ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2019

 

Реч уредника

 

 

 

Поштовани,

 

У овом броју Билтена судске праксе привредних судова, објављени су одговори Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда. Одговори су дати на питања постављена од стране првостепених привредних судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, као и привредних преступа.

 

У оквиру сваке групе, питања и одговори су систематизовани по појединим областима и институтима, ради олакшавања претраге. У  оквиру парничног поступка питања и одговори су груписани у неколико подгрупа: надлежност, дозвољеност тужбе и одбачај тужбе, страначка способности и заступање, достављање,  прекид и наставак поступка, одлуке у току главне расправе, изрека одлуке, трошкови поступка, поступак у споровима мале вредности.

 

У оквиру материјалног права разматрана су питања и дати одговори из области статусних спорова, уписа у судски регистар, банкарских спорова, стварноправних и општих спорова, као и у вези са заштитом права на суђење у разумном року. У оквиру извршног поступка систематизација питања и одговора је пратила систематизацију новог закона, а на крају су дати одговори на питања у вези са применом закона из 2011. године, с обзиром да се исти примењује у одређеном броју предмета.

 

У оквиру стечајног права груписана су питања процесног и материјалноправног карактера, при чему се следила законска систематизација.

 

Предлози одговора су били разматрани на традиционалном саветовању на Златибору, а одговори су, уважавајући вођену дискусију на саветовању, усвојени на седницама Одељења Привредног апелационог суда одржаним 19.11. и 20.11.2019. године.

 

У Билтену су објављени и реферати изложени на саветовању: „Последице преноса обезбеђеног потраживања на непокретности у стечајном поступку“, аутори: др Драгиша Б. Слијепчевић, судија Врховног касационог суда и др Марко Радовић, саветник Врховног касационог суда; „Арбитража без арбитражног уговора (директног или индиректног)“, аутор: др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет и председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, „Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности као потенцијално основно привредно кривично дело“, аутор др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије и редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду; „Три концепта заједничког деловања у српском праву – практични проблеми и недоумице“, аутор др Вук Радовић, LL.M. (University of Pittsburgh), редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду; „Измене Закона о извршењу и обезбеђењу и систем правних лекова и правних средстава“, аутор Проф. др Никола Бодирога, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду; „Обавезе арбитара у међународној трговинској арбитражи“, аутор Проф. др Јелена С. Перовић Вујачић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду; „Преглед  измена основних одредби Закона о извршењу и обезбеђењу са коментаром“, аутор Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда и „Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу (приказ најзначајнијих измена и критички осврт), аутор Младен Николић, судија Привредног апелационог суда.

 

Надамо се да ће објављени материјал пре свега допринети ефикаснијем раду првостепених привредних судова и решавању спорних питања у пракси, али и раду других учесника у поступцима.

 

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Јасмина Стаменковић

 

На почетак стране!