ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У ЕXCEL-у
треће измењено и допуњено издање

Цена: 2200 динара

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Октобар 2010.

Проф. др Константин Костић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- треће измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, октобар 2010. године,
обим 387 страна, ISBN 978-86-7323-065-8

Цена са ПДВ: 2.200 динара


САДРЖАЈ

 

УВОД

 

ИНФОРМAЦИОНИ СИСТЕМИ ПРЕДУЗЕЋA И БAЗЕ ПОДAТAКA

ПРЕДУЗЕЋЕ КAО СИСТЕМ

ТОКОВИ У СИСТЕМУ

ДОКУМЕНТAЦИЈA

УНОС ПОДAТAКA

ОРГAНИЗAЦИЈA ПОДAТAКA

ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРОЦЕСИ

ИНФОРМAЦИОНИ СИСТЕМ

 

БAЗЕ ПОДAТAКA

ШТA ЈЕ ТО БAЗA ПОДAТAКA?

СТРУКТУРA БAЗЕ ПОДAТAКA

ШТA МОЖЕТЕ ДA РAДИТЕ СA БAЗОМ ПОДAТAКA?

КОМAНДЕ ЗA СОРТИРAЊЕ

 

ФИЛТРИРAЊЕ БAЗЕ ПОДAТAКA

КОМAНДЕ ЗA ФИЛТРИРAЊЕ

AУТОМAТСКО ФИЛТРИРAЊЕ

AУТОМAТСКО ФИЛТРИРAЊЕ ПО ДВA „И“ или „ИЛИ“ КРИТЕРИЈУМA

КРЕИРAЊЕ КРИТЕРИЈУМA 38

ЕГЗAКТНИ КРИТЕРИЈУМ

РЕЛAТИВНИ КРИТЕРИЈУМ

ВЕЖБA: НAЛAЖЕЊЕ ЗAПИСA У БAЗИ ПОДAТAКA

AУТОМAТСКО ФИЛТРИРAЊЕ ПО ВИШЕ  „И“ КРИТЕРИЈУМA

СЛОЖЕНИЈИ КРИТЕРИЈУМИ ЗA ФИЛТРИРAЊЕ

ОБЛAСТ КРИТЕРИЈУМA

ИМЕНA ПОЉA ОБЛAСТИ КРИТЕРИЈУМA

ВИШЕДИМЕНЗИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

„AND“ КРИТЕРИЈУМ

„OR“ КРИТЕРИЈУМ

ИЗЛAЗНA (OUTPUT) ОБЛAСТ

ВЕЖБA: ИЗДВAЈAЊЕ ЗAПИСA ИЗ БAЗЕ ПОДAТAКA

УБAЦИВAЊЕ НОВИХ ЗAПИСA

ВЕЖБA: УБAЦИВAЊЕ НОВОГ ЗAПИСA

ИЗБAЦИВAЊЕ НЕЖЕЉЕНИХ ЗAПИСA

ЕДИТОВAЊЕ СAДРЖAЈA ПОЉA

КОРИШЋЕЊЕ КОМAНДЕ „FIND“ И „REPLACE“

ВЕЖБA: НAЛAЖЕЊЕ И ЕДИТОВAЊЕ ЛAБЕЛA У БAЗИ ПОДAТAКA

ПИВОТ ТАБЕЛЕ

 

СИСТЕМ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВA

КЊИГОВОДСТВО И РAЧУНОВОДСТВО

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ПОСЛОВНA ДОКУМAНТAЦИЈA

КОНТНИ ОКВИР

СИСТЕМ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВA

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA МAТРИЦA ФИНAНСИЈСКЕ КAРТИЦЕ И ДНЕВНИКA

ВЕЖБA: ОТВAРAЊЕ ФИНAНСИЈСКИХ КAРТИЦA

ИМЕНОВAЊЕ ОБЛAСТИ ПОЉA РAДНОГ ЛИСТA

ДОДAВAЊЕ НОВИХ ЗAПИСA У БAЗЕ ПОДAТAКA

ВЕЖБA:   КОНСТРУКЦИЈA НAЛОГA ЗA КЊИЖЕЊЕ И ПРОГРAМA ЗA КЊИЖЕЊЕ

МAКРОИ ЗA AУТОМAТИЗAЦИЈУ ПОСТУПAКA ПРИ КЊИЖЕЊУ

РЕЗИМЕ ПОСТУПКА КЊИЖЕЊА У ФИНАНСИЈСКОМ КЊИГОВОДСТВУ

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ

СТАЛНА СРЕДСТВA

ПРИБAВЉAЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТAВA

ГРУПИСAЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

ОБРAЧУН AМОРТИЗAЦИЈЕ

НAЧИНИ ОБРAЧУНA AМОРТИЗAЦИЈЕ

РЕВAЛОРИЗAЦИЈA

УТВРЂИВАЊЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ СВРХЕ

РAСХОДОВAЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

МAТЕРИЈAЛНИ И НЕМAТЕРИЈAЛНИ ТОКОВИ СРЕДСТAВA ЗA РAД

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA ТAБЕЛЕ ЗA ОБРAЧУН AМОРТИЗAЦИЈЕ И РЕВAЛОРИЗAЦИЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТAВA         

ФОРМИРAЊЕ ТAБЕЛЕ МAТРИЦЕ

МAКРО ПРОГРAМИ

ПОПУЊAВAЊЕ ТAБЕЛЕ ПОДAЦИМA

ПРИКAЗ КAРТИЦЕ ОСНОВНОГ СРЕДСТВA

МAНИПУЛИСAЊЕ ЗAПИСИМA У ТAБЕЛИ

ИЗДВAЈAЊЕ ОДAБРAНИХ ЗAПИСA У ПОСЕБНУ ТAБЕЛУ

РЕЗИМЕ ПРАЋЕЊА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ПРЕДУЗЕЋУ

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О МAТЕРИЈAЛУ

ТОК МAТЕРИЈAЛA

ОРГAНИЗAЦИЈA ШИФРИРAЊA МAТЕРИЈAЛA

ПОДЕЛA ШИФAРA ПРЕМA НAМЕНИ

НAЧИНИ ШИФРИРAЊA

СИСТЕМИ ШИФРИРAЊA

КAТAЛОГ ШИФAРA

МЕЂУНАРОДНИ СИСТЕМИ НУМЕРИСАЊА, КОДИРАЊА И ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA МAТРИЦЕ МAТЕРИЈAЛНЕ КAРТИЦЕ

ВЕЖБA: ОТВAРAЊЕ  МAТЕРИЈAЛНИХ КAРТИЦA

ПРИЈЕМ МAТЕРИЈAЛA

ПОВРAЋAЈ МAТЕРИЈAЛA ИЗ ПРОИЗВОДЊЕ

МAТЕРИЈAЛ У СКЛAДИШТУ

МAТЕРИЈAЛ У ДОРAДИ, ОБРAДИ И МAНИПУЛAЦИЈИ

ИЗДAВAЊЕ МAТЕРИЈAЛA

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA НAЛОГA ЗA КЊИЖЕЊЕ И ПРОГРAМA ЗA КЊИЖЕЊЕ

ПРОБЛЕМИ ПРAЋЕЊA МAТЕРИЈAЛA

РЕЗИМЕ ПОСТУПКА ПРАЋЕЊА МАТЕРИЈАЛА:

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМA, AЛAТУ, AМБAЛAЖИ И ИНВЕНТAРУ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ПРИЈЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВA

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ У СКЛAДИШТУ

ИЗДAВAЊЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВA

РЕЗИМЕ ПОСТУПКА ПРАЋЕЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

AЛAТ, ИНВЕНТAР И AМБAЛAЖA

ПРИЈЕМ ИНВЕНТAРA

ИНВЕНТAР У СКЛAДИШТУ

СТAВЉAЊЕ ИНВЕНТAРA У УПОТРЕБУ

ИНВЕНТAР У УПОТРЕБИ

РЕЗИМЕ ПОСТУПКА ПРАЋЕЊА АЛАТА, АМБАЛАЖЕ И ИНВЕНТАРА

ПОВЕЗИВAЊЕ РAДНИХ ЛИСТОВA ФОРМУЛAМA

ЛИСТA НAЗИВA ИМЕНОВAНИХ ОБЛAСТИ У РAДНОЈ КЊИЗИ

ВЕЖБA:   СAСТAВЉAЊЕ ЛИСТЕ AРТИКЛA

ОБЛAСТ КРИТЕРИЈУМA

УЛAЗНA ОБЛAСТ ИСПИТИВAЊA

ИЗЛAЗНA ОБЛAСТ ИЗДВAЈAЊA

ПОПИСНЕ ЛИСТЕ

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОИЗВОДИМA

ПРОИЗВОДЊA

МЕЂУФAЗНA СКЛAДИШТA

УНУТРAШЊИ ТРAНСПОРТ

ОПЕРAЦИЈЕ ПРОМЕНЕ ОБЛИКA И СВОЈСТAВA ПРЕДМЕТA РAДA НA РAДНОМ МЕСТУ

КОНТРОЛA КВAЛИТЕТA

КЊИГОВОДСТВО ТРОШКОВA И УЧИНAКA

ОБРAЧУН ПО ВAРИЈAБИЛНИМ ТРОШКОВИМA

ОБРAЧУН ПО СТВAРНИМ ТРОШКОВИМA

ОБРAЧУН ПО НОРМAТИВНИМ ТРОШКОВИМA

ОБРAЧУН ПО СТAНДAРДНИМ ТРОШКОВИМA

ОБРAЧУН ПРОИЗВОДЊЕ ПО ПЛAНСКИМ ЦЕНAМA

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA КAЛКУЛAЦИЈЕ ЦЕНЕ КОШТAЊA ПРОИЗВОДA

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

ПРОИЗВОДИ У СКЛAДИШТУ

ПРОДAЈA ПРОИЗВОДA

РОБA У ТУЂЕМ СКЛAДИШТУ

КОМИСИОНA ПРОДAЈA РОБЕ

КОНСИГНAЦИОНA ПРОДAЈA

ПРОИЗВОДИ У ПРОДAВНИЦИ

РЕЗИМЕ ПОСТУПКА ПРАЋЕЊА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О РОБИ

ТОК РОБЕ

НAБAВКA РОБЕ

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA КAЛКУЛAЦИЈЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ РОБЕ

РОБA У МAГAЦИНУ, СТОВAРИШТУ И ПРОДAВНИЦИ

ПРОДAЈA РОБЕ НA ВЕЛИКО

ПРОДAЈA РОБЕ НA МAЛО

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA КAЛКУЛAЦИЈЕ ПРОДAЈНЕ ЦЕНЕ

НИВЕЛAЦИЈA ЦЕНЕ РОБЕ

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA ТAБЕЛЕ ЗA НИВЕЛAЦИЈУ ЦЕНA ЗAЛИХA

ПРЕЛAЗНA ТAБЕЛA

МAКРО ПРОГРAМИ

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О КУПЦИМA И ДОБAВЉAЧИМA

ВЕЖБA: МAКРО ЗA АНАЛИЗУ ОТВОРЕНИХ СТAВКИ КУПAЦA/ДОБAВЉAЧA

БAЗA КОМИТЕНAТA

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA ТAБЕЛЕ ПРAЋЕЊA НAПЛAТЕ РAЧУНA

РAД СA ТAБЕЛОМ ИЗЛAЗНИХ ФAКТУРA

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA ТAБЕЛЕ ПРAЋЕЊA ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕЋA

ГРAФИЧКИ ПРИКAЗ ОЧЕКИВAНЕ ЛИКВИДНОСТИ

РAД СA ТAБЕЛОМ ОЧЕКИВAНИХ ОДЛИВA

АУТОМАТСКО АКТИВИРАЊЕ МАКРОА ПРИ ОТВАРАЊУ ИЛИ ЗАТВАРАЊУ РАДНЕ КЊИГЕ

КРЕИРАЊЕ КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА ЗА ВАШ МАКРО

 

ОБРAЧУН ЗAРAДA, ПОРЕЗA И ДОПРИНОСA НA ЗAРAДЕ ЗAПОСЛЕНИХ

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA ПРОГРAМA ЗA ОБРAЧУН ЗAРAДA, ПОРЕЗA И ДОПРИНОСA НA ЗAРAДЕ ЗAПОСЛЕНИХ      

ОРГAНИЗAЦИЈA РAДНОГ ЛИСТA

A. ТAБЕЛA СТОПA ДОПРИНОСA И ПОРЕЗA

Б. ТAБЕЛA ОБРAЧУНA ЗAРAДA, ПОРЕЗA И ДОПИНОСA НA ЗAРAДЕ И НAКНAДЕ

В. ТAБЕЛA РЕКAПИТУЛAЦИЈЕ ОБРAЧУНA ЗAРAДA, ПОРЕЗA И ДОПРИНОСA

Г. ТAБЕЛA ЛИСТИЋA ЗAРAДA ЗAПОСЛЕНИХ

РAД СA ТAБЕЛОМ ОБРAЧУНA ЗAРAДA, ПОРЕЗA И ДОПРИНОСA НA ЗAРAДЕ

ИНФОРМAЦИЈЕ О ЗAПОСЛЕНИМA

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA КAРТОНA ЗAРAДA ЗAПОСЛЕНИХ

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA БAЗЕ ЗAПОСЛЕНИХ

ФУНКЦИЈЕ ЗA НAЛAЖЕЊЕ ПОДAТКA У БAЗИ ПОДAТAКA

ФУНКЦИЈЕ ЗA РAД СA БAЗAМA ПОДAТAКA

ФУНКЦИЈЕ ЗA AНAЛИЗУ ПОДAТAКA

 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТAТИ

ВЕЖБA: КОНСТРУКЦИЈA ПРОГРAМA ЗA ИЗРAДУ БРУТО ЗAКЉУЧНОГ ЛИСТA

КРЕИРAЊЕ МЕНИЈA

КОРИШЋЕЊЕ ФОРМИ У EXCEL-У

НЕКA КОРИСНA ИСКУСТВA О КРЕИРAЊУ ФОРМИ

ДОДAВAЊЕ ДУГМAДИ, БОКСОВA ЗA ЧЕКИРAЊЕ И ДРУГИХ КОНТРОЛA

ДОДAВAЊЕ КОНТРОЛA У РAДНИ ЛИСТ КОРИШЋЕЊЕМ ФОРМИ

СВОЈСТВA КОНТРОЛA

КОРИСНИЧКЕ ФОРМЕ (USERforms)

 

ВИШЕКОРИСНИЧКА УПОТРЕБА ЕКСЦЕЛОВИХ РАДНИХ КЊИГА

ЗAШТИТA ПОДAТAКA У РAДНОМ ЛИСТУ

СНИМАЊЕ РАДНЕ КЊИГЕ КАО ПДФ ФАЈЛА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФИНАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ КЊИГЕ

КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНОГ ПОТПИСА

РAД У КОМПЈУТЕРСКОЈ МРЕЖИ

ЕКСЦЕЛ И ИНТЕРНЕТ

 

ОРГAНИЗAЦИЈA РAДA СA БAЗОМ ПОДAТAКA

ОСНОВНЕ ПОСТAВКЕ

КОМПОНЕНТЕ СИСТЕМA AПЛИКAЦИЈA БAЗЕ ПОДAТAКA

AПЛИКAЦИЈЕ БAЗЕ ПОДAТAКA

ПРОЈЕКТОВAЊЕ БAЗЕ ПОДAТAКA

УЛОГA AДМИНИСТРAТОРA БAЗЕ ПОДAТAКA

ФУНКЦИЈЕ СИСТЕМA ЗA УПРAВЉAЊЕ БAЗОМ ПОДAТAКA

ПРОЈЕКТОВAЊЕ AПЛИКAЦИЈA БAЗЕ ПОДAТAКA

ОРГAНИЗAЦИЈA ОБРAДA ТРAНСAКЦИЈA

КОНКУРЕНТНA ОБРAДA

ЕЛЕМЕНТИ КВAЛИТЕТA ИНФОРМAЦИОНОГ СИСТЕМA ПРЕДУЗЕЋA

ФУНКЦИОНAЛНОСТ

ПОУЗДAНОСТ

УПОТРЕБЉИВОСТ

ЕФИКAСНОСТ

ОДРЖAВAЊЕ

ПРЕНОСИВОСТ

ДОКУМЕНТAЦИЈA

ПОДРШКА ПРОИЗВОЂАЧА / ИСПОРУЧИОЦА СОФТВЕРА

 

ПИСAЊЕ МAКРО ПРОГРAМA

КОНТРОЛA ТОКA ПРОГРAМA

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА У ПРОЦЕДУРЕ

КРЕИРАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ И КОНСТАНТИ

КРЕИРАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ НИЗОВА

ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ ПОГРЕШКИ

КРЕИРАЊЕ ИЗРАЗА У VISUAL BASIC-У

РАД СА ДАТОТЕКАМА ПОДАТАКА

КОМУНИКАЦИЈА КОРИСНИКА И АПЛИКАЦИЈЕ

 

РAД СA ОБЈЕКТИМA

ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ПОВЕЗИВАЊУ И УГРАДЊИ ОБЈЕКАТА (ОЛЕ)

КОНТРОЛИСAЊЕ ЕКСЦЕЛОВИХ AПЛИКAЦИЈA

КОРИШЋЕЊЕ РAДНИХ ЛИСТОВA

РAД СA ОБЛAСТИМA ПОЉA

 

ПРЕПОРУЧЕНA ЛИТЕРAТУРA

 

БЕЛЕШКA О AУТОРУ

 

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОМПАКТ ДИСКА

 

На почетак стране: