КУРС ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ПОХАЂАЊА КУРСА

 


Претходни курс о вођењу рачуноводства привредних друштава, одржан од 30. септембра до 26. децембра 2011. године

 


ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКАСАЛЕ ЗА ОБУКУ У СЕДИШТУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 

 

 

 

20. јун 2011.

 


ЗАВРШЕН ЈЕ КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ

ОДРЖАН ОД 22. МАРТА ДО 10. ЈУНА 2011. ГОДИНЕ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводтва привредних друштава према МРС/МСФИ, који је почео 22. марта, према најави у доњем тексту ове странице од 20. фебруара 2011, успешно је завршен 10. јуна 2011. године.

Курс је окончан анализом завршног теста, поделом диплома и додељивањем наградних књига полазницима који су остварили најбоље резултате.

Полазници су изразили велико задовољство начином реализације курса и новим знањима и вештинама које су стекли током његовог извођења. У односу на контролни тест, који је организован на почетку курса, на завршном тесту остварени су знатно болји резултати и код свих учесника је уочен значајн напредак у овладавању знањима из рачуноводствене и пореске праксе.

Слике са завршетка овог курса могу се преузети са линкова из доње табеле. Величина фајла слика које се преузимају је око 750 KB.

 

ТЕКСТ НАЈАВЕ КУРСА ОД 20. ФЕБРУАРА 2011. ГОДИНЕ

 

20. фебруар 2011

 

НОВИ КУРС
„ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“
О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ


КУРС ТРАЈЕ 80 ЧАСОВА
НАСТАВА СЕ ОДРЖАВА УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ
ОД 16 ДО 19,30 ЧАСОВА
У "ПРИВРЕДНОМ САВЕТНИКУ" БЕОГРАД
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 86
ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА КУРС ПОЧНЕ СРЕДИНОМ МАРТА 2011. ГОДИНЕ

 

Текст најаве курса објављен је у "Привредном саветнику" бр. 6/2011

У "Привредном саветнику" бр. 6/2011, на страни 138. објављена је информација о најави курса, у организацији Привредног саветника, о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ.

Пријаве за похађање курса су у току, а према плану курс треба да почне средином маррта 2011. године.

Са линкова на левом плавом пољу ове стране или на крају ове информације на овој страни, може се преузети образац пријаве за похађање курса, у pdf или word-doc формату, који заинтересовани полазници треба да доставе на адресу наведену на пријави или на телефакс: (011) 3209-620.

У даљем тексту преносимо информацију о одржавању овог курса, објављену у ПС бр. 6/2011.


КУРС „ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“ О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ„Привредни саветник“ почиње да прима пријаве учесника за похађање новог циклуса курса о вођењу рачуноводства привредних друштава према Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно према Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). Пошто је интересовање за похађање курса велико, а број полазника ограничен, право првенства за похађање курса обезбеђује се на основу редоследа пријава и уплата накнаде за похађање курса.

Савремени услови пословања захтевају од запослених да све више времена посвећују свом стручном усавршавању. Ови захтеви су посебно изражени код лица која се баве пословима рачуноводства.

Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ), на којима се заснива рачуноводство привредних субјеката, не могу се директно примењивати у пракси без посебних објашњења, упутстава и инструкција заснованих на примерима из наше актуелне праксе. Примена тих стандарда и других прописа обрађена је у новом Правилнику о примени Контног оквира у складу са МРС/МСФИ, издање Привредног саветника, јануар 2010. године и новом Аналитичком контном плану за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, издање Привредног саветника, фебруар 2010. године. Поред МСФИ, други прописи које морају познавати лица која обављају послове рачуноводства, као што су прописи о рачуноводству, пореском систему, платном промету, спољнотрговинском пословању, девизном пословању, и др., такође се често мењају. У нашој земљи, која се налази у процесу транзиције и усклађивања са прописима Европске уније, ове промене су посебно изражене, што значи да су потребе наших рачуновођа за стручним усавршавањем још веће.

Потреба за стручним усавршавањем посебно је изражена код лица која мењају професију и која раније нису имала могућност да самостално обављају сложеније послове рачуноводства, као и код лица која раде на пословима рачуноводства, а желе да напредују у струци.

Важећи Закон о рачуноводству и ревизији не прописује обавезу за лица која се баве пословима рачуноводства да полажу испите за стручна звања. Овим лицима и њиховим послодавцима остављен је избор да одлучују о томе на који начин ће стицати и усавршавати своја стручна знања.

Поред семинара у вези са применом актуелних прописа, „Привредни саветник“ већ дванест година организује и курсеве на којима је преко 1000 полазника стицало знања за обављање послова рачуноводства. Ови курсеви су првенствено намењени лицима која желе да стекну знања и искуства која су потребна за квалитетно обављање послова. Знања и искуства стечена на курсу могу послужити и за полагање испита за стицање одговарајућих стручних звања. Због тога наши курсеви од полазника редовно добијају високе оцене и похвале. Велико интересовање за похађање овог курса резултат је поверења и угледа који је „Привредни саветник“ стекао у току 58 година рада на стручном усавршавању корисника својих услуга.

За похађање курса пожељно је да учесник има најмање завршену средњу економску школу и основно предзнање из области рачуноводства. За оне којима је потребно да обнове или утврде основне појмове и пословне промене биће обезбеђени допунски часови на почетку курса.

Курс о вођењу рачуноводства привредних друштава организује се под следећим условима:

  • курс траје 80 школских часова (по 45 минута);
  • настава се одржава уторком и четвртком по 4 школска часа у времену од 16,00 до 19,30 часова;
  • курс се одржава у просторијама „Привредног саветника“, Београд, Булевар краља Александра бр. 86 (5. спрат);
  • укупна накнада за похађање курса је 37.000 динара, од чега се 27.500 динара односи на похађање курса, а 9.500 динара на литературу (Приручник за примену Контног оквира у складу са МРС/МСФИ, Аналитички контни план за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, одговарајући бројеви „Привредног саветника“ и „Регистра прописа“). У износ накнаде укључен је и припадајући порез на додату вредност;
  • накнада за похађање курса уплаћује се на текуће рачуна "Привредног саветника", на основу рачуна које учесници добијају када поднесу пријаве за похађање курса;
  • предавачи на курсу су саветници и уредници „Привредног саветника“;
  • по завршетку курса полазници добијају дипломе о похађању курса, односно о положеном испиту;
  • полазници курса ће бити обавештени о времену почетка курса (оријентационо, средином марта 2011. године).

Пријаве кандидата подносе се на адресу: „Привредни саветник“, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр. 86 или на факс: (011) 3209-620 на обрасцу који је дат у "Привредном саветнику", бр. 16, као и на овом сајту.

За детаљнија обавештења у вези са похађањем курса заинтересовани кандидати могу се обратити господину Ненаду Стоковићу на телефон (011) 3209-630 и 33-70-923.


Образац за пријаву за похађање овог курса, објављен у "Привредном саветнику" бр. 16/2010 може се преузети са линкова на овој страни у pdf или word - doc формату.

Попуњен и оверен образац доставити на телефакс бр. (011) 3209-620 или на адресу наведену на обрасцу.

 

На почетак стране!