ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

 

ПРИРУЧНИК:

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -

 

Цена 2.500 динара

 

Преузимање наруџбенице путем ИнтернетаМај 2005.

проф. др М. Срдић, Р. Слијепчевић и Д. Чокорило,

Директор и одговорни уредник мр Р. Ћировић
Рецензент Ирина Томић

ПРИРУЧНИК:

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -


Привредни саветник, Београд, мај 2005,
обим 850 страна, ISBN 86-7323-034-9

цена са ПДВ-ом 2.500 динараПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

У прошлој години и у првом кварталу ове године донет је велики број нових законских прописа којим су регулисани односи у различитим привредним делатностима. Самим тим настала је потреба за издањем приручника који на једном месту презентира све прописе о уговорним односима, а која може корисно послужити лицима која као привредници, закључују различите уговоре у привредном пословању.

Приручник: "Уговори у пословању привредних друштава и предузетника" обухвата објашњења основних института уговорног права, одговарајуће законске прописе и одабрану судску праксу из области привредног пословања. У приручнику су дати примери образаца великог броја уговора који могу да послуже као помоћ корисницима да у тржишној привреди са својим партнерима уговоре све релевантне чињенице, како би се привредни послови брже и ефикасније одвијали и са што мање судских спорова. Приручник садржи и текстове прописа, који су неопходни привредним субјектима у свакодневном пословању, а који су објављени до краја априла 2005. године.

У приручнику су дати примери уговора и других општих аката привредних друштава у складу са новим Законом о привредним друштвима, који могу послужити за усклађивање предузећа са тим законом, затим уговори о раду и у области рада у складу са новим Законом о раду и други уговори у привреди који се закључују у складу са новим прописима.

Приручник је намењен корисницима који у свакодневном раду, или повремено, припремају уговоре или су једна од уговорних страна у различитим областима пословања, као што су:

 • Уговори у поступку оснивања, регистрације, пословања и престанка рада привредних друштава: предузетника, ортачких друштава, командитиних друштава и друштава са ограниченом одговорношћу, повезивања и статусних промена привредних друштава;
 • Уговори у области радних односа;
 • Уговори трговинског права: уговори о промету робе, продаји робе, уговори о комисиону, о трговинском заступању, посредовању и др;
 • Уговори о безготовинском плаћању: цесији, асигнацији и компензацији;
 • Уговори о спољнотрговинском пословању, сарадњи у пословању, страним улагањима, уговори о концесији;
 • Уговори у области туризма: о организовању путовања, посреднички уговори о путовању, уговори о алотману;
 • Уговори о пружању услуга: уговори о делу, уговори о обављању привремених и повремених послова;
 • Уговори у области превоза: уговори о шпедицији, превозу у друмском, железничком и поморском саобраћају, превозу ваздушним путем и унутрашњим водним путем;
 • Уговори о изградњи објеката: уговори о грађењу, изградњи објеката по систему инжењеринга, уговори о пројектовању;
 • Уговори у области права индустријске и интелектуалне својине: проналазачког права, уговори о лиценци, уговори о преносу знања и искуствава - know-how, права на дизајн и његову заштиту, права на жиг, географску ознаку порекла, права на топографију интегрисаних кола;
 • Ауторских и сродних права и уговори о њиховом коришћењу;
 • Уговори у области осигурања: осигурања имовине, осигурања лица, осигурања од одговорности;
 • Уговори о коришћењу ствари: уговори о закупу, уговори о закупу стана, закупу грађевинског земљишта у државној својини, уговори о залози;
 • Уговори о продаји непокретности;
 • Уговори у области банкарства: уговори о банкарском новчаном депозиту, уговори о улогу на штедњу, о депоновању хартија од вредности, банкарском текућем рачуну, уговори о сефу, уговори о банкарском кредиту, уговори о кредиту на основу залоге хартија од вредности, акредитив, банкарска гаранција;
 • Уговори о зајму.

Овај приручник представља, не само драгоцен извор информација неопходних код израде уговора и усаглашавања уговорних односа, већ обезбеђује неопходну иновацију знања у овој области, пре свега због новог начина регулисања привредних односа, како из тржишног аспекта, тако и из аспекта права Европске уније и судске праксе.