ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2021
Београд, новембар 2021. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

I.     СЕНТЕНЦЕ

1.   Стварна надлежност суда за одлучивање о повреди права на суђење у разумном року

2.   Правна природа примерене накнаде

3.   Приговор ради убрзања поступка поднет од стране неовлашћеног лица

4.   Однос захтева за заштиту права на суђење у разумном року по Закону о уређењу судова и приговора по Закону о       заштити права на суђење у разумном року

5.   Утицај дужине трајања стечајног поступка на повреду права на суђење у разумном року

6.   Значај поступања стечајних органа код оцене постојања повреде права на суђење у разумном року

7.   Разумни рок трајања извршног поступка и инсолвентност дужника

8.   Целокупно трајање поступка и поступање суда

9.   Оцена целокупног трајања поступка по новом приговору

10. Мерила за оцену трајања суђења у разумном року

11. Оцена целокупног трајања поступка

12. Поступак спровођења извршења у надлежности јавног

      извршитеља

13. Неблаговремена жалба

14. Повреда права на суђење у разумном року и правична надокнада због повреде права на суђење у разумном року

15. Право на правично задовољење због повреде права на суђење у разумном року

16. Дуго трајање стечајног поступка услед подношења захтева за враћање одузете имовине

17. Повреда права на суђење у разумном року у извршном поступку

18. Повреда права на суђење у разумном року приликом уновчења имовине стечајног дужника

19. Разумни рок

20. Континуитет трајања судских поступака код оцене повреде права на суђење у разумном року

21. Појам разумног рока

 

II.  РЕФЕРАТИ

др Драгиша Б. Слијепчевић, судија Уставног суда Републике Србије

 СУДСКА ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊУ У РАЗУМНОМ РОКУ

  

др Наташа Плавшић, заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права

 ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ВЕЗИ СА НЕИЗВРШЕЊЕМ ПРАВНОСНАЖНИХ ПРЕСУДА

 ДОМАЋИХ СУДОВА У КОЈИМА ЈЕ ДУЖНИК ПРЕДУЗЕЋЕ СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

  

Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда

 ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

 

Напомена: У Билтену су наведене функције аутора реферата које су обављали у време обjављивања истих.

 

 

На почетак стране!