ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ

-са прилозима IV, VII и VIII Директиве Европске уније-

 


Цена са ПДВ: 2.000 динара


Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Јун 2006.

Ненад Урошевић, мр Милан Неговановић, Небојша Станковић

Директор и одговирни уредник
др Ратомир Ћировић

 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
- са прилозима IV, VII и VIII Директиве Европске уније -

Привредни саветник, Београд, јун 2006,
обим: 239 страна, ISBN 86-7323-045-4

Цена са ПДВ: 2.000 динара


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

У овом приручнику дати су текст новог Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и коментар сваког члана тог Закона, што ће бити од помоћи рачуновођама, ревизорима, контролним органима и свим осталим заинтересованим лицима у лакшој и потпунијој интерпретацији законских одредби.

Нови Закон о рачуноводству и ревизији је, концепцијски и по решењеима која су у њега уграђена, ближи правним тековинама Европске уније из области рачуноводства и ревизије. Правне тековине (acquis communztaire), које наша земља мора да усвоји да би постала чланица Европске уније, чини корпус низа докумената, прописа препорука и осталих аката. Камен темељац тих правних тековина, из области рачуноводства и ревизије јесу Директиве Увропске уније, и то:

  • IV Дирејтива, која уређује састављање појединачних финансијских извештаја привредних друштава у форми друштава капитала;
  • VII Директива, која уређује материју састављања консолидованих финансијских извештаја, и
  • VIII директива, која се бави ревизијом финансијских извештаја и условима за стицанје ревизорских звања.

Узимајући у обзир чињеницу да ће подзаконски прописи, који ће бити донети на основу новог Закона о рачуноводству и ревизији, као полазну основу имати наведене директиве, и друге прописе Европске уније, у приручнику је дат превод интегралног, актуелног, пречишћеног тексата директива на српском језику са коментаром. Поред тога дат је и превод Прописа 1606/2002 Европског парламента и Савета Европске уније из јула 2002. године, којим су регулисање усвајанје и примена МРС/МСФИ у Европској унији.

 

Предрачун - наруџбеницу можете преузети на следећој страни!