ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

 

ПРИРУЧНИК:

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -

 

Цена 2.500 динара

Преузимање наруџбенице путем Интернета


Мај 2005.

проф. др М. Срдић, Р. Слијепчевић и Д. Чокорило,

Директор и одговорни уредник мр Р. Ћировић
Рецензент Ирина Томић

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -


Привредни саветник, Београд, мај 2005,
обим 850 страна, ISBN 86-7323-034-9

цена са ПДВ-ом 2.500 динара


САДРЖАЈ

O УГОВОРИМА УОПШТЕ

I.  ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И ВРСТЕ УГОВОРА, стр. 19
II.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА, стр. 24
III.  ДЕЈСТВА УГОВОРА, стр. 27
IV.  ПРЕСТАНАК УГОВОРА, стр. 29
V.  ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА, стр. 33
VI.  ПРИМЕНА УЗАНСИ И ОПШТИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА, стр. 38

УГОВОРИ 0 ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

1. Уводна напомена 
1.1. Оснивање и регистрација друштва 
1.2. Правне форме привредних друштава 

2. Предузетник 
2.1. Појам и регистрација 
2.2. Престанак рада 

3. Ортачко друштво 
3.1. Појам и оснивање 
3.2. Улог у ортачко друштво и пословођење 
3.3. Добит и губитак 
3.4. Пренос ортачког удела трећим лицима 
3.5. Разлози престанка ортачког друштва 
3.6. Примери уговора 
Уговор о оснивању ортачког друштва 
Уговор ортака друштва

4. Командитно друштво 
4.1. Појам и оснивање 
4.2. Пример уговора ортака командитног друштва 
Уговор о оснивању командитног друштва 

5. Друштво с ограниченом одговорношћу 
5.1. Појам и оснивање друштва 
5.2. Основни капитал
5.3. Удели у основном капиталу 
5.4. Управљање друштвом 
Одлука о оснивању привредног друштва са ограниченом одговорношћу 
Уговор о оснивању привредног друштва са ограниченом одговорношћу 
Уговор чланова друштва са ограниченом одговорношћу

6. Акционарско друштво 
6.1. Појам и оснивање 
6.2. Затворено акционарско друштво 
6.3. Отворено друштво 
6.4. Основни капитал акционарског друштва 
6.5. Карактеристике акционарског друштва 
Одлука о оснивању акционарског  друштва 
Уговор о оснивању акционарског друштва 
Уговор о оснивању затвореног акционарског друштва 
Уговор о оснивању отвореног акционарског друштва 

7. Повезивање привредних друштава 
7.1. Појам и врсте 
7.2. Посебна правила за друштва повезана капиталом 
7.3. Правила за друштва повезана посебним уговором 
7.4. Елементи за уговор о повезивању друштва у холдинг 
Уговор о организовању холдинг друштва

8. Реорганизација привредних друштава 
8.1. Статусне промене 
8.2. Спајање уз припајање акционарског друштва у редовном поступку и уговор о спајању
Елементи за уговор о спајању уз преузимање

УГОВОРИ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА, стр. 159

Пример уговора на неодређено време или одређено време, када је закључен колективни уговор или донет правилник о раду

Пример уговора о раду са директором 

Пример уговора о обављању послова ван просторија послодавца

Пример уговора са кућним помоћним особљем

Пример уговора о раду са приправником

Пример уговора о привременим и повременим пословима

Пример уговора о делу

УГОВОРИ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА

ПРОДАЈА И НАПЛАТА РОБЕ И УСЛУГА, стр. 206

1. Уговори о промету робе 
1.1. Уводна напомена 

2. Уговори о продаји робе 
2.1. Појам и карактеристике 
2.2. Законска регулатива 
2.3. Примери уговора 

3. Уговор о комисиону 
3.1. Појам и карактеристике 
3.2. Законска регулатива
3.3. Примери уговора 

4. Уговор о трговинском заступању 
4.1. Појам и карактеристике 
4.2. Законска регулатива 
4.3. Примери уговора

5. Уговор о посредовању 
5.1. Појам и карактеристике 
5.2. Законска регулатива
5.3. Примери уговора 

6. Уговор о размени 
6.1. Појам и карактеристике 
6.2. Законска регулатива 
6.3. Примери уговора 

7. Уговор о контроли робе и услуга 
7.1. Појам и карактеристике 
7.2. Законска регулатива 
7.3. Примери уговора 

8. Уговор о ускладиштењу робе 
8.1. Појам и карактеристике 
8.2. Законска регулатива 
8.3. Примери уговора

9. Уговор о испоруци робе 
9.1. Појам и карактеристике 
9.2. Законска регулатива 
9.3. Пример уговора 

УГОВОРИ 0 БЕЗГОТОВИНСКОМ ПЛАћАЊУ, стр. 303

1. Уговор о цесији 
2. Уговор о асигнацији 
3. Уговор о компензацији

УГОВОРИ 0 СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛОВАЊУ

САРАДЊА У ПОСЛОВАЊУ, стр. 310

1. Уговор о продаји стране робе са консигнационог складишта 

2. 
Уговор о купопродаји робе

3. Уговор о куповини и испоруци инвестиционе опреме 
3.1. Појам и карактеристике 
3.2. Пример уговора 

4. Уговор о трансферу технологије 
4.1. Појам и значај уговора 
4.2. Обавезе даваоца технологије 
4.3. Обавезе корисника технологије 
4.4. Примери уговора 

5. Уговор о дугорочној производној кооперацији
5.1. Појам и елементи уговора
5.2. Одговорност коопераната 
5.3. Примери уговора 

6. Колиферантски уговор 
6.1. Појам уговора 
6.2. Пример уговора 

7. Уговор о франшизингу 
7.1. Појам и карактеристике 
7.2. Законска регулатива
7.3. Пример уговора 

8. Уговор о факторингу 
8.1. Појам и карактеристике 
8.2. Законска регулатива 
8.3. Пример уговора 

9. Уговор о форфетингу 
9.1. Појам и карактеристике 
9.2. Законска регулатива
9.3. Пример уговора 

10. Уговор о лизингу 
10.1. Појам и карактеристике 
10.2. Законска регулатива 
10.3. Пример уговора

11. Уговор о финансијском лизингу 
11.1. Уводна напомена 
11.2. Садржина и форма уговора о лизингу 
11.3. Пример уговора 

СТРАНА УЛАГАЊА, стр. 365

1. Уговор о страном улагању 
1.1. Основна правила 
1.2. Гарантована права страних улагача 
1.3. Пример уговора 

2. Уговор о концесији 
2.1. Предмет уговора 
2.2. Садржина уговора 
2.3. Закључење уговора 
2.4. Пример уговора 

УГОВОРИ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, стр. 377

1. Уговор о организовању путовања 
1.1. Појам и карактеристике 
1.2. Законска регулатива
1.3. Примери уговора

2. Посреднички уговор о путовању 
2.1. Појам и карактеристике 
2.2. Законска регулатива 
2.3. Примери уговора 

3. Уговор о алотману 
3.1. Појам и карактеристике 
3.2. Законска регулатива 
3.3. Пример уговора 

УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА, стр. 397

1. Уговор о делу 
1.1. Појам и карактеристике 
1.2. Законска регулатива 
1.3. Примери уговора 

2. Уговор о делу према Закону о раду 
2.1. Општа напомена 
2.2. Битни елементи уговора о делу 
2.3. Лица са којима се може закључити уговор о делу 

3. Уговор о обављању привремених и повремених послова
3.1. Услови за закључење уговора
3.2. Примери уговора

УГОВОРИ У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА, стр. 419

1. Нормативно регулисање транспорта 
1.1. Нормативно регулисање међународног транспорта 
1.2. Нормативно регулисање транспорта у државној заједници Србија и Црна Гора 

2. Уговор о отпремању (шпедицији) 
2.1. Појам и карактеристике 
2.2. Законска регулатива 
2.3. Пример уговора 

3. Уговори о превозу у друмском саобраћају 
Уводна напомена 
3.1. Уговор о превозу ствари 
3.2. Уговор о превозу путника 
3.3. Уговор о превозу пртљага
3.4. Примери уговора
3.5. Осигурање робе у транспорту 
3.6. Пример уговора 

4. Уговори о превозу у железничком саобраћају 
Уводна напомена 
4.1. Уговор о превозу робе (ствари) железницом 
4.2. Мешовити (комбиновани) превоз 
4.3. Уговор о превозу путника 
4.4. Уговор о превозу пртљага 

5. Уговори о превозу у поморском саобраћају 
Уводна напомена 
5.1. Уговор о поморском превозу робе (ствари) 
5.2. Уговор о превозу путника и пртљага
5.3. Уговор о тегљењу и потискивању 
5.4. Уговор о превозу у коме учествује више возара 
5.5. Уговор о закупу 
5.6. Уговори о пловидбеном агенцијском послу 
5.7. Уговори о пловидбеном осигурању 

6. Уговори о превозу ваздушним путем 
Уводна напомена 
6.1. Уговор о превозу ствари (ваздухопловом) 
6.2. Уговор о прихвату и отпреми путника, пртљага и ствари 
6.3. Уговор о медицинском превозу и пружању услуга из ваздуха 
6.4. Уговор о закупу ваздухоплова 
6.5. Уговор о осигурању у ваздушном саобраћају 
6.6. Уговор о превозу путника 

7. Уговори о превозу унутрашњим водним путем 
Уводна напомена 
7.1. Уговор о превозу робе унутрашњим водним путем 

УГОВОРИ 0 ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА, стр. 503

1. Уговор о грађењу 
1.1. Појам и карактеристике 
1.2. Законска регулатива
1.3. Пример уговора 

2. Уговор о изградњи објеката по систему „инжењеринг" 
2.1. Појам и карактеристике 
2.2. Законска регулатива
2.3. Законска регулатива 

3. Уговор о пројектовању 
Уговор о консалтинг-инжењерингу 
Уговор о надзиђивању стамбене зграде 
Уговор о реконструкцији поткровља
Уговор о уређивању међусобних односа зграде и инвеститора у припајању дела таванског простора изнад стана 
Уговор о извођењу завршних и монтажних радова 
Уговор о пројектовању 

УГОВОРИ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ, стр 557

1. Општа разматрања 

2. Проналазачко право 
2.1. Појам права на патент 
2.2. Предмет заштите патентом 
2.3. Поступак за признање патента 
2.4. Садржина и обим права носиоца патента 
2.5. Ограничење права располагањем патентом 
2.6. Трајање и престанак патента 
2.7. Мали патент 
2.8. Проналасци из радног односа 
2.9. Грађанско-правна заштита права 
2.10. Европска пријава патента и европски патент 

3. Уговор о лиценци
3.1. Појам и карактеристике 
3.2. Врста уговора о лиценци 
3.3. Законска регулатива 

4. Примери уговора о лиценци 
4.1. Основни елементи уговора 
4.2. Уговор о лиценци 
4.3. Уговор о искључивој лиценци 
4.4. Уговор о подлиценци 

5. Уговор о преносу знања и искуства — KNOW-HOW 
5.1. Појам и карактеристике 
5.2. Законска регулатива 
5.3. Пример уговора 

6. Право на дизајн и његову заштиту 
6.1. Појам права 
6.2. Право на заштиту дизајна 
6.3. Садржина права на дизајн 
6.4. Уговори о промету права 
6.5. Примери уговора 

7. Право на жиг 
7.1. Појам права 
7.2. Заштита жига 
7.3. Садржина и обим права 
7.4. Уговори о промету права 
7.5. Пример уговора 

8. Право на географску ознаку порекла 
8.1. Појам права на географску ознаку порекла 
8.2. Садржина и обим права 

9. Право на топографију интегрисаних кола 
9.1. 
Појам и заштита права 
9.2. Садржина и трајање права 
9.3. Промет права 
9.4. Примери уговора 

АУТОРСКА И СРОДНА ПРАВА И УГОВОРИ 0 ЊИХОВОМ КОРИШћЕЊУ, стр. 591

1. Ауторско дело појам 
2. Настанак права 
3. Садржина ауторских права 
4. Пренос ауторског права 
4.1. Пренос наслеђивањем 
4.2. Пренос на основу уговора 

5. Ауторско дело створено у радном односу 

6. Сродна права 
6.1. Примери уговора

УГОВОРИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА, стр. 608

1. Појам и објект осигурања 
2. Законска регулатива
3. Одредбе Закона о облигационим односима 
4. Уговор о осигурању имовине 
5. Уговор о осигурању лица 
6. Уговор о осигурању од одговорности 

УГОВОРИ 0 КОРИШћЕЊУ СТВАРИ, стр. 635

1. Уговор о закупу
1.1. Појам и карактеристике 
1.2. Законска регулатива 
1.3. Примери уговора 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
Уговор о закупу пословне зграде 
Уговор о закупу пословног простора 
Уговор о закупу основног средства 
Уговор о закупу покретне ствари 
Уговор о закупу заједничке просторије 
Уговор о заједничком коришћењу пословних просторија 

2. Уговор о закупу стана 
2.1. Појам и карактеристике 
2.2. Законска регулатива 
2.3. Примери уговора 
Уговор о закупу стана за спужбене потребе 

3. Уговор о закупу грађевинског земљишта у државној својини 
3.1. Појам и врсте грађевинског земљишта
3.2. Закуп грађевинског земљишта Уговор о закупу
3.3. Уговор о давању земљишта у закуп и праву власника грађевинског земљишта 
3.4. Остало грађевинско земљиште 
3.5. Издавање грађевинског земљишта у Граду Београду 
3.6. Пример уговора 

4. Уговор о залози 
4.1. Појам и карактеристике 
4.2. Законска регулатива 
4.3. Примери уговора
Уговор о залози покретних ствари 
Уговор о залагању потраживања 
Уговор о залози хартија од вредности 
Уговор о хипотеци 

5. Уговор о остави 
5.1. Појам и карактеристике 
5.2. Законска регулатива 
5.3. Примери уговора 
Уговор о неправој остави 
Уговор о нужној остави 
Уговор о угоститељској остави
Уговор о остави другом на чување 

УГОВОР 0 ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ, стр. 667

1. Појам и карактеристике 

2. 
Законска регулатива

3. 
Примери уговора 
Уговор о продаји пољопривредног земљишта 
Уговор о продаји пословне зграде 
Уговор о продаји пословних просторија 
Уговор о продаји стана 

УГОВОРИ У ОБЛАСТИ БАНКАРСТВА, стр. 677

1. Уводна напомена
2. Уговор о банкарском новчаном депозиту 
3. Уговор о улогу на штедњу 
4. Уговор о депоновању хартија од вредности 
5. Уговор о банкарском текућем рачуну 
6. Уговор о сефу 
7. Уговор о банкарском кредиту 
8. Уговор о кредиту на основу залоге хартија од вредности
9. Акредитив 
10. Банкарска гаранција 

УГОВОР 0 ЗАЈМУ, стр. 704

1. Појам и карактеристике 
2. Законска регулатива 
3. Примери уговора 

СУДСКА ПРАКСА, стр. 712

Изводи из више од 130 одлука и образложења Врховног суда Србије, Вишег трговинског суда, Арбитражног суда Међународне трговинске коморе и Окружног суда у Београду, у споровима уговорних и других односа у пословању привредних субјеката.

ЛИТЕРАТУРА, стр. 846