ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

 

ПРИРУЧНИК:

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -

 

Цена 2.500 динара

Преузимање наруџбенице путем Интернета


Мај 2005.

проф. др М. Срдић, Р. Слијепчевић и Д. Чокорило,

Директор и одговорни уредник мр Ратомир Ћировић
Рецензент Ирина Томић

ПРИРУЧНИК:

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -


Привредни саветник, Београд, мај 2005,
обим 850 страна, ISBN 86-7323-034-9

цена са ПДВ-ом 2.500 динара

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА

У прошлој години и у првом кварталу ове године донет је велики број нових законских прописа којима су регулисани односи у различитим гранама привреде. Самим тим настала је потреба за издавањем публикације која на једном месту презентира све прописе о уговорним односима, која може корисно да послужи оним лицима која, као привредници, закључују различите уговоре у привредном пословању.

Књига "Уговори у пословању привредних друштава и предузетника" обухвата објашњења основних института уговорног права, одговарајуће законске прописе и одабрану судску праксу из области привредног пословања. У књизи су дати примери уговора и других општих аката привредних друштава у складу са новим Законом о привредним друштвима који могу послужити за прописано усклађивање са тим законом и као модел за састављање тих уговора приликом оснивања нових привредних друштава, затим уговори о раду и из области рада у складу са новим Законом о раду и други уговори у привреди који се закључују у складу са новим прописима. Дати су примери образаца великог броја уговора који могу да послуже као помоћ корисницима да у тржишној привреди са својим партнерима уговоре све релевантне чињенице, како би се привредни послови брже и ефикасније одвијали и са што мање судских спорова. Књига садржи и тестове прописа који су неопходни привредним субјектима у свакодневном пословању, објављене закључно до краја априла 2005. године.

Приликом избора прописа и њихове обраде, издавача и ауторе водила је идеја да такво издање може корисно да послужи као приручник у свакодневном раду свима онима који обављају послове у вези са привредном делатношћу. Такође, верујемо да ће ово издање својим корисницима представљати не само драгоцен извор нових сазнања, већ и да ће допринети и иновацији постојећег знања, пре свега због нових прописа и новог начина регулисања привредних односа - нарочито из тржишног аспекта и из аспекта права Европске уније.