ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2019
Београд, 11.04. 2019. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

Реч редакције

СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Извођење доказа вршењем увида у списе другог предмета

2. Месна надлежност суда у случају стечаја над тужиоцем

3. Садржина споразума о месној надлежности

4. Заступање јавног комуналног предузећа

5. Накнада трошкова привременог заступника насталих у другостепеном поступку

6. Право више тужених на трошкове поступка

7. Обавеза плаћања парничних трошкова на име судских такси

8. Право тужиоца на накнаду трошкова поступка након повлачења тужбе

9. Захтев за накнаду трошкова и поступање по тужби

10. Услови за остваривање права на ослобађање од плаћања трошкова судских такси

11. Правни интерес за утврђење права својине на заменљивим покретним стварима

12. Услови за проширење тужбе на новог туженог – нужног и јединственог супарничара

13. Нужни супарничари

14. Трошкови састављања одштетног захтева осигуравачу

15. Оцена дозвољености поднетог правног лека

16. Нове чињенице и докази као разлог за понављање поступка

17. Услови за одређивање привремене мере за обезбеђење неновчаног потраживања

18. Погрешан упут извршног суда за покретање парнице

19. Подношење приговора трећег лица у извршном поступку као услов за подношење тужбе ради утврђења недопустивости извршења

20. Oспорено потраживање у стечају

21. Непостојање странке у време подношења тужбе и њен престанак у току парничног поступка

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Неспоразум о постојању уговора

2. Право извођача радова на накнаду штете од подизвођача због кашњења у испуњењу обавезе

3. Застарелост потраживања из уговора о превозу у ваздушном саобраћају и уговора о закупу ваздухоплова

4. Одговорност послодавца односно других лица услед невршења дужне пажње (надзора)

5. Одговорност власника опасне ствари

6. Лимит осигурања – вишеструко осигурање

7. Погрешно утврђена висина накнаде из осигурања и захтев за враћање

8. Рок застарелости накнаде на име неовлашћено употребљене електричне енергије

9. Побијање признања тужбеног захтева као правне радње дужника

10. Побијање правних радњи

11. Право на законску затезну камату у случају престанка потраживања пребијањем

12. Споразум о замени испуњења

13. Застарелост потраживања стављеног у пребој истицањем приговора пребијања у парничном поступку

14. Отпуст дуга у реорганизацији

15. Дејство изјаве о отказу уговора код трајног дуговинског односа

16. Изјава о одрицању од застарелости потраживања

17. Рок застарелости регресног потраживања солидарног дужника према другом солидарном дужнику

18. Рок застарелости потраживања накнаде штете због неиспуњења уговора о преузимању испуњења

19. Прекид застарелости

20. Прекид застарелости подношењем пријаве и одбачај предлога за отварање стечаја

21. Функција валутне клаузуле и затезне камате

22. Валута обавезе и пријава потраживања у стечајном поступку

23. Последице поравнања између повериоца и једног солидарног дужника на остале дужнике

24. Захтев за снижење цене у случају постојања материјалних недостатака

25. Текућа и тржишна цена

26. Уступање права на употребу ствари уговором о закупу

27. Обавеза плаћања накнаде из уговора о налогу

28. Испуњење уговорних обавеза код уговора о осигурању имовине

29. Овлашћење осигуравача код раскида вишегодишњег уговора о осигурању

30. Накнада из уговора о осигурању

31. Одговорност осигуравача за штету насталу услед поплаве

32. Врста ризика за које осигуравач одговара

33. Право осигуравача према другом осигуравачу

34. Дејство признања обавезе од стране солидарног дужника на остале дужнике

35. Накнада за кашњење у испуњењу новчане обавезе

36. Стицање права својине на непокретности одлуком државног органа

37. Државина и недопустивост извршења

38. Недопустивост извршења у случају постојања ванкњижне својине

39. Предаја покретне ствари

40. Раскид уговора о откупу стана у друштвеној својини са отплатом на рате

41. Национализована имовина као део имовине субјекта приватизације

42. Уговор о закупу и стечај

43. Продаја стечајног дужника

44. Општи услови за побијање правних радњи стечајног дужника

45. Дозвољеност побијања правних послова и правних радњи стечајног дужника док траје његова реорганизација у складу са Законом о стечајном поступку

46. Уговор између привредног друштва и његовог заступника

47. Начин стицања својине друштва на имовини оснивача

48. Постављање привременог заступника

49. Уговор као основ за стицање права својине на уделу

50. Ништавост одлуке о повећању капитала

51. Утврђење вредности удела ради откупа по одлуци суда

52. Судска заштита права на откуп удела

53. Принудна ликвидација друштва

54. Савесност трећих лица

55. Упис задружне својине

56. Радња непоштене тржишне утакмице у поступку јавне набавке

57. Одговорност за преношење информација

58. Дефинисање својства робе

59. Дескриптивне (описне) речи као речи у слободној употреби

60. Забрана неовлашћеног коришћења и стављања заштићеног знака на паковању или средствима за обележавање робе

61. Садржина захтева за утврђење повреде ауторског права

62. Умножавање појединих делова ауторског дела

63. Основица за обрачун накнаде аутора фотографских дела

64. Својство потрошача и надлежност

65. Измена уговора о осигурању закљученог у поступку јавне набавке

66. Проузроковање штете у превозу злом намером или грубом непажњом

67. Рок за обавештавање о недостацима ствари

68. Пренос потраживања из уговора са арбитражном клаузулом

69. Обавеза плаћања судске таксе на жалбу против пресуде

70. Принудна наплата судске таксе и трајање привремене мера забране извршења

 

3. СТЕЧАЈНО ПРАВО

1. Мере за реализацију плана реорганизације и начело једнаког третмана поверилаца

2. Претпоставка трајније неспособности плаћања као стечајни разлог

3. Разрешење овлашћене агенције као стечајног управника

4. Лиценца стечајног управника

5. Искључење и изузеће стечајног управника

6. Укидање мере обезбеђења

7. Одређивање мера обезбеђења у претходном стечајном поступку

8. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

9. Последице продаје стечајног дужника као правног лица

10. Исплата накнадно утврђеног потраживања

11. Мера ради спречавања промене финансијског и имовинског положаја стечајног дужника

12. Месна надлежност за одлучивање о предлогу за покретање и спровођење поступка стечаја

13. Кажњавање стечајног управника

 

4. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Дозвољеност жалбе

2. Право на затезну камату на трошкове парничног поступка у извршном поступку

3. Правни лек против решења већа поводом захтева за отклањање неправилности

4. Одређивање новог предујма трошкова након оправдања претходног предујма

5. Застарелост по приговору странке

6. Обавеза јавног извршитеља да по службеној дужности идентификује имовину извршног дужника

7. Број рачуна извршног повериоца као обавезни податак предлога за извршење

8. Уредност предлога за извршење на основу неправноснажне пресуде

9. Делимично повлачење предлога за извршење после подношења приговора извршног дужника

10. Отуђење непокретности пре давања заложне изјаве

11. Ревизија као разлог који не спречава извршење и као основ одлагања извршења

12. Жалба против решења о обустави извршења

13. Одлучивање већа о приговору извршног дужника

14. Исправе подобне за упис својине на непокретности у корист извршног дужника

15. Немогућност одређивања извршења на непокретности која је у катастру непокретности уписана као мешовита својина

16. Пленидба и пренос потраживања

17. Надлежност за спровођење претходне мере

18. Надлежност привредног суда за одлучивање о предлогу за извршење физичког лица заснованог на пресуди привредног суда

19. Забрана извршења и обезбеђења као правна последица отварања стечаја

20. Разлог за застој спровођења извршења

21. Брисано друштво као извршни поверилац

22. Прекид извршног поступка покренутог против привредног друштва у принудној ликвидацији

23. Накнада штете због неосновано наплаћене судске таксе

 

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

I. Материјално право

1. Закон о рачуноводству

2. Уредба о обележавању и маркирању деривата нафте

3. Престанак правног лица

II. Процесно право

1. Садржина образложења пресуде

2. Језик и писмо у поступку

3. Исправљање грешака у пресуди

4. Изрицање пресуде

5. Битна повреда одредаба ЗКП

6. Однос пресуде и оптужбе

6. РАЗУМНИ РОК

1. Повреда права на суђење у разумном року и правична надокнада због повреде права на суђење у разумном року

2. Утицај дужине трајања стечајног поступка на повреду права на суђење у разумном року

3. Право на правично задовољење због повреде права на суђење у разумном року

 

На почетак стране!