ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2020
Београд, јуни 2021. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

I ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНОЈ ДАНА 13.04.2021. ГОДИНЕ

 

II   СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

I. Материјално право

II. Процесно право

 

 

На почетак стране!