ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање
фебруар 2010.

 

Цена са ПДВ: 2.500 динара


ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Фебруар 2010.

Вера Бјелица

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
мр Словенко Бркић

 

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, фебруар 2010. године,
обим 204 стране, ISBN 978-86-7323-064-1

Цена са ПДВ: 2.500 динара

ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

Прво издање овог приручника изашло је пре пет година, у складу са тада важећим рачуноводственим и другим прописима, као и у складу са применом Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), односно Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), чија је примена започела 1. јануара 2004. године.
Динамичне промене у прописима захтевале су да се у 2005. години изда друго, а затим половином 2007. године и треће измењено и допуњено издање овог приручника.
Четвртим измењеним и допуњеним издањем овог приручника, усклађене  су измене и допуне Правилника о Контном оквиру, које су извршене крајем 2008. године и почетком 2009. године, а које су примењиване и приликом састављања финансијских извештаја за 2008. годину. Изменама Правилника о Контном оквиру, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 116/2008, прописивањем нових рачуна 333 и 332 за евидентирање нереализованих губитака и добитака по основу хартија од вредности распложивих за продају, извршено је усклађивање са изменама МРС 39 и МСФИ 7 из новембра 2008. године, а којима је од 1.07.2008. године омогућена рекласификација финансијских средстава и хартија од вредности које су вредноване кроз биланс успеха у друге категорије које се вреднују кроз биланс стања. Изменама Правилника о Контном оквиру, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 9/2009, новим чл. 77а и 77б, прописано је да се изузетно приликом састављања финансијских извештаја за 2008. годину, могу разграничити нето ефекти курсних разлика и уговорене валутне клаузуле са рачуна расхода и прихода, с тим што се у наредним обрачунским периодима на дан доспећа обавеза, односно потраживања по овом основу, врши пренос сразмерног износа на рачуне текућих расхода и прихода.

 

Петим измењеним и допуњеним издањем овог приручника усклађују се измене и допуне Правилника о контном оквиру, које су извршене крајем јануара 2010. године и објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 4/2010.
Овим изменама, новим чл. 77г и 77д Правилника о Контном оквиру, предвиђено је да се приликом састављања финансијских извештаја за 2009. годину, могу разграничити нето ефекти курсних разлика и уговорене валутне клаузуле са рачуна расхода и прихода, и то само по основу дугорочних обавеза и потраживања, с тим што се у наредним годинама сразмеран износ разграничених ефеката по овом основу, који се односи на доспеле обавезе и потраживања у текућој години преноси на рачуне текућих расхода и прихода. Осим тога, у овом издању извршено је и усклађивање са новим и измењеним МРС/МСФИ. Пре свега, извршено је усклађивање са ревидираним МРС 27, по којем се од 1. јула 2009. године дивиденда која припада матичном правном лицу, расподелом добити зависног правног лица, признаје у приходима у моменту када је утврђено право на примање дивиденде, а не у моменту када је дивиденда наплаћена.
У овом издању извршено је усклађивање и са изменама у другим прописима и ставовима надлежних органа.
Овај аналитички контни план могу да примењују:
– привредна друштва, која тај статус имају у складу са Законом о привредним друштвима;
– задруге, које тај статус имају у складу са Законом о задругама;
– предузетници, који су основали ортачку радњу;
– предузетници, који су основали радњу за самостално обављање делатности, у складу са Законом о приватним предузетницима, а који су одлучили да пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, без обзира на то да ли примењују МРС/МСФИ или Правилник о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника („Службени гласник РС“, бр. 106/2006 и 111/2006 – исправка), и
– друга правна лица, где спадају удружења грађана и савези удружења грађана и друштава грађана, политичке странке, спортска друштва, синдикалне организације и друга струковна удружења и непрофитне организације које нису основане у циљу остваривања профита и која нису основана као привредна друштва, задруге, предузетници, банке, осигуравајућа друштва, берзе и брокерско-дилерска друштва.
На последњим странама дајемо пречишћени текст Правилника о Контном оквиру („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010), у којем смо тамнијим словима означили измене извршене почетком 2010. године, објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 4/2010, које се примењују и приликом састављања финансијског извештаја за 2009. годину.

 

На почетак стране!