ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање
фебруар 2010.

 

 

Цена са ПДВ: 2.500 динара


ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Фебруар 2010.

Вера Бјелица

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
мр Словенко Бркић
Милорад Ристанић

 

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, фебруар 2010. године,
обим 204 стране, ISBN 978-86-7323-064-1

Цена са ПДВ: 2.500 динараС А Д Р Ж А ЈПредговор, стр. 7

Класа 0: Неуплаћени уписани капитал и стална имовина, стр. 11

Класа 1: Залихе и стална средства намењена продаји, стр. 27

Класа 2: Краткорочна потраживања, пласмани и готовина, стр. 37

Класа 3: Капитал, стр. 59

Класа 4: Дугорочна резервисања и обавезе, стр. 65

Класа 5: Расходи, стр. 97

Класа 6: Приходи, стр. 119

Класа 7: Отварање и закључак рачуна стања и успеха, стр. 135

Класа 8: Ванбилансна евиденција, стр. 137

Класа 9: Обрачун трошкова и учинака, стр. 141


Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010), стр. 149

 

 


На почетак стране!