ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2/2019
Београд, 10.06. 2019. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

Реч редакције

СТЕЧАЈНО ПРАВО КРОЗ ПРАКСУ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА (2015-2019)

ПРАВНО СХВАТАЊЕ
Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове 24.05.2016. године

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Стечајно право

 

II. СЕНТЕНЦЕ

Стечајно право

 

III. РЕФЕРАТИ

Гордана Ајншпилер Поповић,
судија Врховног касационог суда

УТИЦАЈ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ПРАВНИ
ПОЛОЖАЈ ЈЕМЦА

Јасминка Обућина
председник Привредног апелационог суда

ПОВЕРИОЦИ ИЗ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

Јасминка Обућина
председник Привредног апелационог суда

ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА

Гордана Ајншпилер Поповић,
судија Врховног касационог суда

ПРОБЛЕМ ПРОМЕНЕ ПОВЕРИОЦА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА
СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ

Др Милан Шкулић
редовни професор Правног факултета
Универзитета у Београду

ОСНОВНИ КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА

Гордана Ајншпилер Поповић,
судија Врховног касационог суда

ПОЈАМ И ПОЛОЖАЈ ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА

 

Напомена: У Билтену су наведене функције аутора реферата које су обављали у време обjављивања истих.

 

 

На почетак стране!