ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:




Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2018
Београд, 08.06. 2018. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 22.12.2017. ГОДИНЕ

 

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Последице отуђења ствари или права о коме тече парница

2. Терет доказивања околности од којих зависи остваривање накнаде за коришћење јавних паркиралишта

3. Примена релевантног Закона о парничном поступку приликом оцене дозвољености и благовремености предлога за понављање поступка

4. Правни интерес за тужбу

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Уговорна казна

2. Валутa обавезе

3. Раскид уговора о закупу

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Право таксеног обвезника на трошкове другостепеног поступка

2. Начело формалног легалитета

3. Услови принудне наплате законске затезне камате на трошкове из извршне исправе

4. Заплена и пренос потраживања

5. Испуњеност услова за противизвршење

6. Извршна исправа са потврдом о извршности као прилог предлога за извршење

7. Извршење на основу неправноснажне, а извршне судске одлуке

8. Подношење предлога за извршење без извршне исправе као прилога

9. Одређивање надлежности парничног суда и дозвољеност жалбе

10. Повлачење предлога за извршење

4. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Материјално право

1. Закон о рачуноводству и примена параграфа 54. и 55. Међународних рачуноводствених стандарда

2. Закон о рачуноводству и примена параграфа 46. и 58. Међународних рачуноводствених стандарда

Процесно право

1. Одлагање кривичног гоњења из члана 283. ЗКП и примена члана 14. Закона о привредним преступима

2. Прекорачење оптужбе из члана 438. став 1. тачка 9. ЗКП. Уредност оптужног предлога

3. Одбацивање оптужног предлога према правном лицу услед смрти окривљеног одговорног лица

4. Уредност оптужног предлога. Правилно означавање правног лица

5. РАЗУМНИ РОК

1. Значај поступања стечајних органа код оцене постојања повреде права на суђење у разумном року

2. Разумни рок трајања извршног поступка и инсолвентност дужника

3. Целокупно трајање поступка и поступање суда

4. Оцена целокупног трајања поступка по новом приговору

5. Поступак спровођења извршења у надлежности јавног извр шитеља

6. Неблаговремена жалба

 

II. РЕФЕРАТИ

Јасминка Обућина, Председник Привредног апелационог суда

ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА

 

Боривоје Миљковић, Виши судијски сарадник Привредног апелационог суда

УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ

 

Марко Томић, Виши судијски Привредног апелационог суда

ПРАВО ЧЛАНА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НА УЧЕШЋЕ У РАДУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА НА КОЈОЈ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ЊЕГОВОМ ИСКЉУЧЕЊУ

 

На почетак стране!