ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2 и 3/2018

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Пред вама је тематски број билтена са обједињеном судском праксом из области примене једног од основних процесних закона, Закона о извршењу и обезбеђењу.

Прелазним одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Служ-бени гласник РС“, бр.106/2015, 106/16 – аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење), који је ступио на снагу 01.07.2016. године, осим појединих одредаба наведених у чл. 551, предвиђено је да ће се започети поступци пре ступања на снагу тог закона наставити по претходном Закону о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 – други закон, 109/13 – одлука УС, 55/14 и 139/2014), што значи да се извршни поступци пред првостепеним привредним судовима сада воде по два Закона о извршењу и обезбеђењу.

 

Зато је у овом билтену прво дат преглед одговора на питања усвојених на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда, који се односе на извршни поступак, као и сентенци из одлука овог суда, објављених у периоду од 2016. године, закључно са билтеном бр. 1/2018, у погледу примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу. У билтену се налазе и усвојени одговори на питања, везани за примену Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године, путем којих одговора је Привредни апелациони суд вршио и врши уједначавање судске праксе првостепених привредних судова из ове области, с обзиром на то да по том закону није надлежан за поступање у извршној материји.

 

Саставни део билтена су и реферати, објављени у периоду од 2015. године до 2018. године у Билтенима судске праксе привредних судова.

 

Надамо се да ће Вам овако обједињена и представљена судска пракса, посебно због значаја изабране тематске области, олакшати рад и поступање.

 

 

Главни и одговорни уредник Билтена, Судија

Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!