ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2019
Београд, 2020. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

I ПРАВНА СХВАТАЊА УСВОЈЕНА НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ

II СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 

1. Надлежност домаћег суда

2. Страначка способност министарства

3. Предлог за враћање у пређашње стање поводом пропуштања вештачења

4. Услови за постављање привременог заступника странци чије је пребивалиште непознато

5. Право на накнаду трошкова извршења у случају измирења обавезе туженог у току парничног поступка

6. Рок за подношење захтева за накнаду трошкова парничног поступка

7. Пуномоћник за пријем писмена

8. Утицај правноснажности одлуке о примарном тужбеном захтеву

9. Недозвољеност тужбе за утврђење ништавости једностраних исправа (рачуна)

10. Садржина примарног и евентуалног тужбеног захтева

11. Нужно јединствено супарничарство

12. Активна легитимација и процесни положај санаследника током постојања наследничке заједнице

13. Правни интерес умешача за изјављивање жалбе

14. Изостанак разлога за одлуку о промени доказа који ће бити изведени на главној расправи

15. Садржина изреке о постојању или непостојању потраживања истакнутог ради пребијања

16. Повлачење тужбе и приговор правноснажно пресуђене ствари

17. Правни интерес за жалбу

18. Надлежност за одлучивање о жалби против решења другостепеног суда о изрицању новчане казне

19. Правни интерес за тужбу са предлогом за издавање платног налога

20. Стварна надлежност привредног суда

21. Надлежност суда за одлуку по жалби изјављеној против пресуде основног суда

22. Надлежност суда Републике Србије у спору између два страна правна лица

23. Примена одговарајућег прописа у случају спајања парница

24. Дозвољеност жалбе против решења о наставку поступка у коме је стечајни дужник тужени када нису испуњени услови из члана 90 Закона о стечају

25. Утврђење права својине и поступак враћања одузете имовине

26. Реституција и тужба за утврђење права својине

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Начело савесности и поштења

2. Правни интерес јемца за подношење тужбе за утврђење ништавости уговора о кредиту

3. Дозвољеност уговарања трошкова обраде кредита

4. Нарушавање циља девизне клаузуле

5. Ништавост одредбе о уговорној казни

6. Начин враћања примљеног по ништавом уговору о закупу

7. Обрачун ПДВ код тоталне штете из уговора о осигурању

8. Одговорност за штету услед изостанка дужне пажње

9. Начин обрачуна висине штете у складу са применом домаћег меродавног права

10. Хитност као битан услов за настанак пословодства без налога

11. Делимичне отплате новчане обавезе и изјава дужника о урачунавању

12. Застарелост захтева за исплату противвредности акција у поступку уједначавања њихове вредности

13. Ток застарелости у случају суброгације

14. Прекид застарелости потраживања из преиначене тужбе

15. Остваривање права по основу правних недостатака

16. Обавеза циља

17. Услови одговорности за штету налогодавца за извршење његовог налога

18. Регрес из осигурања за штету код које су оштећени и штетник исто лице

19. Јемство и раскид уговора

20. Некоришћење заложних права као основ за смањење обавезе јемца

21. Право сувласника на заштиту државине на основу права на државину

22. Немогућност стицања права својине грађењем на туђем земљишту

23. Утврђење права својине на индивидуално одређеној покретној ствари

24. Посредно сметање државине и терет доказивања

25. Сметање поседа извршено од стране посредног држаоца

26. Подношење тужбе за искључење члана

27. Могућност закључења уговора о продаји електричне енергије

28. Накнада за кашњење у плаћању

29. Право пошиљаоца у случају губитка или потпуног или делимичног оштећења садржине регистроване пошиљке

30. Правни интерес за подношење тужбе ради исплате зараде

31. Застарелост потраживања из међународне купопродаје робе

32. Хитне интервенције и сметање поседа

33. Утврђивања оспореног потраживања

34. Сметање државине противправном обуставом електричне енергије

35. Ослобађање од плаћања судске таксе

36. Унапред припремљени план реорганизације и наплата судских такси

37. Одговорност оснивача за обавезе установе

38. Намера оштећења стечајних поверилаца и пасивно поступање сауговарача стечајног дужника

39. Одговорност послодавца за штету насталу од опасне ствари

40. Иступање адвоката из адвокатске канцеларије организоване као двочлано ортачко друштво

41. Порез на додату вредност

42. Постојање повреде права филмског продуцента (произвођача видеограма)

43. Ништавост жига

44. Основ за ослобађање од одговорности корисника ловишта за штету насталу ван ловишта

45. Накнада штете због уништења дивљачи у корист Републике Србије

 

3. СТЕЧАЈНО ПРАВО

1. Правни интерес за жалбу

2. Одбачај предлога за покретање поступка стечаја

3. Поништај радње стечајног управника од стране суда

4. Одбор поверилаца

5. Исправка закључка о листи признатих и оспорених потраживања

6. Уступање потраживања и исправка коначне листе

7. Брисање терета у случају продаје стечајног дужника као правног лица

8. Награда стечајном управнику код намирења разлучних поверилаца

9. Нацрт за главну деобу

10. Будућа неизвесна околност као неотклоњив недостатак плана

11. Трошкови на име накнаде по Тарифи Агенције за лиценцирање стечајних управника, Тарифни број 6

12. Тарифа АЛСУ као законска обавеза

13. Утицај управног спора на продају у стечају

14. Правни лекови против одлука и закључака стечајног судије

15. Привремена мера

 

4. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Немогућност уговарања месне надлежности за поступак извршења

2. Обустава извршног поступка без укидања спроведених извршних радњи

3. Одлучивање о предлогу за извршење на основу стране извршне исправе

4. Могућност подношења новог предлога за извршење након доношења решења о обустави извршног поступка

5. Добровољна уплата

6. Непостојање услова за обуставу поступка извршења услед брисања предузетничке радње из АПР- а

7. Ступање у већ покренути извршни поступак који се спроводи на непокретностима

8. Право извршног повериоца на вођење више извршних поступака на истој непокретности

9. Могућност спровођења извршења са рачуна предузетничке радње

10. Дозвољеност предлога за изрицање судских пенала

11. Испуњеност услова за одређивање привремене мере

12. Обустава поступка извршења на рачуну извршног дужника

13. Наплата трошкова реализације заложног права на основу заложне изјаве као извршне исправе

14. Измене уговора на основу кога је конституисана хипотека и престанак хипотеке

15. Дозвољеност извршења према извршном дужнику након усвајања плана реорганизације

16. Предузимање радњи током трајања прекида поступка

 

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

I. Материјално право

1. Обавезе у вези са предајом финансијских извештаја

2. Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива

3. Закон о управљању отпадом

4. Закон о шумама

 

II. Процесно право

1. Садржај писмено израђене пресуде

2. Оцена доказа и утврђивање чињеница

3. Садржај писмено израђене пресуде

4. Прекорачење оптужбе

5. Осуђујућа пресуда

6. Одлучивање првостепеног суда о жалби

 

III. РЕФЕРАТ

Данијела Дукић

Судија Привредног апелационог суда

 

Татјана Тодоровић

Судија Привредног суда у Крагујевцу

 

Др Марко Радовић

Судија Привредног суда у Београд

МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ(с посебним освртом на Руководећа начела УН)

 

На почетак стране!