ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

Сала за одржавање курсева у Привредном саветнику

 

Архив протеклих активности образовног центра

 

ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 

На данашњем степену динамике развоја, не постоји више образовање за цео радни век. Иновациони циклус у информационим технологијама је краћи од три године. Прогнозе предвиђају да ће иновациони циклус у информационим технологијама бити краћи и од годину дана. У подручју рачуноводства и пословних финансија, техничко-технолошком иновационом циклусу треба додати сталне промене законске регулативе, утицај међународног тржишта, капитала и законске регулативе улагача.

Све ово условљава нови приступ у систему образовањa. Поред образовања у току редовног школовања, неопходни су разни видови континуираног образовања, на којима ће запослени који поседују потребна знања и радно искуство, у врло кратком времену, кроз семинаре и кратке курсеве, бити информисани о свим новинама у подручју предмета рада. Нове технологије рада доводе до смањења потреба за неким занимањима и повећања потражње за другим новим занимањима, што захтева посебне видове допунског образовања и преквалификације.

Привредни саветник је на бази 57-годишњег искуства у рачуноводству и пословним финансијама, формирао свој образовни центар који се бави образовањем кадрова за обављање послова рачуноводства, пословних финансија примене пореских прописа, примене информационих технологија у пословању и других послова.

Прилагођавајући облике образовања потребама корисника, Образовни центaр организујe различите видове стручног усавршавања, од једнодневних информативних семинара до вишемесечних курсева за обуку и преквалификацију. У том циљу, Oбразовни центар организује:

  • саветовања,
  • семинаре,
  • курсеве.

Као предавачи ангажују се уредници и саветници, као и друга стручна лица и експерти из подручја програма образовања.

Образовни центар располаже са две сале за саветовања и обуку. Једна сала је капацитета 100 места, за предавања и семинаре, док је друга сала капацитета 30 места и опремљена је рачунарима повезаним у мрежу и на Интернет. Ова сала је намењена стручној и практичној обуци у свим подручјима, рачуноводства, пословних финансија, информационим и интернет технологијама.

 

САВЕТОВАЊА
Привредни саветник традиционално организује редовна саветовања на тему састављања периодичних и годишњих рачуна. За претплатнике на часопис "Привредни саветник", присуство овим саветовањима је бесплатно.
Пивредни саветник организује и повремена саветовања о актуелним темама из области рачуноводства, пословних финансија, примене прописа и других актуелних тема у подручју пословања правних субјеката.

Саветовања на наведене теме Привредни саветник традиционално организује у више градова у Србији: Београду, Новом Саду, Врњачкој Бањи, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Суботици, Зрењанину, Лесковцу Ужицу, Шапцу, Ваљеву, Зајечару, Бачкој Тополи, Сремској Митровици, Сомбору и другим местима.

 

СЕМИНАРИ
Семинари Привредног саветника одржавају се по посебним програмима који се утврђују према темама које се обрађују и намени образовног процеса.

 

КУРСЕВИ
Курсеви привредног саветника се програмски планирају од једнонедељних и двонедељних, до вишемесечних курсева за проширивање знања и искустава за обављање одређених врста послова у подручју рачуноводства, пословних финансија, информационих технологија и других области.