ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2019.

Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2019

 

Реч уредника

 

 

 

Поштовани,

 

У овом броју Билтена судске праксе привредних судова, објављени су одговори Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда. Одговори су дати на питања постављена од стране првостепених привредних судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, као и привредних преступа.

 

У оквиру сваке групе, питања и одговори су систематизовани по појединим областима и институтима, ради олакшавања претраге. У  оквиру парничног поступка питања и одговори су груписани у неколико подгрупа: надлежност, дозвољеност тужбе и одбачај тужбе, страначка способности и заступање, достављање,  прекид и наставак поступка, одлуке у току главне расправе, изрека одлуке, трошкови поступка, поступак у споровима мале вредности.

 

У оквиру материјалног права разматрана су питања и дати одговори из области статусних спорова, уписа у судски регистар, банкарских спорова, стварноправних и општих спорова, као и у вези са заштитом права на суђење у разумном року. У оквиру извршног поступка систематизација питања и одговора је пратила систематизацију новог закона, а на крају су дати одговори на питања у вези са применом закона из 2011. године, с обзиром да се исти примењује у одређеном броју предмета.

 

У оквиру стечајног права груписана су питања процесног и материјалноправног карактера, при чему се следила законска систематизација.

 

Предлози одговора су били разматрани на традиционалном саветовању на Златибору, а одговори су, уважавајући вођену дискусију на саветовању, усвојени на седницама Одељења Привредног апелационог суда одржаним 19.11. и 20.11.2019. године.

 

У Билтену су објављени и реферати изложени на саветовању: „Последице преноса обезбеђеног потраживања на непокретности у стечајном поступку“, аутори: др Драгиша Б. Слијепчевић, судија Врховног касационог суда и др Марко Радовић, саветник Врховног касационог суда; „Арбитража без арбитражног уговора (директног или индиректног)“, аутор: др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет и председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, „Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности као потенцијално основно привредно кривично дело“, аутор др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије и редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду; „Три концепта заједничког деловања у српском праву – практични проблеми и недоумице“, аутор др Вук Радовић, LL.M. (University of Pittsburgh), редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду; „Измене Закона о извршењу и обезбеђењу и систем правних лекова и правних средстава“, аутор Проф. др Никола Бодирога, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду; „Обавезе арбитара у међународној трговинској арбитражи“, аутор Проф. др Јелена С. Перовић Вујачић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду; „Преглед  измена основних одредби Закона о извршењу и обезбеђењу са коментаром“, аутор Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда и „Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу (приказ најзначајнијих измена и критички осврт), аутор Младен Николић, судија Привредног апелационог суда.

 

Надамо се да ће објављени материјал пре свега допринети ефикаснијем раду првостепених привредних судова и решавању спорних питања у пракси, али и раду других учесника у поступцима.

 

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Јасмина Стаменковић

 

На почетак стране!