ИЛИ ПОНИШТАВАЊУ, стр. 725
РАЧУН 238 – ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ, стр. 727
РАЧУН 239 – ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА, стр. 731

ГРУПА 24 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА, , стр. 734

РАЧУН 240 – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ, стр. 734
РАЧУН 241 – ТЕКУЋИ (ПОСЛОВНИ) РАЧУНИ, стр. 735
РАЧУН 242 – ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКРЕДИТИВИ, стр. 736
РАЧУН 243 – БЛАГАЈНА, стр. 737
РАЧУН 244 – ДЕВИЗНИ РАЧУН, стр. 738
РАЧУН 245 – ДЕВИЗНИ АКРЕДИТИВИ, стр. 741
РАЧУН 246 – ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА, стр. 741
РАЧУН 248 – ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА, стр. 744
РАЧУН 249 – НОВЧАНА СРЕДСТВА ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ВРЕДНОСТ УМАЊЕНА, стр. 744

ГРУПА 27 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, стр. 745

1. Претходни порез
2. Рачун као основни документ у систему ПДВ
3. Обавеза вођења евиденције и обрачуна ПДВ
4. Прописи о евиденцији ПДВ
4.1. Евиденција ПДВ према прописима о ПДВ
4.2. Евиденција ПДВ по прописима о рачуноводству

РАЧУН 270 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ПРИМЉЕНИМ РАЧУНИМА ПО ОПШТОЈ СТОПИ (ОСИМ ПЛАЋЕНИХ АВАНСА), стр. 757
Исправка претходног пореза приликом измене основице
Исправка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности
Претходни ПДВ обрачунат на промет у текућем периоду који се признаје у наредном пореском периоду
Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак

РАЧУН 271 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ПРИМЉЕНИМ РАЧУНИМА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ (ОСИМ ПЛАЋЕНИХ АВАНСА), стр. 775
РАЧУН 272 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ДАТИМ АВАНСИМА ПО ОПШТОЈ СТОПИ, стр. 776

Пример када је у истом пореском периоду дат аванс и извршен промет добара и услуга
Пример када је у једном пореском периоду дâт аванс а у другом извршен промет
РАЧУН 273 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ДАТИМ АВАНСИМА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ, стр. 782
РАЧУН 274 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН ПРИ УВОЗУ ДОБАРА ПО ОПШТОЈ СТОПИ, стр. 783
РАЧУН 275 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН ПРИ УВОЗУ ДОБАРА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ, стр. 785
РАЧУН 276 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТ НА УСЛУГЕ ИНОСТРАНИХ ЛИЦА, стр. 786
РАЧУН 277 – НАКНАДНО ВРАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ КУПЦИМА – СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА, стр. 789
РАЧУН 278 – ПДВ НАДОКНАДА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА И УСЛУГЕ, стр. 790
РАЧУН 279 – ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, стр. 791

ГРУПА 28 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА, стр. 794

РАЧУН 280 – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ, стр. 796
РАЧУН 281 – ПОТРАЖИВАЊА ЗА НЕФАКТУРИСАНИ ПРИХОД, стр. 797
РАЧУН 282 – РАЗГРАНИЧЕНИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА, стр. 798
РАЧУН 287 – РАЗГРАНИЧЕНИ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, стр. 799
РАЧУН 288 – ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА, стр. 800

РАЧУН 289 – ОСТАЛА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА, стр. 807

1. Ефекти валутне клаузуле и курсних разлика који су могли бити разграничени на крају 2008. године и накнађивање разграничених износа у 2009. години
2. Утврђивање сразмерног износа разграничених ефеката валутне клаузуле и курсних разлика
3. Утврђивање нето-ефеката курсних разлика и нето-ефеката валутне клаузуле на крају 2009. године

ГРУПА 29 – ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА, стр. 814

РАЧУН 290 – ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА, стр. 814


Мр Словенко Бркић

КЛАСА 3: КАПИТАЛ, стр. 815

ГРУПА 30 – ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ, стр. 819

Да ли основни капитал исказан у пословним књигама и билансима друштва мора одговарати износу основног капитала уписаном у Регистар привредних субјеката?

РАЧУН 300 – АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ, стр. 823
1. Врсте акција
1.1. Обичне акције
1.2. Преференцијалне (приоритетне) акције
2. Исказивање акција
3. Књижења пословних промена
3.1. Акције издате по Закону о привредним друштвима
3.2. Акције издате према прописима о својинској трансформацији
3.3. Стицање сопствених акција (откуп акција од Акцијског фонда)

РАЧУН 301 – УДEЛИ ДРУШТВА С ОГРАНИЧEНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, стр. 844
1. Повећање основног капитала новим улозима
2. Повећање основног капитала из средстава друштва
3. Смањење основног капитала у редовном поступку
3.1. Порески аспект повлачења удела (смањења основног апитала)
3.2. Смањење основног капитала у поједностављеном поступку
3.3. Смањење основног капитала претварањем у резерве

РАЧУН 302 – УЛОЗИ, стр. 851
РАЧУН 303 – ДРЖАВНИ КАПИТАЛ, стр. 852
РАЧУН 304 – ДРУШТВEНИ КАПИТАЛ, стр. 853
РАЧУН 305 – ЗАДРУЖНИ УДEЛИ, стр. 854
РАЧУН 309 – ОСТАЛИ КАПИТАЛ, стр. 855

ГРУПА 31 – НEУПЛАЋEНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ, стр. 856

РАЧУН 310 – НEУПЛАЋEНE УПИСАНE АКЦИЈE, стр. 857
РАЧУН 311 – НEУПЛАЋEНИ УПИСАНИ УДEЛИ, стр. 861

ГРУПА 32 – РЕЗЕРВЕ, стр. 863

РАЧУН 320 – EМИСИОНА ПРEМИЈА, стр. 863
РАЧУН 321 – ЗАКОНСКE РEЗEРВE, стр. 865
РАЧУН 322 – СТАТУТАРНE И ДРУГE РEЗEРВE, стр. 865

ГРУПА 33 – РEВАЛОРИЗАЦИОНE РEЗEРВE И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ, стр. 867

РАЧУН 330 – РEВАЛОРИЗАЦИОНE РEЗEРВE, стр. 868
РАЧУН 331 – РEЗEРВE ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСКАЗАНИХ У ДРУГОЈ ФУНКЦИОНАЛНОЈ ВАЛУТИ, ОДНОСНО ВАЛУТИ ПРИКАЗИВАЊА, стр. 871
РАЧУН 332 – НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ, стр. 871
РАЧУН 333 – НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ, стр. 872

ГРУПА 34 – НEРАСПОРEЂEНИ ДОБИТАК, стр. 875

РАЧУН 340 – НEРАСПОРEЂEНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА, стр. 875
1. Исправка грешака ранијих периода
2. Промене рачуноводствених политика
3. Расподела добити
3.1. Расподела добити у ортачком друштву
3.2. Расподела добити у командитном друштву
3.3. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу
3.4. Расподела добити у акционарском друштву
3.5. Расподела добити у задругама

РАЧУН 341 – НEРАСПОРEЂEНИ ДОБИТАК ТEКУЋE ГОДИНE, стр. 887

ГРУПА 35 – ГУБИТАК, стр. 888

РАЧУН 350 – ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА, стр. 888
1. Покриће губитка

РАЧУН 351 – ГУБИТАК ТEКУЋE ГОДИНE, стр. 891


Др Славољуб Станић, мр Словенко Бркић, др Милан Неговановић, др Ратомир Ћировић, др Миленко Павловић и Филип Чубрић

КЛАСА 4: ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ, стр. 897

ГРУПА 40 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 901

Процена резервисања
Преиспитивање резервисања
Обавезност резервисања и рачуноводствене политике
Резервисања која се признају у складу са МРС 37
Резервисања која се не признају а признавала су се до увођења МРС
Резервисања која се признају као раскоди у пореском билансу
Употреба резервисања
Дисконтовање
Обелодањивање резервисања

РАЧУН 400 – РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ, стр. 907
Надокнаде трошкова поравки у гарантном року од других
РАЧУН 401 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ ОБНАВЉАЊА ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА, стр. 916
РАЧУН 402 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ЗАДРЖАНЕ КАУЦИЈЕ И ДЕПОЗИТЕ, стр. 917
РАЧУН 403 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА, стр. 919
РАЧУН 404 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ, стр. 920

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију
2. Јубиларне награде
3. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора
4. Закључна разматрања

РАЧУН 409 – ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, стр. 947
Штетни уговори

ГРУПА 41 – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 949

РАЧУН 410 – ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ  У КАПИТАЛ, стр. 953
РАЧУН 411 – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 957
РАЧУН 412 – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 958
РАЧУН 413 – ОБАВЕЗЕ ПО ЕМИТОВАНИМ ХАРТИЈАМА   ОД ВРЕДНОСТИ У ПЕРИОДУ ДУЖЕМ ОД ГОДИНУ ДАНА, стр. 959
РАЧУН 414 – ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ, стр. 961
РАЧУН 415 – ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ, стр. 964
РАЧУН 419 – ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 966

ГРУПА 42 – КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 969

РАЧУН 420 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ОД МАТИЧНИХ И ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 970
РАЧУН 421 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ОД ОСТАЛИХ ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 972
РАЧУН 422 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ, стр. 973
РАЧУН 423 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ, стр. 975
РАЧУН 424 – ДЕО ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, стр. 977
РАЧУН 425 – ДЕО ОСТАЛИХ ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, стр. 977
РАЧУН 426 – ОБАВЕЗЕ ПО КРАТКОРОЧНИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, стр. 978
РАЧУН 427 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ, стр. 982
РАЧУН 429 – ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 984

ГРУПА 43 – ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА, стр. 987

РАЧУН 430 – ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ, стр. 988
РАЧУН 431 – ДОБАВЉАЧИ – МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА, стр. 995
РАЧУН 432 – ДОБАВЉАЧИ – ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА, стр. 997
РАЧУН 433 – ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ, стр. 999

Унапред одобрен попуст од стране добављача
Накнадно одобрен попуст од стране добављача
Књижење аванса датих добављачима
Измирење путем компензације, асигнације, цесије и преузимања дуга
Преузимање дуга

РАЧУН 434 – ДОБАВЉАЧИ У ИНОСТРАНСТВУ, стр. 1011
РАЧУН 439 – ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА, стр. 1016

ГРУПА 44 – ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА, стр. 1017

РАЧУН 440 – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА УВОЗНИКУ, стр. 1017
РАЧУН 441 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОЗА ЗА ТУЂ РАЧУН, стр. 1019
РАЧУН 442 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КОМИСИОНЕ И КОНСИГНАЦИОНЕ ПРОДАЈЕ, стр. 1021
РАЧУН 449 – ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА, стр. 1027

ГРУПА 45 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА, стр. 1029

РАЧУН 450 – ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА, ОСИМ НАКНАДА ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ, стр. 1029
1. Учешће запослених у добити

РАЧУН 451 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНОГ, стр. 1032
РАЧУН 452 – ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНОГ, стр. 1032
РАЧУН 453 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА, стр. 1032
РАЧУН 454 – ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ, стр. 1033
РАЧУН 455 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНОГ, стр. 1037
РАЧУН 456 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА, стр. 1038

ГРУПА 46 – ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 1039

РАЧУН 460 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КАМАТА И ТРОШКОВА ФИНАНСИРАЊА, стр. 1039
РАЧУН 461 – ОБАВЕЗЕ ЗА ДИВИДЕНДЕ, стр. 1041
РАЧУН 462 – ОБАВЕЗЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ДОБИТКУ, стр. 1041
РАЧУН 463 – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА, стр. 1042
РАЧУН 464 – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА, стр. 1043
РАЧУН 465 – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА, стр. 1044
РАЧУН 466 – ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ПРИХОД ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ АКОНТАЦИЈУ ПОДИЖЕ У ТОКУ ГОДИНЕ, стр. 1045
РАЧУН 469 – ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 1046

ГРУПА 47 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, стр. 1047

Предмет опорезивања ПДВ
Промет добара као предмет опорезивања ПДВ
Промет услуга као предмет опорезивања ПДВ
Обвезници ПДВ
Порески дужници ПДВ

РАЧУН 470 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ИЗДАТИМ РАЧУНИМА ПО ОПШТОЈ СТОПИ (ОСИМ ПРИМЉЕНИХ АВАНСА), стр. 1052
РАЧУН 471 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ИЗДАТИМ РАЧУНИМА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ (ОСИМ ПРИМЉЕНИХ АВАНСА), стр. 1056
РАЧУН 472 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ПРИМЉЕНИМ АВАНСИМА ПО ОПШТОЈ СТОПИ, стр. 1057

Пример када је у истом пореском периоду дат аванс и извршен промет добара и услуга
Пример када је у једном пореском периоду примљен аванс, а у другом извршен промет
РАЧУН 473 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ПРИМЉЕНИМ АВАНСИМА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ, стр. 1061
РАЧУН 474 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ ПО ОПШТОЈ СТОПИ, стр. 1063
РАЧУН 475 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ, стр. 1064
РАЧУН 476 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ЗА ГОТОВИНУ, стр. 1065
РАЧУН 479 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАЗЛИКЕ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА, стр. 1067

Утврђивање разлике претходног пореза и обавеза за ПДВ
Састављање прегледа обрачуна ПДВ на основу података из књиговодствене евиденције
Преглед обрачуна ПДВ по издатим рачунима из Kњиговодства
Преглед обрачуна ПДВ по примљеним рачунима из књиговодства

ГРУПА 48 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, стр. 1071

РАЧУН 480 – ОБАВЕЗЕ ЗА АКЦИЗЕ, стр. 1071
РАЧУН 481 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА, стр. 1072

1. Обавезе за порез на добит предузећа
2. Обавезе за порез на нето приход предузетника
РАЧУН 482 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ЦАРИНЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ИЗ НАБАВКЕ ИЛИ НА ТЕРЕТ ТРОШКОВА, стр. 1077
РАЧУН 483 – ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ КОЈИ ТЕРЕТЕ ТРОШКОВЕ, стр. 1077
РАЧУН 489 – ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, стр. 1080

ГРУПА 49 – ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА, стр. 1083

РАЧУН 490 – УНАПРЕД ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ, стр. 1085
РАЧУН 491 – ОБРАЧУНАТИ ПРИХОДИ БУДУЋЕГ ПЕРИОДА, стр. 1085
РАЧУН 494 – РАЗГРАНИЧЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ НАБАВКЕ, стр. 1086
РАЧУН 495 – ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ, стр. 1086
РАЧУН 496 – РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПОТРАЖИВАЊА, стр. 1088
РАЧУН 497 – РАЗГРАНИЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, стр. 1089
РАЧУН 498 – ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 1089
РАЧУН 499 – ОСТАЛА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА, стр. 1097


Др Милан Неговановић, мр Словенко Бркић, Милорад Ристанић, Иван Антић и Филип Чубрић

КЛАСА 5: РАСХОДИ, стр. 1099

ГРУПА 50 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ, стр. 1105

РАЧУН 500 – НАБАВКА РОБЕ, стр. 1105
РАЧУН 501 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ, стр. 1108
РАЧУН 502 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТИХ НЕКРЕТНИНА ПРИБАВЉЕНИХ РАДИ ПРОДАЈЕ, стр. 1114

ГРУПА 51 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, стр. 1118

РАЧУН 510 – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА, стр. 1119
РАЧУН 511 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ, стр. 1121

Аналитичка картица материјала - метода пондерисане просечне цене
Аналитичка картица материјала – ФИФО метода
ФИФО метода
Метода пондерисане просечне цене
РАЧУН 512 – ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ), стр. 1133
РАЧУН 513 – ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ, стр. 1135

ГРУПА 52 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ, стр. 1138

РАЧУН 520 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО), стр. 1139
1. Ослобођења од плаћања пореза на зараде и доприноса на терет послодавца за новозапослене раднике
1.1. Приправници млађи од 30 година и лица млађа од 30 година
1.2. Лица са инвалидитетом
1.3. Лица старија од 45 година
1.4. Поступак остваривања права на пореске олакшице и олакшице за доприносе

ГРУПА 53 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА, стр. 1171

РАЧУН 530 – ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА, стр. 1171
РАЧУН 531 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА, стр. 1172
РАЧУН 532 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА, стр. 1175
РАЧУН 533 – ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА, стр. 1178
РАЧУН 534 – ТРОШКОВИ САЈМОВА, стр. 1186
РАЧУН 535 – ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ, стр. 1187
РАЧУН 536 – ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА, стр. 1195
РАЧУН 537 – ТРОШКОВИ РАЗВОЈА КОЈИ СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ, стр. 1197
РАЧУН 539 – ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА, стр. 1199

ГРУПА 54 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА, стр. 1203

РАЧУН 540 – ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ, стр. 1203
1. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом
2. Стална средства која подлежу и не подлежу обрачуну амортизације
3. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)
4. Почетак обрачуна амортизације
5. Престанак обрачуна амортизације
6. Појединачни обрачун амортизације
7. Основица за обрачун амортизације
7.1. Основица за обрачун амортизације зависи од усвојеног накнадног мерења основних средстава
7.2. Преостала (резидуална) вредност
7.3. Основица за обрачун амортизације купљеног основног средства које је већ коришћено
8. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)
8.1. Преиспитивање корисног века трајања основног средстава
8.2. Пример обрачуна амортизације при промени корисног века трајања
9. Методи обрачуна амортизације
9.1. Пропорционални метод
9.2. Дегресивни метод
9.3. Функционални метод
9.4. Преиспитивање метода амортизације
10. Накнадни издаци (увећање набавне вредности и искњижавање књиговодствене вредности замењених делова средстава)
11. Примери обрачуна и књижења амортизације
11.1. Средство које се ревалоризује
11.2. Средство које је обезвређено
11.3. Пример обрачуна годишње амортизације
12. Стална средства намењена продаји
РАЧУН: 541 – ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ГАРАНТНИ РОК, стр. 1235
РАЧУН:542 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ ОБНАВЉАЊА ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА, стр. 1235
РАЧУН: 543 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ЗАДРЖАНЕ КАУЦИЈЕ И ДЕПОЗИТЕ, стр. 1236
РАЧУН: 544 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА, стр. 1237
РАЧУН: 545 – РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ, стр. 1237
РАЧУН: 549 – ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, стр. 1238

ГРУПА 55 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ, стр. 1239

РАЧУН 550 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА, стр. 1239
РАЧУН 551 – ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, стр. 1243
РАЧУН 552 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА, стр. 1246
РАЧУН 553 – ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА, стр. 1247
РАЧУН 554 – ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА, стр. 1248
РАЧУН 555 – ТРОШКОВИ ПОРЕЗА, стр. 1248
РАЧУН 556 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА, стр. 1249
РАЧУН 559 – ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ, стр. 1249

ГРУПА 56 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, стр. 1251

Обухватање камате и трошкова позајмљивања по МСР 23 Трошкови позајмљивања
Обухватање курсних разлика по МРС 21 – Учинци промене курсева размене страних валута
Обухватање инструмената заштите од ризика по МРС 39 Финансијски инструменти: Признавање и мерење
РАЧУН 560 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 1261
РАЧУН 561 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 1264
РАЧУН 562 – РАСХОДИ КАМАТА, стр. 1266
РАЧУН 563 – НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ, стр. 1270
РАЧУН 564 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ, стр. 1273
РАЧУН 565 – РАСХОДИ ОД УЧЕШЋА У ГУБИТКУ ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАЈЕДНИЧКИХ УЛАГАЊА КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВАЈУ КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДА УДЕЛА, стр. 1275
РАЧУН 569 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, стр. 1276

ГРУПА 57 – ОСТАЛИ РАСХОДИ, стр. 1277

РАЧУН 570 – ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, стр. 1278
РАЧУН 571 – ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА, стр. 1281
РАЧУН 572 – ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, стр. 1282
РАЧУН 573 – ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА, стр. 1283
РАЧУН 574 – МАЊКОВИ, стр. 1284
РАЧУН 575 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ДА СЕ ИСКАЖУ У ОКВИРУ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИХ РЕЗЕРВИ, стр. 1285
РАЧУН 576 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА, стр. 1287
РАЧУН 577 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ, стр. 1288
РАЧУН 579 – ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ, стр. 1290

ГРУПА 58 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, стр. 1291

Обезвређење средстава у складу са МРС 36
Екстерни извори информација
Интерни извори информација
Обелодањивање
Рачуноводствено обухватање обезвређења средстава
РАЧУН 580 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА, стр. 1300
РАЧУН 581 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, стр. 1303

Обезвређење goodwill-а стеченог у пословној комбинацији
РАЧУН 582 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, стр. 1307
РАЧУН 583 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ДРУГИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ, стр. 1310

Финансијски инструменти расположиви за продају чија фер вредност може поуздано да се утврди
Финансијски инструменти расположиви за продају чију поштену вредност није могуће поуздано утврдити
РАЧУН 584 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ, стр. 1322
РАЧУН 585 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА, стр. 1324

Обезвређење потраживања
Обезвређење краткорочних финансијских пласмана
РАЧУН 589 – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ, стр. 1329

ГРУПА 59 – ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, стр. 1330

РАЧУН 590 – ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, стр. 1330
РАЧУН 591 – РАСХОДИ, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА, стр. 1334
Ефекти промене рачуноводствене политике
Грешке из претходних периода
РАЧУН 599 – ПРЕНОС ПРИХОДА, стр. 1339


Иван Антић и Милорад Ристанић

КЛАСА 6: ПРИХОДИ, стр. 1341

Мерење прихода
Мерење прихода при регуларној продаји
Мерење прихода при размени, односно компензацији
Идентификација трансакције по основу које се утврђује приход
Продаја робе
Пружање услуга
Камате, тантијеме и дивиденде
Пребијање прихода и расхода
Објављивање рачуноводствене политике према МРС 18
Признавање прихода од продаје – групе 60 и 61
Признавање прихода од продаје производа и робе

ГРУПА 60 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, стр. 1359

РАЧУН 600 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 1359
РАЧУН 601 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 1362
РАЧУН 602 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ, стр. 1362

Књижење продаје робе на мало
Књижење продаје робе на мало путем кредитних и платних картица
Приходи од продаје непокретности
Приходи од продаје на велико уз бескаматни кредит
Приходи од финансијског лизинга код давалаца лизинга
РАЧУН 603 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ, стр. 1367

ГРУПА 61 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, стр. 1369

Признавање прихода од пружања услуга
РАЧУН 610 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 1370
РАЧУН 611 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, стр. 1371
РАЧУН 612 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ, стр. 1371

Приходи од продаје сопствених производа на мало
Приходи од услуга провизије
Услуга посредовања у промету некретнина
Приходи од комисионих услуга
Приходи од франшизе
Књижење накнадно одобреног рабата

РАЧУН 613 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ, стр. 1382

Приходи по основу уговора о изградњи
1. Предмет уговора о изградњи
2. Мерење прихода по основу уговора о изградњи
3. Признавање очекиваних губитака
4. Обелодањивања у вези са уговорима о изградњи

ГРУПА 62 – ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ, стр. 1393

РАЧУН 620 – ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, стр. 1395
РАЧУН 621 – ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, стр. 1397

ГРУПА 63 – ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА, стр. 1399

РАЧУН 630 – ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА, стр. 1400
РАЧУН 631 – СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА, стр. 1400

ГРУПА 64 – ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ, стр. 1401

Признавање државних додељивања
Приказивање државних додељивања по основу средстава
Приказивање државних додељивања по основу прихода
Обелодањивање
Приказивање државних додељивања по основу биолошких средстава
РАЧУН 640 – ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, РЕГРЕСА, КОМПЕНЗАЦИЈА И ПОВРАЋАЈА ПОРЕСКИХ ДАЖБИНА, стр. 1406
РАЧУН 641 – ПРИХОДИ ПО OСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА, стр. 1408

ГРУПА 65 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ, стр. 1411

РАЧУН 650 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА, стр. 1411
РАЧУН 651 – ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА, стр. 1413
РАЧУН 652 – ПРИХОДИ ОД ТАНТИЈЕМА, стр. 1413
РАЧУН 659 – ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ, стр. 1414

ГРУПА 66 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, стр. 1415

РАЧУН 660 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД МАТИЧНИХ И ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 1415
РАЧУН 661 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, стр. 1416
РАЧУН 662 – ПРИХОДИ ОД КАМАТА, стр. 1417
РАЧУН 663 – ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ, стр. 1420
РАЧУН 664 – ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ, стр. 1421
РАЧУН 665 – ПРИХОДИ ОД УЧЕШЋА У ДОБИТКУ ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАЈЕДНИЧКИХ УЛАГАЊА, стр. 1422
РАЧУН 669 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1423

ГРУПА 67 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ, стр. 1425

РАЧУН 670 – ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, стр. 1426
РАЧУН 671 – ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА, стр. 1429
РАЧУН 672 – ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА И ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, стр. 1429
РАЧУН 673 – ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА, стр. 1430
РАЧУН 674 – ВИШКОВИ, стр. 1431
РАЧУН 675 – НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА, стр. 1431
РАЧУН 676 – ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА, стр. 1432
РАЧУН 677 – ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА, стр. 1433
РАЧУН 678 – ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА, стр. 1433
РАЧУН 679 – ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ, стр. 1435

ГРУПА 68 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ, стр. 1437

Екстерни извори информација
Интерни извори информација
Укидање исправке вредности по основу обезвређења појединачног средства
Укидање губитка због обезвређења јединице која ствара новац
Укидање раније признатог губитка због обезвређења goodwill-а
Обелодањивање
РАЧУН 680 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА, стр. 1442
РАЧУН 681 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, стр. 1444
РАЧУН 682 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, стр. 1445
РАЧУН 683 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ, стр. 1447
РАЧУН 684 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА, стр. 1451
РАЧУН 685 – ПРОХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА, стр. 1453

Краткорочне хартије од вредности
а) Укидање обезвређења хартија од вредности које се држе до доспећа – део који доспева до једне године
б) Хартије од вредности којима се тргује
ц) Откупљене сопствене акције
РАЧУН 689 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ, стр. 1458

ГРУПА 69 – ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, стр. 1459

РАЧУН 690 – ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, стр. 1459
РАЧУН 691 – ПРИХОДИ, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА, стр. 1460
Промене рачуноводствених политика
Грешке из претходних периода
РАЧУН 699 – ПРЕНОС ПРИХОДА, стр. 1461


Мр Словенко Бркић

КЛАСА 7: ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И РАЧУНА УСПЕХА, стр. 1463

ГРУПА 70 – ОТВАРАЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ, стр. 1465

РАЧУН 700 – РАЧУН ОТВАРАЊА ГЛАВНЕ КЊИГЕ, стр. 1465

ГРУПА 71 – ЗАКЉУЧАК РАЧУНА УСПЕХА, стр. 1467

РАЧУН 710 – РАСХОДИ И ПРИХОДИ, стр. 1467
РАЧУН 711 – ДОБИТАК И ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, стр. 1468
РАЧУН 712 – ПРЕНОС УКУПНОГ РЕЗУЛТАТА, стр. 1468

ГРУПА 72 – РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА, стр. 1469

РАЧУН 720 – РАЧУН ДОБИТКА ИЛИ ГУБИТКА, стр. 1469
РАЧУН 721 – ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА, стр. 1469
РАЧУН 722 – ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ ПЕРИОДА, стр. 1472

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе по основу обрачунате амортизације
Начин утврђивања одложених пореза по основу амортизације ако се средства процењују по набавној вредности
Начин утврђивања одложених пореза по основу амортизације ако се средства процењују по моделу ревалоризације
Одложена пореска средства по основу губитка ранијих година који је исказан у пореском билансу и по основу неискоришћених пореских кредита исказаних на Обрасцу ПК, односно Обрасцу ПК-1
РАЧУН 723 – ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА, стр. 1482
РАЧУН 724 – ПРЕНОС ДОБИТКА ИЛИ ГУБИТКА, стр. 1483

Утврђивање резултата
ШЕМА УТВРЂИВАЊА РЕЗУЛТАТА

ГРУПА 73 – ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА, стр. 1489

РАЧУН 730 – РАЧУН ИЗРАВНАЊА РАЧУНА СТАЊА, стр. 1489

ГРУПА 74 – СЛОБОДНА ГРУПА, стр. 1491


Милорад Ристанић

КЛАСА 8: ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА, стр. 1493

ГРУПА 88 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА, стр. 1495

РАЧУН 880 – ТУЂА РОБА, стр. 1495
РАЧУН 881 – ТУЂИ МАТЕРИЈАЛ, стр. 1496
РАЧУН 882 – ТУЂИ ПРОИЗВОДИ И ПОЛУПРОИЗВОДИ, стр. 1496
РАЧУН 883 – ТУЂА ОСНОВНА СРЕДСТВА, стр. 1497
РАЧУН 884 – ОСТАЛА ТУЂА СРЕДСТВА, стр. 1497
РАЧУН 885 – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ВАН ПРОМЕТА, стр. 1497
РАЧУН 886 – ПРИМЉЕНИ АВАЛИ, ГАРАНЦИЈЕ И ДРУГА ЈЕМСТВА, стр. 1500
РАЧУН 887 – ДАТИ АВАЛИ, ГАРАНЦИЈЕ И ДРУГА ЈЕМСТВА, стр. 1500
РАЧУН 888 – ОСТАЛА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА, стр. 1500
РАЧУН 889 – ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 1501

ГРУПА 89 – ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА, стр. 1502


Др Ратомир Ћировић

КЛАСА 9: ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА, стр. 1503

Значај обрачуна трошкова и учинака
Мерење залиха недовршене производње и готових производа
Трошкови производње
Главне карактеристике књиговодства трошкова и учинака
Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи
Процењивање залиха производње по основу уговора о изградњи
Класификација трошкова који настају извршењем уговора о изградњи
Признавање прихода и расхода по основу уговора о изградњи
Промене процене уговорених прихода и расхода у току трајања уговора о изградњи
Обелодањивање података по уговорима о изградњи у финансијским извештајима извођача
Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

ГРУПА 90 – РАЧУНИ ОДНОСА СА ФИНАНСИЈСКИМ КЊИГОВОДСТВОМ , стр. 1547

РАЧУН 900 – РАЧУН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАЛИХА, стр. 1550
РАЧУН 901 – РАЧУН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ, стр. 1553
РАЧУН 902 – РАЧУН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ТРОШКОВА, стр. 1555
РАЧУН 903 – РАЧУН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПРИХОДА, стр. 1557

ГРУПА 91 – МАТЕРИЈАЛ И РОБА, стр. 1559

Метод специфичне идентификације 1560

ГРУПА 92 – РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ УПРАВЕ И ПОМОЋНИХ ДЕЛАТНОСТИ, стр. 1585

ГРУПА 93 – РАЧУНИ ГЛАВНИХ ПРОИЗВОДНИХ МЕСТА ТРОШКОВА, стр. 1588

ГРУПА 94 –РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА УПРАВЕ, ПРОДАЈЕ И СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ, стр. 1590

ГРУПА 95 – НОСИОЦИ ТРОШКОВА, стр. 1592

РАЧУНИ 950 ДО 957 – НОСИОЦИ ТРОШКОВА, стр. 1592
1. Трошкови који улазе у цену коштања залиха недовршене производње
2. Обрачун залиха по стварним трошковима
2.1. Обрачун цене коштања по радним налозима
3. Обрачун производње по планским ценама
4. Књижење пословних промена у дневнику који се води на рачунима класе 9
РАЧУН 958 – ПОЛУПРОИЗВОДИ СОПСТВЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, стр. 1621
РАЧУН 959 – ОДСТУПАЊЕ У ТРОШКОВИМА НОСИЛАЦА ТРОШКОВА, стр. 1621

ГРУПА 96 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ, стр. 1623

РАЧУНИ 960 ДО 968 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ, стр. 1623
Израда калкулације цене коштања производа
1. Чиста дивизиона калкулација
2. Калкулација помоћу еквивалентних бројева
3. Калкулација куплованих производа
4. Додатна калкулација
РАЧУН 969 – ОДСТУПАЊА У ТРОШКОВИМА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА, стр. 1629

ГРУПА 97 – СЛОБОДНА ГРУПА, стр. 1631

ГРУПА 98 – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ, стр. 1632

РАЧУН 980 – ТРОШКОВИ ПРОДАТИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, стр. 1632
РАЧУН 981 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ, стр. 1633
РАЧУН 982 – ТРОШКОВИ ПЕРИОДА, стр. 1633
РАЧУН 983 – ОТПИСИ, МАЊКОВИ И ВИШКОВИ ЗАЛИХА УЧИНАКА, стр. 1634
РАЧУН 984 и 985 – СЛОБОДНИ РАЧУНИ, стр. 1635
РАЧУН 986 – ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, стр. 1636
РАЧУН 987 – ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ РОБЕ, стр. 1637
РАЧУН 988 – СЛОБОДАН РАЧУН, стр. 1637
РАЧУН 989 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ, стр. 1637

ГРУПА 99 – РАЧУНИ ДОБИТКА, ГУБИТКА И ЗАКЉУЧКА, стр. 1638

РАЧУН 990 – ПОСЛОВНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК, стр. 1638
РАЧУН 991 – ГУБИТАК И ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА, стр. 1639
РАЧУН 992 – МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ, стр. 1639
РАЧУН 993 – ОТПИСИ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ, стр. 1640
РАЧУН 994 – ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ, стр. 1641
РАЧУН 999 – ЗАКЉУЧАК ОБРАЧУНА ТРОШКОВА И УЧИНАКА, стр. 1641


Др Ратомир Ћировић, Милорад Ристанић и др Милан Неговановић

ПРИМЕР САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, стр. 1643
ПРИМЕР САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПРОИЗВОДНУ ДЕЛАТНОСТ, стр. 1645
ПРИМЕР САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, стр. 1674

ПРОПИСИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ИЗРАДУ ПРИРУЧНИКА, стр. 1713

ИНДЕКС ПОЈМОВА, стр. 1719


 

На почетак стране!