ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање
фебруар 2010.

 

Цена са ПДВ: 2.500 динара

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Фебруар 2010.

Вера Бјелица

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
мр Словенко Бркић

 

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, фебруар 2010. године,
обим 204 стране, ISBN 978-86-7323-064-1

Цена са ПДВ: 2.500 динара

 

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА
уз пето измењено и допуњено издање

 

Прво издање овог приручника изашло је пре пет година, у складу са тада важећим рачуноводственим и другим прописима, као и у складу са применом Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), односно Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), чија је примена започела 1. јануара 2004. године.

Динамичне промене у прописима захтевале су да се у 2005. години изда друго, а затим половином 2007. године и треће измењено и допуњено издање овог приручника. Треће измењено и допуњено издање Аналитичког контног плана извршено је у складу са новим Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном окиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006 – у даљем тексту: Правилник о Контном оквиру), којим је прописан нови Контни оквир, који је први пут примењен приликом састављања финансијских извештаја за 2006. годину. Овим правилником извршено је усклађивање са новим Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006) и са новим и измењеним МСФИ и МРС, који су донети у 2005. и 2006. години. Осим тога, у том издању Аналитичког контног оквира извршено је усклађивање и са свим новинама и изменама у прописима о привредним друштвима и предузетницима, затим у прописима о раду, прописима о порезима и доприносима, порезу на додату вредност, прописима о трговинском, спољнотрговинском и девизном пословању, царинским прописима, прописима о хартијама од вредности и свим другим прописима које примењују привредни субјекти на које се односи овај Контни оквир. Пречишћене текстове и коментаре ових прописа редовно смо објављивали у нашим часописима.

Четвртим измењеним и допуњеним издањем овог приручника, усклађене су измене и допуне Правилника о Контном оквиру, које су извршене крајем 2008. године и почетком 2009. године, а које су примењиване и приликом састављања финансијских извештаја за 2008. годину. Изменама Правилника о Контном оквиру, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 116/2008, прописивањем нових рачуна 333 и 332 за евидентирање нереализованих губитака и добитака по основу хартија од вредности распложивих за продају, извршено је усклађивање са изменама МРС 39 и МСФИ 7 из новембра 2008. године, а којима је од 1.07.2008. године омогућена рекласификација финансијских средстава и хартија од вредности које су вредноване кроз биланс успеха у друге категорије које се вреднују кроз биланс стања. Изменама Правилника о Контном оквиру, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 9/2009, новим чл. 77а и 77б, прописано је да се изузетно приликом састављања финансијских извештаја за 2008. годину, могу разграничити нето ефекти курсних разлика и уговорене валутне клаузуле са рачуна расхода и прихода, с тим што се у наредним обрачунским периодима на дан доспећа обавеза, односно потраживања по овом основу, врши пренос сразмерног износа на рачуне текућих расхода и прихода. Осим наведеног, у четвртом измењеном и допуњеном издању издвршена су и усклађивања са изменама у другим прописима (измене у Закону о порезима на имовину, које се примењују делом од 1.01.2009, а делом од 30.01.2009. године и др.), и са изменама у МРС/МСФИ (измена МРС 23, по којој је од 1.01.2009. године обавезна капитализација камата, односно укључивање камате у набавну вредност, односно у цену коштања некретнина, постројења и опреме који се дуже време оспособљавају за употребу, све до момента стављања у употребу и др.).

Петим измењеним и допуњеним издањем овог приручника усклађују се измене и допуне Правилника о контном оквиру, које су извршене крајем јануара 2010. године и објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 4/2010.

Овим изменама, новим чл. 77г и 77д Правилника о Контном оквиру, предвиђено је да се приликом састављања финансијских извештаја за 2009. годину, могу разграничити нето ефекти курсних разлика и уговорене валутне клаузуле са рачуна расхода и прихода, и то само по основу дугорочних обавеза и потраживања, с тим што се у наредним годинама сразмеран износ разграничених ефеката по овом основу, који се односи на доспеле обавезе и потраживања у текућој години преноси на рачуне текућих расхода и прихода. Осим тога, у овом издању извршено је и усклађивање са новим и измењеним МРС/МСФИ. Пре свега, извршено је усклађивање са ревидираним МРС 27, по којем се од 1. јула 2009. године дивиденда која припада матичном правном лицу, расподелом добити зависног правног лица, признаје у приходима у моменту када је утврђено право на примање дивиденде, а не у моменту када је дивиденда наплаћена.

У овом издању извршено је усклађивање и са изменама у другим прописима и ставовима надлежних органа.

Упоредо са овим издањем Аналитичког контног плана, у јануару 2010. године издали смо и четврто измењено и допуњено издање Приручника о примени Контног оквира у складу са МРС/МСФИ – за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике – у којем смо на 1.728 страна, детаљно на примерима из праксе, објаснили примену Правилника о контном оквиру и свих прописа који се односе на пословање наведених привредних субјеката.

Пречишћене текстове прописа о рачуноводству и ревизији објавили смо у „Регистру прописа“, бр. 1 и 2/2010, а у „Регистру прописа“, бр. 2/2008 објавили смо Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 133/2003) и као прилог дали „Службени гласник РС“, бр. 16/2008, у којем је објављено Решење Министарства финансија о објављивању међународних стандарда финансијског извештавања, односно превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), Тумачења Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) и Тумачења Сталног комитета за тумачења.

Овај аналитички контни план могу да примењују:

привредна друштва, која тај статус имају у складу са Законом о привредним друштвима;

задруге, које тај статус имају у складу са Законом о задругама;

предузетници, који су основали ортачку радњу;

предузетници, који су основали радњу за самостално обављање делатности, у складу са Законом о приватним предузетницима, а који су одлучили да пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, без обзира на то да ли примењују МРС/МСФИ или Правилник о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника („Службени гласник РС“, бр. 106/2006 и 111/2006 – исправка), и

друга правна лица, где спадају удружења грађана и савези удружења грађана и друштава грађана, политичке странке, спортска друштва, синдикалне организације и друга струковна удружења и непрофитне организације које нису основане у циљу остваривања профита и која нису основана као привредна друштва, задруге, предузетници, банке, осигуравајућа друштва, берзе и брокерско-дилерска друштва.

Према члану 3. Правилника о Контном оквиру, стање и промене имовине, капитала и обавеза, приходи и расходи и утврђивање резултата пословања исказују се на основним (троцифреним) рачунима прописаним у Контном оквиру у складу са МСФИ/МРС. Прописани основни рачуни могу се рашчлањавати по потреби у складу са захтевима МСФИ/МРС и одредбама овог правилника на аналитичке рачуне, с тим што је рашчлањавање обавезно у свим случајевима у којима је то Правилником о Контном оквиру предвиђено (на пример: за исправку вредности по основу обрачунате амортизације, за исправку вредности по основу обезвређења нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и др.).

У овом Аналитичком контном плану дато је потпуније аналитичко рашчлањавање прописаних основних рачуна у складу са Правилником о Контном оквиру, Законом о рачуноводству и ревизији, МСФИ/МРС, Законом о привредним друштвима и са другим прописима, којима се одређена област уређује. При томе треба имати у виду то да је сврха овог аналитичког контног плана да објасни економску садржину појединих рачуна у складу са наведеним рачуноводственим и другим прописима који се примењују у свакодневном раду. Према томе, на основу овог Аналитичког контног плана, привредна друштва, задруге, предузетници и друга правна лица могу саставити сопствени аналитички контни план усклађен са својим потребама.

На последњим странама дајемо пречишћени текст Правилника о Контном оквиру („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010), у којем смо тамнијим словима означили измене извршене почетком 2010. године, објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 4/2010, које се примењују и приликом састављања финансијског извештаја за 2009. годину.

 Аутор

На почетак стране!