ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
У ИЗДАЊУ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА:

 

 


ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА У ИЗДАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

У издању Привредног саветника су часописи:

У часопису "Привредни саветник", на инструктиван начин, објашњава се примена прописа из области рачуноводства, пореског система, радних односа, спољнотрговинског и девизног система, промета роба и услуга, цена и др. Тираж часописа од 15.000 примерака је најбоља потврда његовог квалитета и употребљивости у свакодневним рачуноводственим и финансијским пословима. Часопис излази петнаестодневно у 24 броја годишње, а продаје се путем претплате.

Одговорни уредник:
др Ратомир Ћировић

Уредник часописа:
мр Словенко Бркић

 

 

Привредни саветник и Привредни апелациони суд из Београда заједнички издају: "Билтен судске праксе привредних судова". Овај билтен наставља вишегодишњу традицију Билтена судске праксе трговинских судова.

Билтен излази квартално, односно четири пута годишње. У Билтену се обрађују правна схватања и сентенце (сентенце - мишљења, суд, одлуке поводом каквог нарочитог случаја) из одлука Привредног апелационог суда и Врховног касационог суда у привредним споровима, коментари и објашњења примене прописа у судској пракси и други стручни и научни прилози из домена правне и економске примене прописа. Садржај Билтена употпуњује област и материју која до сада није била обрађена у издањима "Привредног саветника".

У Билтену се објављују стручни и научни реферати, као и ставови заузети на традиционалном Саветовању судија привредних судова које се одржава сваке године, а претплатници Билтена, у оквиру претплате стичу право учешћа на саветовању (на којем поред судија привредних судова учествују правници, економисти и стручњаци из других области). На овом саветовању се расправљају и актуелна питања примене одговарајућих прописа у пракси.

 

Главни и одговорни уредник:

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране