ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ХИПОТЕЦИ

историја и судска пракса

 

Цена са ПДВ: 2.400 дин.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Jул 2006.

Стојан Јокић

Директор и одговирни уредник
др Ратомир Ћировић

 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ХИПОТЕЦИ
- историја и судска пракса -

 

Привредни саветник, Београд, јул 2006,
обим: 223 стране

Цена са ПДВ: 2.400 динара

 

ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

У овој публикацији дат је коментар Закона о хипотеци („Службени гласник РС», број 115/2005) са детаљном историјском обрадом хпотеке и судском праксом. Закон о хипотеци је афирмативно донет и промовисан као привредни замајац. И то јесте тако. Међутим, хипотека може имати и своју другу – болну страну. Она је, продаја хипотековане непокретности на дражби уколико се хипотеком обезбеђено потраживање не плати о року. То подразумева губитак својине и поседа на хипотекованој непокретности. Губитак својине и поседа често је болан и људски тежак. Отуда, хипотекарни дужници треба добро да размисле пре него што се задуже и то задужење обезбеде хипотеком на непокретности. Треба да сачине реалан план могуће будуће отплате дуга обезбеђеног хипотеком, како не би дошли у ситуацију реализације хипотеке - продајом хипотековане непокретности.

У земљама у транзицији чести су случајеви продаје хипотекованих непокретности и иселењем бројних породица из стамбених јединица. Тако је на пример само у Пољској према до сада објављеним подацима зарад намирења хипотеком обезбеђеног потраживања продато преко 100.000 станова.

Агресивне рекламе многобројних банака путем електронских медија, утичу на определења наших грађана да се олако задуже без реалног сагледавања могућег начина отплате кредита. Према објављеним подацима наши грађани су се у времену од 1. јануара па до 30. априла 2006. године задужили код банака са око 16 милијарди динара. Бојимо се да ће враћање ових кредита имати за последицу стање слично код осталих земаља у транзицији, не дај Боже као и у Пољској.

Циљ приручника је покушај да се закон прикаже тако да буде доступан свим његовим корисницима. Зато су прво објашњени правни појмови – правни институти у њиховом савременом облику и позитивно правном регулисању у смислу у коме се помињу у Закону о хипотеци. У приручнику је објашњен значај појединих законских норми, њихова појединачна и шира дејства, потом остварења права прописаних нормама, спорност тих права у смислу указаних дилема у примени законских норми са указивањем на постојећу судску праксу која се односи и на ове законске норме, уз истовремено навођење примера поднесака везаних за остварење права прописаних законом.

 

Предрачун - наруџбеницу можете преузети на следећој страни!