ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2019.

Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2019

 

Реч уредника

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује избор сентенци који је Редакциони одбор сачинио из одлука Привредног апелационог суда, у нади да ће објављивањем наведених сентенци решити многе дилеме које су се појавиле у пракси. Сентенце су изабране из области парничног поступка, материјалног права, стечајног права, извршног поступка и привредних прес-тупа. Такође, Билтен садржи и правна схватања усвојена на седници Одељења за привредне спорове одржаној 25.12.2019. године.

 

У овом броју објављујемо и реферат Данијеле Дукић, судије Привредног апелационог суда, Татјане Тодоровић, судије Привредног суда у Крагујевцу и Марка Радовића, судије Привредног суда у Београду на тему „Међународноправни аспекти заштите људских права у пословном окружењу (с посебним освртом на Руководећа начела УН)“.

 

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену помоћи у раду и допринети уједначеном поступању

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

 

На почетак стране!