ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У ЕXCEL-у
друго измењено и допуњено издање

Цена: 1800 динара

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Јун 2005.

Проф. др Константин Костић

Директор и одговорни уредник
мр Ратомир Ћировић

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- друго измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, јун 2005. године,
обим 363 стране, ISBN 86-7323-035-7

Цена са ПДВ: 1.800 динара


САДРЖАЈ

УВОД, стр. 13

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОМПАКТ ДИСКА, стр. 17

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ПРЕДУЗЕЋА, стр. 19

ПРЕДУЗЕЋЕ КАО СИСТЕМ, стр. 19:
Предузеће као систем;
Токови у систему;

Документација;
Унос података;
Организација података;
Елементарни процеси;
Информациони систем.

БАЗА ПОДАТАКА, стр. 30:
Шта је то база података?
Имена поља;
Записи;
Поља;
Шта можете да радите са базом података?
Команде за сортирање;
Област сортирања;
Први кључ сортирања;
Растући или опадајући редослед;
Други кључ сортирања;
ВЕЖБА: Сортирање базе података.

фИЛТРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА, стр. 37:
Команде за филтрирање;
Аутоматско филтрирање;
Аутоматско филтрирање по два "И" или "ИЛИ" критеријума;
Креирање критеријума;
Егзактни критеријум;
Релативни критеријум;
ВЕЖБА: Налажење записа у бази података;
Аутоматско филтрирање по више "и" критеријума;
Сложенији критеријуми за филтрирање;
Област критеријума;
Имена поља области критеријума;
Вишедимензиони критеријуми;
"AND" критеријум;
"ОR" критеријум;
Излазна (OUTPUT) област;
ВЕЖБА: Издвајање записа из базе података;
Убацивање нових записа;
ВЕЖБА: Убацивање новог записа;
Избацивање нежељених записа;
Едитовање садржаја поља;
Коришћење команде "FIND" и "REPLACE";
ВЕЖБА: Налажење и едитовање лабела у бази података.

СИСТЕМ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА, стр. 57:
Књиговодство и рачуноводство;
Пословне књиге и пословна документација;
Контни оквир;
Систем двојног књиговодства;
ВЕЖБА: Конструкција матрица финансијске картице и дневника;
ВЕЖБА:
Отварање финансијских картица;
Именовање области поља радног листа;
Додавање нових записа у базе података;
ВЕЖБА: Конструкција налога за књижење и програма за књижење;
Макрои за аутоматизацију поступака при књижењу;
Резиме поступка књижења у финансијском књиговодству.

ИНФОРМАЦИЈЕ О НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ, стр. 81:
Стална средства;
Прибављање сталних средстава;
Груписање некретнина, постројења и опреме;
Обрачун амортизације;
Начин обрачуна амортизације;
Ревалоризација;
Утврђивање амортизације за пореске сврхе;
Расходовање постројења и опреме;
Материјални и нематеријални токови средстава за рад;
ВЕЖБА: Конструкција табеле за обрачун амортизације и ревалоризације сталних средстава;
Формирање табеле матрице;
Макро програми;
Попуњавање табеле подацима;
Приказ картице основног средства;
Манипулисање записима у табели;
Издвајање одабраних записа у посебну табелу;
Резиме праћења сталних средстава у предузећу.

ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТЕРИЈАЛУ, стр. 109:
Ток материјала;
Организација шифрирања материјала;
Подела шифара према намени:
- Шифре за идентификовање,
- Шифре за класификацију,
- Информативне шифре;

Начини шифрирања:
- Паралелно шифрирање,
- Модификовано паралелно шифрирање,
- Класично шифрирање;

Системи шифрирања;
Каталог шифара;
ВЕЖБА: Конструкција матрице материјалне картице;
ВЕЖБА: Отварање материјалних картица;
Пријем материјала;
Повраћај материјала из производње;
Материјал у складишту;
Материјал у доради, обради и манипулацији;
Издавање материјала;
ВЕЖБА: Конструкција налога за књижење и програма за књижење;
Проблеми праћења материјала;
Резиме поступка праћења материјала.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА, АЛАТУ, АМБАЛАЖИ И СИТНОМ ИНВЕНТАРУ, стр. 133:
Резервни делови;
Пријем резервних делова;
Резервни делови у складишту;
Издавање резервних делова;
Резиме поступка праћења езервних делова;
Алат, ситан инвентар и амбалажа;
Пријем инвентара;
Инвентар у складишту;
Стављање инвентара у употребу;
Резиме поступка праћења алата, амбалаже и инвентара;
Повезивање радних листова формулама;
Листа назива именованих области у радној књизи;
ВЕЖБА: Састављање листе артикла;
Област критеријума;
Улазна област испитивања;
Излазна област издвајања;
Пописне листе.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОИЗВОДИМА, стр. 155:
Производња;
Међуфазна складишта;
Унутрашњи транспорт;
Операције промене облика и својстава предмета рада на радном месту;
Контрола квалитета;
Књиговодство трошкова и учинака;
Обрачун по варијабилним трошковима;
Обрачун по стварним трошковима;
Обрачун по нормативним трошковима;
Обрачун по стандардним трошковима;
Обрачун производње по планским ценама;
ВЕЖБА: Конструкција калкулације цене коштања производа;
Готови производи;
Производи у складишту;
Продаја производа;
Роба у туђем складишту;
Комисиона продаја робе;
Консигнациона продаја;
Производи у продавници;
Резиме поступка праћења готових производа.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РОБИ, стр. 175:
Ток робе;
Набавка робе;
ВЕЖБА: Конструкција калкулације набавне цене робе;
Роба у магацину, стоваришту и продавници;
Продаја робе на велико;
Продаја робе на мало;
ВЕЖБА: Конструкција калкулације продајне цене;
Нивелација цене робе;
ВЕЖБА: Конструкција табеле за нивелацију цена залиха;
Прелазна табела;
Макро програми.

ИНФОРМАЦИЈЕ О КУПЦИМА И ДОБАВЉАЧИМА, стр. 199:
ВЕЖБА: Макро за анализу отворених ставки купаца/добављача;
База комитената;
ВЕЖБА: Конструкција табеле праћења наплате рачуна;
Рад са табелом излазних фактура;
ВЕЖБА: Конструкција табеле праћења ликвидности предузећа;
Графички приказ очекиване ликвидности;
Рад са табелом очекиваних одлива;
Додавање и уклањање тулбарова у радну књигу.

ОБРАЧУН ЗАРАДА, ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, стр. , стр. 223:
ВЕЖБА: Конструкција програма за обрачун зарада, пореза и доприноса на зараде запослених:
Организација радног листа,
А. Табела стопа доприноса и пореза,
Б. Табела обрачуна зарада, пореза и доприноса на зараде и накнаде,
В. Табела рекапитулације обрачуна зарада, пореза и доприноса,
Г. Табела листића зарада запослених;

Рад са табелом обрачуна зарада, пореза и доприноса на зараде:
- Преузимање података из табеле аконтације,
- Штампање листића зарада.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАПОСЛЕНИМА, стр. 247:
ВЕЖБА: Конструкција картона зарада запослених;
ВЕЖБА: Конструкција базе запослених;
Функције за налажење податка у бази података;
Функције за рад са базама података
:
Функције за анализу података,
Пример - Табела расподеле пореза по општинама.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ, стр. 271:
ВЕЖБА: Конструкција програма за израду бруто закључног листа;
Креирање менија;
Коришћење форми у EXCEL-у;
Нека корисна искуства о креирању форми;
Додавање дугмади, боксова за чекирање и других контрола;
Додавање контрола у радни лист коришћењем тулбара FORMS;
Својства контрола:
- Својства контроле бокса за чекирање,
- Својства контроле за опционо дугме,
- Својства бокса за листу,
- Својства комбо бокса,
- Својства шипке за скроловање,
- Својства дугмета за навијање.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА БАЗОМ ПОДАТАКА, стр. 299:
Основне поставке;
Компоненте система апликација базе података;
Апликације базе података;
Пројектовање базе података:
- Хијерархијска организација базе података,
- Мрежна организација базе података,
- Релациона организација базе података;

Улога администратора базе података;
Функције система за управљање базом података;
Пројектовање апликација базе података;
1. Штампање, испитивање и ажурирање објеката;
2. Допуштање кориснику да усмерава и управља процесима у апликацији;
3. Одржавање безбедности и интегритета базе података;
Релациона алгебра;
Организација обрада трансакција;
Конкурентна обрада;
(1) контрола конкурентне обраде;
(2) бекапирање и опорављање;
(3) обезбеђење базе података;

Заштита података у радном листу:
1. Сакривање садржаја поља;
2. Заштита поља;
3. Захтев за пасвордом (лозинком) да би се отворио документ;

Рад у компјутерској мрежи;
Елементи квалитета информационог система предузећа:
Функционалност,
Поузданост,
Употребљивост,
Ефикасност,
Одржавање,
Преносивост,
Документација.

ДОДАТАК А, стр. 327;
Писање макро програма:

Снимање акција,
Анализа снимљених програмских кодова,
Анализа кодова корак по корак,
Преглед објеката у браузеру објеката,
Контрола тока програма:
Акције које се понављају,
Одлучивање,
Процедуре гранања;
Организација програма у процедуре;
Креирање променљивих и константи:
Креирање и коришћење низова;
Предупређење погрешки;
Креирање израза у VISUAL BASIC-у;
Рад са датотекама података;
Комуникација корисника и апликације.

ДОДАТАК Б, стр. 345:
Рад са објектима;
Шта треба да знате о повезивању и уградњи објеката (ОLЕ);
Контролисање EXCEL-ових апликација:
Аутоматско учитавање фајлова,
Аутоматско активирање процедура,
Промена начина прерачуна формула,
Коришћење радних листова:
Приступ радним листовима,
Комуницирање са корисником апликације,
MsgBox,
InputBox,
Исписивање порука у статус бару,
Toolbars,
Мени;
Рад са областима поља:
Постављање и добијање вредности са поља,
Манипулисање областима поља,
Управљање курсором,
Сортирање базе података,
Филтрирање базе података,
Штампање области поља.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА, стр. 361

БЕЛЕШКА О АУТОРУ, стр. 363

 

На почетак стране: