ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2017
Београд, 11.4. 2017. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Надлежност домаћег суда поводом закупа

2. Надлежност за поништај одлука управног одбора задруге

3. Странке по тужби ради проглашења извршења недопуштеним

. Стамбена заједница као странка у поступку

5. Пуномоћник предузетника

6. Упозорење суда неукој странци

7. Градско правобранилаштво као пуномоћник

8. Опозив радње пуномоћника

9. Измена или опозив радње пуномоћника

10. Накнадно одобрење процесних радњи неовлашћеног лица

11. Право на накнаду парничних трошкова

12. Одлучивање о приговору туженог о недозвољености тужбе

13. Благовременост захтева за трошкове

14. Правни интерес за подношење тужбе

15. Правни интерес за подношење тужбе за побијање правне радње

располагања имовином дужника, предузете у току извршног поступка

16. Правни интерес јемаца за тужбу за утврђење ништавости

17. Решење о извршењу на основу веродостојне исправе као извршна исправа

18. Недостатак правног интереса за подношење тужбе

19. Правни интерес за подношење тужбе

20. Дозвољеност тужбе за утврђење оспореног потраживања разлучног повериоца

21. Дозвољеност тужбе за утврђење ништавости уговора о купопродаји имовине стечајног дужника

22. Правни интерес за тужбу

23. Делимично усвајање примарног тужбеног захтева

24. Одсуство нужног супарничарства

25. Право умешача на жалбу 39

26. Терет доказивања

27. Оборивост законске претпоставке пружања комуналне

делатности од стране вршиоца комуналне делатности

28. Одржавање рочишта

29. Недозвољеност тужбе

30. Обавеза одлучивања о компензационом приговору у изреци пресуде

31. Изостанак достављања пуномоћја уз одговор на тужбу

32. Прекорачење тужбеног захтева

33. Одбачај тужбе којом је тражено да се укине правноснажно решење суда

34. Жалба на трошкове издавања платног налога

35. Одлука о месној надлежности у спору мале вредности и дозвољеност жалбе

36. Надлежност за спровођење привремене мере забране располагања

37. Предлог за одређивање привремене мере и предлог њеног трајања

38. Привремена мера и тужба за побијање правних радњи дужника

39. Акторска кауција

40. Недозвољеност обуставе парничног поступка

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Стварноправни спорови

1. Утврђење права својине на непокретности

2. „Ванкњижна својина“ као право трећег лица које

спречава извршење на непокретности

3. Ништавост уговора о откупу стана у друштвеној својини

4. Ништавост уговора због недостатка основа

5. Брисање хипотеке и својство разлучног повериоца

6. Располагање припатком ствари

7. Начело поуздања у јавне књиге

8. Конвалидација уговора о промету непокретности

9. Продаја будуће ствари

Статусни спорови

1. Доказивање врсте улагања

2. Захтев за сазивање ванредне скупштине

3. Одговорност ликвидационог управника за штету

Банкарски спорови

1. Истицање приговора из основног посла након реализације банкарске гаранције

2. Начин обрачуна уговорене камате за период доцње

Спорови из области осигурања

1. Пријава потраживања у поступку принудне ликвидације друштва за осигурање

2. Немогућност губитка права из осигурања због изостанка благовремене пријаве осигураног случаја

3. Право оштећеника на накнаду штете код осигурања од одговорности

4. Винкулација полисе осигурања у корист банке

Уговори и остали спорови из других области материјалног права

1. Постојање одговорности за штету од опасне ствари

2. Границе одговорности за штету насталу у вези са обављањем делатности од општег интереса

3. Услови за ништавост менице

4. Бланко меница

5. Агенција за лиценцирање стечајних управника као правни следбеник Агенције за приватизацију

6. Намирење потраживања по решењу о принудном поравнању

7. Одговорност за штету према трећем лицу

8. Застарелост потраживања из односа са спортском организацијом

9. Принципи међународног и националног исцрпљења права

10. Потраживање камате и услови плана реорганизације

11. Достављање докумената и података за плаћање закупнине

12. Примена општих одредби о уговорима на једностране изјаве

13. Право задржавања и ствар принудно одузета од дужника

14. Двострука исплата истог дуга спровођењем правноснажног решења о извршењу на основу веродостојне исправе

15. Право пребоја потраживања са потраживањем стечајног дужника

16. Делимично испуњење и право на раскид

17. Преиначење тужбе и рок застарелости

18. Надлежност суда за повраћај више уплаћеног пореза на додату вредност

19. Обавеза законског урачунавања испуњења

20. Временско важење Закона о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају који је на правној снази од 07.01.2012. године

21. Поништај уговора услед мана воља

22. Стопа затезне камате прописана Законом о обвезним односима Републике Хрватске и валута новчане обавезе на коју се иста примењује

23. Испостављање рачуна и обрачун пореза на додату вредност на износ ауторске накнаде

24. Обрачун накнаде за јавно саопштавање фонограма и на њима забележених интерпретације за период краћи од годину дана

25. Настанак обавезе накнаде користи од употребе туђе ствари

26. Право послодавца на објављивање ауторског дела – пројекта,створеног током трајања радног односа

27. Попуњавање међународног товарног листа од стране пошиљаоца робе

28. Обрачунати порез на додату вредност као штета

29. Застарелост потраживања накнаде из коауторског уговора

30. Уговор о факторингу са регресом

31. Двострука правна заштита

32. Ослобађање плаћања судске таксе

33. Обавеза буџетског корисника у својству закупца

34. Накнада штете

35. Тужба због повреде права жига

36. Корисник превоза и штета

37. Непостојање непосредне одговорности радника за штету проузроковану свесним нехатом

38. Примена задружних правила

3. СТЕЧАЈНО ПРАВО

1. Престанак својства овлашћеног предлагача за покретање стечајног поступка

2. Заступник стечајне масе

3. Разрешење стечајног управника

4. Поништавање одлука скупштине поверилаца

5. Достављање решења о отварању стечајног поступка и рок за жалбу

6. Одбор поверилаца

7. Одлучивање о приговору туженог којим истиче недозвољеност тужбе

8. Активна легитимација за подношење предлога за покретање стечајног поступка

9. Укидање забране извршења и намирења

10. Преузимање стечајне масе

11. Одлука по приговору на предложену продају имовине стечајног дужника

12. Учесници у стечајном поступку

13. Последице продаје стечајног дужника као правног лица

14. Процена висине потраживања за потребе гласања о плану реорганизације

15. Обустава стечаја подношењем усвојеног плана реорганизације и могућност покретања новог поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације

16. Признање страног стечајног поступка

17. Промена повериоца у стечајном поступку

4. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Начело формалног легалитета

2. Погрешно насловљен правни лек у извршном поступку

3. Правни лек против решења о одбијању захтева за отклањање неправилности

4. Литиспеденција у извршном поступку

5. План реорганизације као извршна исправа

6. Рачун-отпремница као доказ о обавештењу

7. Испуњеност услова за извршење на основу извршне исправе којом је утврђено излучно право

8. Потпуност предлога за извршење

9. Обустава извршног поступка

10. Укидање извршне исправе као разлог за обуставу

11. Одлука о приговору

12. Намирење извршног повериоца преносом новчаних средстава на његов рачун

13. Постављање привременог заступника извршном дужнику

14. Утицај мере обезбеђења одређене у претходном стечајном поступку на извршни поступак

15. Дозвољеност извршења против стечајног дужника

16. Извршење на основу извршне исправе, након чије правноснажности је усвојен план реорганизације

17. Извршење на непокретности у јавној својини

18. Спровођење извршења забране предузимања одређених радњи изречене извршном исправом и решењем о привременој мери

19. Надлежност прекршајног суда за извршење одлука

20. Право извршног повериоца на намирење из вишеструко заложене ствари

 

На почетак стране!