ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2019
Београд, 2019. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

Реч редакције

 

Правна схватања усвојена на седници
Одељења за привредне спорове 08.07.2019. године

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 19.11. и 20.11.2019. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 20.11.2019. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

Др Драгиша Б. Слијепчевић

судија Врховног касационог суда

Др Марко Радовић

саветник Врховног касационог суда

ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕНОСА ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА
НА НЕПОКРЕТНОСТИ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

  

Др Мирко Васиљевић

редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет

председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије

АРБИТРАЖА БЕЗ АРБИТРАЖНОГ УГОВОРА
(директног или индиректног)

                         

Др Милан Шкулић

судија Уставног суда Србије

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ЗЛОУПОТРЕБА ПОВЕРЕЊА У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ
ДЕЛАТНОСТИ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНО ОСНОВНО
ПРИВРЕДНО КРИВИЧНО ДЕЛО

  

Др Вук Радовић, LL.M. (University of Pittsburgh)

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ТРИ КОНЦЕПТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДЕЛОВАЊА У СРПСКОМ
ПРАВУ – ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И НЕДОУМИЦЕ

 

Проф. др Никола Бодирога

ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ И СИСТЕМ ПРАВНИХ ЛЕКОВА И ПРАВНИХ СРЕДСТАВА

  

Проф. др Јелена С. Перовић-Вујачић

редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду

ОБАВЕЗЕ АРБИТАРА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНСКОЈ АРБИТРАЖИ

 

Јасмина Стаменковић

судија Привредног апелационог суда

ПРЕГЛЕД ИЗМЕНА ОСНОВНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ СА КОМЕНТАРОМ

Младен Николић

судија Привредног апелационог суда

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (приказ најзначајнијих измена и критички осврт)

На почетак стране!