ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ

-са прилозима IV, VII и VIII Директиве Европске уније-

 


Цена са ПДВ: 2.000 динара

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Јун 2006.

Ненад Урошевић, мр Милан Неговановић, Небојша Станковић

Директор и одговирни уредник
др Ратомир Ћировић

 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
- са прилозима IV, VII и VIII Директиве Европске уније -

Привредни саветник, Београд, јун 2006,
обим: 239 страна, ISBN 86-7323-045-4

Цена са ПДВ: 2.000 динара


С А Д Р Ж А Ј

ПРЕДГОВОР, стр. 11

КОМЕНТАР ЗАКОНA О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ, стр. 17

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ, стр. 18
1. Предмет уређивања и примена закона
2. Законска, професионална и интерна регулатива
3. Превод и објављивање професионалне регулативе
4. Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор
5. Спровођење испита за стицање професионалних звања
6. Разврставање правних лица

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ, стр. 32
1. Организација рачуноводства
2. Рачуноводствене исправе
3. Одговорност за састављање рачуноводствених исправа
4. Рокови достављања рачуноводствених исправа и рокови књижења

III. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, стр. 36
1. Појам и врсте пословних књига
2. Контни оквир
3. Поверавање вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја

IV. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА, стр.42
1. Усклађивање пословних књига и обавеза вршења пописа
2. Усаглашавање потраживања и обавеза

V. ПРИЗНАВАЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, стр. 46

VI. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЧУВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА, ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, стр. 46
1. Закључивање пословних књига
2. Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја

VII. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ, стр. 48
1. Обавеза састављања финансијских извештаја
2. Финансијски извештаји
3. Консолидовани финансијски извештаји
4. Усвајање и одговорност за финансијске извештаје

VIII. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА, стр. 54

IX. ДОСТАВЉАЊЕ, ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ И ОБРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, стр. 55

X. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 61
1. Ревизија финансијских извештаја
2. Обављање ревизије
3. Давање и одузимање лиценци за обављање ревизије
4. Предузећа за ревизију

XI. КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА, стр. 78
1. Оснивање Коморе
2. Послови које обавља Комора
3. Органи Коморе
4. Средства за рад Коморе

XII. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО, стр. 87

XIII. НАДЗОР, стр. 90
1. Надзор над радом предузећа за ревизију
2. Надзор над радом Коморе

XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, стр. 93

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, стр. 94

 

ХАРМОНИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ДИРЕКТИВЕ И МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ, стр. 99
Консолидовани финансијски извештаји
Законска ревизија годишњих и консолидованих извештаја

IV ДИРЕКТИВА САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ПРЕЧИШЋЕНИ, ВАЖЕЋИ ТЕКСТ СА СВИМ ИЗВРШЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА, стр. 115

ОДЕЉАК 1.
Опште одредбе
ОДЕЉАК 2.
Опште одредбе везане за билансе стања и успеха
ОДЕЉАК 3.

Структура биланса стања (пример 1)
АКТИВА
А. Неуплаћени уписани капитал
Б. Трошкови оснивања
Ц. Фиксна средства
I. Нематеријална средства
II. Материјална средства
III. Финансијска улагања (дугорочни пласмани)
Д. Обртна средства
I. Залихе
II. Потраживања
III. Пласмани
IV. Готовина у банци и благајни
Е. Активна временска разграничења
Ф. Губитак пословне године
ПАСИВА
А. Капитал и резерве
I. Уписани капитал
II. Емисиона премија
III. Ревалоризационе резерве
IV. Резерве
V. Добици или губици из ранијих година
VI. Добитак или губитак пословне године
Б. Резервисања
Ц. Обавезе
Д. Пасивна временска разграничења
Е. Добитак пословне године

Структура биланса стања (пример 2)
АКТИВА
А. Неуплаћени уписани капитал
Б. Трошкови оснивања
Ц. Фиксна средства
I. Нематеријална средства
II. Материјална средства
III. Финансијска улагања (дугорочни пласмани)
Д. Обртна средства
I. Залихе
II. Потраживања
III. Пласмани
IV. Готовина у банци и благајни
Е. Активна временска разграничења
Ф. Обавезе: износи који доспевају до једне године
Г. Нето обртна средства/фонд
Х. Укупна актива умањена за текуће обавезе
ПАСИВА
И. Обавезе: износи са роком доспећа дужим од једне године
Ј. Резервисања
К. Пасивна временска разграничења
Л. Капитал и резерве
I. Уписани капитал
II. Емисиона премија
III. Ревалоризационе резерве
IV. Резерве
V. Добици или губици из ранијих година
VI. Добитак или губитак пословне године

ОДЕЉАК 4.
Посебне одредбе за поједине позиције биланса стања
ОДЕЉАК 5.
Шема биланса успеха (пример 1)
А. РАСХОДИ
Б. ПРИХОДИ
Шема биланса успеха (пример 2)
А. РАСХОДИ
Б. ПРИХОДИ
ОДЕЉАК 6.
Посебне одредбе за поједине позиције биланса успеха
ОДЕЉАК 7.
Правила процењивања
ОДЕЉАК 7а
Процењивање по фер вредности
ОДЕЉАК 8.
Садржина напомена уз финансијске извештаје
ОДЕЉАК 9.
Садржина извештаја о пословању
ОДЕЉАК 10.
Објављивање
ОДЕЉАК 11.
Ревизија
ОДЕЉАК 12.
Завршне одредбе

VII ДИРЕКТИВА САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ПРЕЧИШЋЕНИ, ВАЖЕЋИ ТЕКСТ СА СВИМ ИЗВРШЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА, стр. 161
ОДЕЉАК 1.
Услови за састављање консолидованих финансијских извештаја
ОДЕЉАК 2.
Састављање консолидованих финансијских извештаја
ОДЕЉАК 3.
Консолидовани годишњи извештај о пословању
ОДЕЉАК 4.
Ревизија консолидованих финансијских извештаја
ОДЕЉАК 5.
Објављивање консолидованих финансијских извештаја
ОДЕЉАК 6.
Прелазне и завршне одредбе

VIII ДИРЕКТИВА САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ СА СВИМ ИЗВРШЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА, стр. 193

 

ДИРЕКТИВА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ЗАКОНСКОЈ РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊИХ И КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗМЕНАМА ДИРЕКТИВА САВЕТА 78/660/ЕЕЗ И 83/349/ЕЕЗ, стр. 193
Одељак I
Предмет и дефиниције
Предмет
Дефиниције
Одељак II
Лиценцирање, континуирано образовање и међусобно признавање
Лиценцирање законских ревизора и ревизорских друштава
Добра репутација
Одузимање лиценце
Квалификације у погледу образовања
Испит професионалне стручности
Тест теоријског знања
Изузеци
Практична обука
Квалификације стечене дугогодишњим практичним искуством
Комбинација практичне обуке и теоријске наставе
Континуирано професионално усавршавање
Овлашћивање законских ревизора из других држава чланица
Одељак III
Регистрација
Јавни регистар
Регистрација законских ревизора
Регистрација ревизорских друштава
Ажурирање информација о регистрацији
Одговорност за информације о регистрацији
Језик
Одељак IV
Професионална етика, пословна тајна и независност
Професионална етика
Независност и објективност
Поверљивост и чување пословне тајне
Независност и објективност законских ревизора који врше законске ревизије у име ревизорских друштава
Ревизорске накнаде
Одељак V
Спојено са одељком IV
Одељак VI
Стандарди ревизије и ревизорско извештавање
Стандарди ревизије
Законска ревизија консолидованих извештаја
Ревизорско извештавање
Одељак VII
Контрола квалитета
Системи контроле квалитета
Одељак VIII
Истрага и санкције
Системи истраге и санкција
Одговорност ревизора за штету
Одељак IX
Јавни надзор и координација између држава чланица
Принципи јавног надзора
Сарадња система јавног надзора на нивоу Заједнице
Међусобно признавање регулативе држава чланица у погледу јавног надзора
Именовање надлежних органа
Пословна тајна и сарадња између држава чланица
Одељак X
Ангажовање ревизора, обустава ревизије и комуникација ревизор – клијент
Ангажовање законских ревизора и ревизорских друштава
Обустава ревизије
Одељак XI
Посебне одредбе о законској ревизији друштава од јавног интереса
Примена на друштва од јавног интереса чије хартије од вредности не котирају на берзи
Извештај о транспарентности
Ревизорски комитет
Независност
Контрола квалитета
Јавни надзор
Именовање законског ревизора или ревизорског друштва
Одељак XII
Међународни аспекти
Овлашћивање ревизора трећих земаља
Регистрација и надзор ревизора и ревизорских друштава треће земље
Одступања у случају еквивалентности
Сарадња са надлежним органима трећих земаља
Одељак XIII
Прелазне и завршне одредбе
Мере спровођења
Комитет
Амандмани на Директиву 78/660/ЕЕЗ и Директиву 83/349/ЕЕЗ
Повлачење Директиве 84/253/ЕЕС
Прелазне одредбе
Минимална хармонизација
Преношење одредаба Директиве у текст националног законодавства
Ступање на снагу

ПРОПИС ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О УСВАЈАЊУ И ПРИМЕНИ МСФИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, стр. 233