ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

ПРИРУЧНИК О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

четврто измењено и допуњено издање
јануар 2010.

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Јануар 2010.

ГРУПА АУТОРА

Директор и одговирни уредник
др Ратомир Ћировић

 

ПРИРУЧНИК
О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ
-за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике-

четврто измењено и допуњено издањe

Привредни саветник, Београд, јануар 2010,
обим: 1.650 страна, ISBN 978-86-7323-063-4

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА
уз четврто измењено и допуњено издање

 

Тираж претходног издања овог приручника из јула 2007. године, распродат је за непуне две године. Издање новог приручника најавили смо почетком прошле године. Међутим, због очекиваних измена у прописима одложили смо његово издавање до почетка ове, 2010. године, како бисмо у новом издању обухватили све актуелне измене и допуне прописа које су у међувремену донете. У периоду од претходног до овог издања извршене су значајне промене у рачуноводственим и другим прописима, чија примена је обрађена у овом приручнику.

У оквиру прописа о рачуноводству извршене су значајне измене у Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), као и Закона о рачуноводству и ревизији и подзаконских прописа донетих на основу тог закона.

Први званични преводи МРС/МСФИ код нас објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 133/03 и 6/04. Почетком 2008. године у „Службеном гласнику РС“, бр. 16/08 и 31/08 објављен је превод новодонетих МСФИ и ревидованих МРС, чија примена је обрађена у претходним издањима овог приручника.

У октобру и новембру 2008. године, због последица светске економске и финансијске кризе, извршене су измене и допуне МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање и МСФИ 7 – Финансијски инструменти: обелодањивање, којима су прописане могућности за рекласификацију финансијских пласмана, пре свега за превођење из категорије хартија од вредности којима се тргује у категорију хартија од вредности расположивих за продају. Ове измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 116/08 и примењене су на састављање годишњих финансијских извештаја за 2008. годину.

Међутим, после објављивања наведених превода стандарда, Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (The International Accounting Standards Board - IASB) извршио је значајне измене и допуне МРС/МСФИ које се примењују од 2009. године, а чији преводи код нас још увек нису објављени у „Службеном гласнику РС“. Међутим, имајући у виду чињеницу да се МРС/МСФИ код нас примењују у склопу примене прописаног Контног оквира, у новом издању овог приручника обухватили смо и актуелне измене МРС/МСФИ које нису објављене у „Службеном гласнику РС“, а које се примењују од 2009. године. Пре свега, то је нови МРС 23 – Трошкови позајмљивања, којим је прописано да се од 2009. године, расходи камата и други трошкови позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изради квалификованог средства морају капитализовати, односно приписати набавној вредности, односно цени коштања конкретног средства. Овим Стандардом се укида могућност која је раније постојала, да правно лице рачуноводственим политикама предвиди да се ови трошкови, који се директно односе на средство које се оспособљава за употребу, признају на терет расхода периода у којем су настали. Насупрот томе, расходи камата и други трошкови позајмљивања, који се не могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, признају се као расходи периода у којем су настали. Сходно изменама у овом стандарду, извршене су измене и у другим стандардима у којима се третирају трошкови позајмљивања у складу са МРС 23.

Осим наведених измена, донет је нови МРС 1 – Приказивање финансијских извештаја, у којем је на другачији начин уређено приказивање, садржина и форма финансијских извештаја. Такође, извршене су измене у вези са пословним комбинацијама и консолидованим финансијским извештајима у МСФИ 3 – Пословне комбинације, и у МРС 27 – Консолидовани и појединачни финансијски извештаји, затим измене које се односе на финансијске инструменте у МСФИ 2 – Плаћање акцијама, МРС 32 – Финансијски инструменти: Презентација, у МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање, као и у МСФИ 1 – Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања и у МСФИ 8 – Сeгменти пословања. Измене у наведеним стандардима у приручнику су обрађене у оквиру одговарајућих рачуна Контног оквира на којима се исказују пословне трансакције у складу са тим стандардима.

Крајем 2009. године извршене су измене и допуне Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06 и 111/09), којим је, пре свега, извршено усклађивање одредби о надзору над радом предузећа за ревизију са одредбама VIII директиве Европске уније о законској ревизији финансијских извештаја. Остале значајне измене односе се на прописивање обавезе објављивања превода Међународних стандарда ревизије (МСР) у „Службеном гласнику РС“, што до сада није било прописано, као и прописивање да се годишњи финансијски извештаји, почев од 2009. године, достављају Агенцији за привредне регистре, уместо Народној банци Србије. Остале измене односе се на прецизније дефинисање неких одредби и усклађивање са другим системским законима. Прецизирано је да мала правна лица која нису дужна да примењују МРС/МСФИ и предузетници, могу одлучити да вођење пословних књига и процењивање позиција финансијских извештаја врше у складу са Правилником о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника („Службени гласник РС“, бр. 106/06 и 111/06).

У оквиру подзаконских прописа из области рачуноводства, донети су нови прописи и извршене су измене и допуне раније донетих прописа, и то:

– Правилник о ближим условима поступка пријема, контроле, регистрације, обраде и објављивања фи нансијских извештаја, начину вођења и садржини регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, као и давању података из тих извештаја („Службени гласник РС“, бр. _/10);

– Правилник о ближим условима и начину прибављања података које Агенцији за привредне регистре достављају други надлежни органи и давању података и мишљења о бонитету правних лица и предузетника, као и других услуга које Агенција за привредне регистре пружа у поступку вођења регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица („Службени гласник РС“, бр. _/10);

– Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/06, 5/07, 119/08 и _/10);

– Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/06, 119/08 и 9/09).

Осим наведених прописа, извршене су измене и допуне у посебним правилницима о садржини рачуна у контним оквирима и садржини и форми образаца финансијских извештаја за банке и друге финансијске организације, друштва за осигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, који се заснивају на одредбама МРС/МСФИ. С обзиром на то да постоји сличност контних оквира прописаних за друге субјекте са контном оквиром за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, овај приручник могу користити и остали субјекти за које су прописани посебни контни планови.

Крајем прошле године извршене су измене и допуне Правилника о евиденцији промета робе и услуга („Службени гласник РС“, бр. 109/09), које се примењују од почетка 2010. године, којим је прописано да трговци на мало и велико, у Књизи евиденције промета и услуга – Образац КЕПУ, воде евиденцију робе по малопродајним и велепродајним ценама са укалкулисаним порезом на додату вредност, ако су обвезници тог пореза. Ова измена начина вођења робе у трговини на велико утицаће и на измене у вођењу књиговодствене евиденције робе на велико, с обзиром на то да многи трговци настоје да ускладе књиговодствене податке са подацима које воде у помоћним књигама и другим евиденцијама које воде у складу са прописима. Ове измене обухваћене су и детаљно обрађене кроз одговарајуће примере у новом приручнику.

У међувремену су донети нови прописи у области девизног пословања, тржишта хартија од вредности и других финансијских инструмената, царинског и пореског система, којим је извршено усклађивање са одговарајућим прописима и правним тековинама Европске уније. То је посебно изражено у области пореског система, који је заснован на самоопорезивању које подразумева самосталност пореских обвезника у утврђивању својих пореских обавеза путем обрачуна пореза, евидентирања и плаћања на основу пореских пријава које самостално састављају.

Извршене су одговарајуће измене у прописима о порезу на додату вредност које су укључене у ово издање, тако што је у свим примерима књижења и приказивања пословних промена, овај порез обрачунат у складу са важећим прописима, уз навођење званичних објашњења надлежних органа у вези са његовом применом у пракси.

Донети су нови прописи о обрачуну пореза и социјалних доприноса на зараде и друга лична примања запослених, послодаваца и других лица са којима се закључују уговори о различитим облицима ангажовања, што је утицало на другачији начин обрачуна и евидентирања у пословним књигама пословних промена које настају по том основу. Све те промене су обухваћене у примерима књижења који су дати уз одговарајуће рачуне (конта) у приручнику.

Приликом израде новог издања, настојали смо да задржимо облик и форму претходних издања овог приручника, па смо материју изложили по класама и групама рачуна прописаним Контним оквиром, уз давање примера из праксе који су карактеристични за пословање наших привредних субјеката. У том смислу у приручнику смо дали детаљну садржину класа, група рачуна и основних рачуна у складу са новим и измењеним МРС/МСФИ, о процењивању позиција финансијских извештаја, начину књижења некретнина, постројења и опреме, биолошких средстава, нематеријалних улагања, финансијских средстава, пласмана у хартије од вредности, одложених пореских средстава, залиха, потраживања, готовине и еквивалената готовине, финансијских и других обавеза, одложених пореских обавеза, резервисања, ревалоризационих резерви и свих облика капитала, прихода, расхода, обрачуна трошкова и учинака, утврђивања резултата пословања, расподеле резултата и др.

У новом издању је детаљније обрађена примена МРС/МСФИ, а поготову оних стандарда који уређују процењивање и приказивање хартија од вредности и других финансијских инструмената, одложена пореска средства и обавезе, дугорочна резервисања, резервисања за отпремнине за пензије и јубиларне награде, финансијски и оперативни лизинг, пољопривредну производњу, уговоре о изградњи и др. На почетку сваке класе и групе рачуна дали смо одговарајућа објашњења уз одговарајући приказ пословних промена које се обухватају на рачунима тих класа и група рачуна, као и објашњења која се односе на процењивање билансних позиција које се обухватају на тим рачунима у складу са одредбама нових МСФИ и измењених МРС. У оквиру сваке класе рачуна истакли смо разлике у процењивању билансних позиција према МРС/МСФИ у односу на одредбе Правилника о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника, што омогућава да овај приручник користе и мала правна лица и предузетници који не примењују МРС/МСФИ, с обзиром на то да примењују Контни оквир, финансијске извештаје и све подзаконске прописе донете на основу Закона који су обрађени у овом приручнику. На крају приручника дали смо практичне примере састављања финансијских извештаја за производно и трговинско привредно друштво уз књижења пословних промена у дневнику и главној књизи, закључак пословних књига и састављање образаца финансијских извештаја. Такође, на крају приручника дат је индекс појмова који су коришћени у приручнику, уз навођење страница на којима су обрађени коришћени појмови, што ће олакшати примену приручника.

С обзиром на то да је приручник намењен за примену у пракси, у овом, као и у претходним издањима, превасходно дајемо објашњења у вези са применом домаћих прописа на основу којих послују привредни субјекти код нас и на основу којих настају пословне промене које се у пословним књигама и финансијским извештајима приказују на начин прописан МРС/МСФИ, али и у складу са нашим прописима, па смо настојали да дамо јасна објашњења када се и у којим случајевима примењују домаћи прописи а када и како МРС/МСФИ. Такође, досадашње искуство у примени МРС/МСФИ код нас утицало је на то да ово издање обогатимо новим примерима и прецизнијим објашњењима књижења пословних промена које се јављају у нашој пракси.

Поред примене рачуноводствених прописа, а пре свега МРС/МСФИ, овим приручником су обухваћени и на одговарајући начин третирани сви други прописи са којима се привредни субјекти сусрећу у свакодневном раду. Списак прописа који су коришћени у изради овог издања дат је на крају приручника. Посебна вредност овог приручника, као и његових претходних издања, је у томе што су сви примери настанка и књижења пословних промена који су у њему дати, засновани на важећим прописима, уз одговарајуће образложење и објашњење. Такав приступ омогућава да приручник у практичном раду могу користити, поред рачуновођа, и други који обављају послове финансија, комерцијале и маркетинга, ревизије и контроле, правне и друге послове у чијем раду се користе прописи чија је примена обухваћена овим приручником.

Поред свакодневне примене у пракси, овај приручник, уз друга наша издања, служиће и као литература за припремање и школовање кандидата за обављање рачуноводствених послова на семинарима и курсевима које организује „Привредни саветник“, као и за припрему кандидата за стицање професионалних звања у рачуноводству и ревизији.

 

Одговорни уредник,

др Ратомир Ћировић

На почетак стране!