КУРС ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

 

ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТРАНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВА

Клините овде!

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ПОХАЂАЊА КУРСА

 


 

Претходни курс о вођењу рачуноводства привредних друштава, одржан од марта до јуна 2011. године

 


ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКАСАЛЕ ЗА ОБУКУ У СЕДИШТУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 

 

 

 

03. август 2011

НОВИ КУРС "ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"
О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
ПРЕМА МРС/МСФИ
ПОЧИЊЕ У СЕПТЕМБРУ 2011. ГОДИНЕ


 

У "Привредном саветнику" бр. 16/2011 објављена је информација о најави курса, у организацији Привредног саветника, о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ.

Пријаве за похађање курса су у току, а према плану курс треба да почне крајем септембра 2011. године.

Пријава за похађање курса може се доставити:

 

У дањем тексту преносимоу целини информацију о најави овог курса, објављену у "Привредном саветнику" бр. 16/2011 на страни 143.

 


КУРС „ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“ О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИОд објављивања информација које дајемо у овом тексту, „Привредни саветник“ почиње да прима пријаве учесника за похађање новог курса о вођењу рачуноводства привредних друштава према Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно прeма Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). Пошто је интересовање за похађање курса велико, а број полазника ограничен, право првенства за похађање курса обезбеђује се на основу редоследа пријава и уплата накнаде за похађање курса.

Савремени услови пословања захтевају од запослених да све више времена посвећују свом стручном усавршавању. Ови захтеви су посебно изражени код лица која се баве пословима рачуноводства.

Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ), на којима се заснива рачуноводство привредних субјеката, не могу се директно примењивати у пракси без посебних објашњења, упутстава и инструкција заснованих на примерима из наше актуелне праксе. Примена тих стандарда и других прописа обрађена је у новом Правилнику о примени Контног оквира у складу са МРС/МСФИ, издање Привредног саветника, јануар 2010. године и Аналитичком контном плану за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, издање Привредног саветника, фебруар 2010. године. Поред МСФИ, други прописи које морају познавати лица која обављају послове рачуноводства, као што су прописи о рачуноводству, пореском систему, платном промету, спољнотрговинском пословању, девизном пословању, и др., такође се често мењају. У нашој земљи, која се налази у процесу транзиције и усклађивања са прописима Европске уније, ове промене су посебно изражене, што значи да су потребе наших рачуновођа за стручним усавршавањем још веће.

Потреба за стручним усавршавањем посебно је изражена код лица која мењају професију и која раније нису имала могућност да самостално обављају сложеније послове рачуноводства, као и код лица која раде на пословима рачуноводства, а желе да напредују у струци.

Важећи Закон о рачуноводству и ревизији не прописује обавезу за лица која се баве пословима рачуноводства да полажу испите за стручна звања. Овим лицима и њиховим послодавцима остављен је избор да одлучују о томе на који начин ће стицати и усавршавати своја стручна знања.

Поред семинара у вези са применом актуелних прописа, „Привредни саветник“ већ једанаест година организује и курсеве на којима је преко 1000 полазника стицало знања за обављање послова рачуноводства. Ови курсеви су првенствено намењени лицима која желе да стекну знања и искуства која су потребна за квалитетно обављање послова. Знања и искуства стечена на курсу могу послужити и за полагање испита за стицање одговарајућих стручних звања. Због тога наши курсеви од полазника редовно добијају високе оцене и похвале. Велико интересовање за похађање овог курса резултат је поверења и угледа који је „Привредни саветник“ стекао у току 59 година рада на стручном усавршавању корисника својих услуга.

За похађање курса пожељно је да учесник има најмање завршену средњу економску школу.

Курс о вођењу рачуноводства привредних друштава организује се под следећим условима:

  • курс траје 80 школских часова (по 45 минута);
  • уколико се укаже потреба за захтев полазника организују се допунски часови што се до сада показало корисним за полазнике који не поседују претходно знање и искуство на пословима рачуноводства;
  • настава се одржава уторком и четвртком по 4 школска часа у времену од 16,00 до 19,30 часова;
  • курс се одржава у просторијама „Привредног саветника“, Београд, Булевар краља Александра бр. 86 (5. спрат);
  • учесницима курса нудимо могућност избора између две цене од којих прва износи 37.000 са укљученим ПДВ динара и укључује: (1) похађање курса, (2) практикум из рачуноводства, (3) књигу  Приручник за примену Контног оквира у складу са МРС/МСФИ и (4) књигу Аналитички контни план за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.
  • друга цена износи 27.500 динара са укљученим ПДВ и укључује похађање курса и практикум из рачуноводства.
  • накнада за похађање курса уплаћује се на текуће рачуна "Привредног саветника", на основу рачуна које учесници добијају када поднесу пријаве за похађање курса;
  • предавачи на курсу су саветници и уредници „Привредног саветника“;
  • по завршетку курса полазници добијају дипломе о похађању курса, односно о положеном испиту;
  • полазници курса ће бити обавештени о времену почетка курса (оријентационо, у септембру 2011. године).

 

 


 

На почетак стране!