ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2017
Београд, 2017. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Недозвољено располагање странака

2. Претходно питање за прекид парничног поступка

3. Закључење билатералног споразума између бивших република СФРЈ као претходно питање

4. Стварна надлежност привредног суда за одлучивање о накнади за уређење грађевинског земљишта

5. Месна надлежност у случају две искључиве надлежности

6. Означење органа Републике Србије као парничне странке

7. Оцена страначке способности страног привредног друштва као учесника у парничном поступку

8. Законски заступник и заступник правног лица

9. Приговор пребијања из стечајног поступка

10. Преиначење тужбе постављањем утврђујућег уместо обавезујућег захтева

11. Последице пропуштања рока за изјашњење о повлачењу тужбе

12. Правни интерес умешача

13. Нужно супарничарство у спору по тужби ради утврђења ништавости заложне изјаве

14. Услови за наставак парничног поступка у случају обуставе поступка стечаја

15. Терет доказивања последњег стања мирне државине

16. Терет доказивања чињенице да је запосленом достављено решење о коришћењу годишњег одмора

17. Налаз вештака приложен од странке

18. Одлучивање о захтеву за утврђење права својине наследника

19. Непостојање повреде права расправљања

20. Истовремено одлучивање о захтеву за исељење закупца и плаћање закупнине

21. Правни интерес тужиоца за подношење тужбе на основу веродостојне исправе

22. Опасност осујећења новчаног потраживања

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Стварноправни спорови

1. Меродавно право за стицање својине на покретним стварима

2. Ништавост уговора о купопродаји непокретности закљученог у вансудском поступку намирења

Радноправни спорови

1. Накнада штете због некоришћења годишњег одмора

2. Право на отпремнину

3. Застарелост потраживања новчане накнада за време незапослености

Статусни спорови

1. Ограничење овлашћења заступника привредног друштва имогућност истицања ограничења према трећим лицима

2. Зајам оснивача и повреда сукоба интереса

3. Побијање споразумно утврђене вредности неновчаног улога

4. Одговорност бившег предузетника

5. Остварење права прокуристе на учешће у добити друштва

6. Право на накнаду за рад и накнаду трошкова привременог заступника

7. Овлашћени предлагач за доношење допунског решења о накнади трошкова за рад привременог заступника

8. Несагласни акционар и побијање одлука скупштине

9. Ништавост уговора о преносу удела

Спорови из примене закона о роковима измирења новчаних обавеза

1. Непостојање права на посебну накнаду због кашњења у плаћању новчане обавезе по основу накнаде штете

2. Доцња дужника као услов за плаћање накнаде због кашњења у испуњењу новчаних обавеза

3. Природа накнаде за кашњење

4. Забрана ретроактивне примене одредаба Закона о роковима измиривања обавеза у комерцијалним трансакцијама

Уговори и остали спорови из других области материјалног права

1. Изјава о пристанку на промену уговорне стране

2. Ништавост уговора

3. Битни елементи заложне изјаве и ништавост

4. Последице правоснажно утврђене ништавости уговора

5. Апсолутна и релативна ништавост уговора

6. Раскид због промењених околност

7. Немогућност испуњења уговорне обавезе

8. Измакла добит

9. Одступање од правила о утврђивању висине накнаде штете према ценама на дан доношења судске одлуке

10. Последице раскида уговора због измењених околности

11. Различитост накнаде за употребу туђе ствари и закупнине и рокови застарелости

12. Камата на износ накнаде штете

13. Истицање приговора застарелости потраживања у парничном поступку од стране трећег лица

14. Приговор пребијања заснован на потраживању утврђеним правноснажном пресудом

15. Дејство евидентирања обавезе у књиговодству дужника на ток застарелости потраживања

16. Валута новчане обавезе

17. Застарелост потраживања

18. Непостојање одговорности лица на које није прешла имовинска целина

19. Остваривање правне заштите у случају стечаја над комисионарем

20. Висина штете

21. Коришћење знака заштићеног жигом од стране носиоца жига као услов заштите

22. Тужба за утврђење постојања уговора о преносу жига

23. Ограничење сродног права

24. Индиректни корисник буџета као закупац и достављање рачуна на име закупнине

25. Непостојање обавезе плаћања накнадно промењене висине пореза на додату вредност

26. Обавезна писана форма уговора о закупу ваздухоплова

27. Трошкови одржавања путног прелаза

28. Застарелост права на покретање поступка у вези са превозом

29. Релативна и апсолутна застарелост царинског дуга

30. Примена важећег Закона о судским таксама у поступку наплате

 

3. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Ангажовање адвоката за заступање стечајног дужника

2. Непостојање овлашћења стечајног судије да преиспитује и поништава одлуке скупштине поверилаца

3. Контрола формирања одбора поверилаца

4. Закон о стечају као lex specialis у односу на Закон о хипотеци

5. Услови за доношење одлуке о укидању мораторијума

6. Побијање правних радњи предузетих у поступку продаје имовине стечајног дужника

7. Намирење трошкова потребних за уновчење имовине која је предмет права на одвојено намирење

8. Подела имовине правне заједнице у стечајном поступку

9. Обустава поступка стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица

10. Права акционара по основу делимично уплаћених акција

11. Наступање правних последица покретања стечајног поступка у односу на овлашћења директора, заступника и пуномоћника

12. Услови и начин спровођења накнадне деобе стечајне масе, завршне деобе, као и деобе по закључењу стечајног поступка

 

4. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Садржина предлога за извршење на основу извода из регистра заложног права

2. Подобност уговора о хипотеци и заложне изјаве, као извршне исправе, да се на основу исте одреди извршење ради наплате законске затезне камате

3. Промена извршног повериоца у односу на повериоца одређеног извршном или веродостојном исправом

4. Условљеност обавезе извршног дужника претходним или истовременим испуњењем обавезе извршног повериоца као разлог који спречава извршење

5. Добровољна ликвидација дужника као разлог који не спречава извршење

6. Одлучивање о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе и о приговору извршног дужника

7. Приговор извршног дужника да обавеза из веродостојне исправе није настала

8. Промена власника заложене ствари после стицања заложног права

9. Уредност и потпуност предлога за одређивање привремене мере

 

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Материјално право

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

2. Закон о тржишту капитала

3. Закон о рударству и геолошким истраживањима

4. Застарелост привредно казненог поступка у примени Закона о рачуноводству и ревизији

5. Закон о рачуноводству и ревизији и Закон о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије

6. Закон о рачуноводству и ревизији, одговорно лице у правном лицу

7. Закон о рачуноводству

8. Закон о рачуноводству

9. Закон о ауторским и сродним правима

Процесно право

1. Својство странке у поступку у смислу члана 6. став 2.Закона о привредним преступима

2. Изрицање новчане казне због неодређивања представника правног лица и апсолутна застара привредно казненог поступка

3. Погрешно означење странке као битна повреда поступка

4. Субјективни идентитет оптужбе као битна повреда поступка

 

6. РАЗУМНИ РОК

1. Приговор ради убрзања поступка поднет од стране неовлашћеног лица

2. Трошкови предлагача у поступку по приговору и жалби као правним средствима

3. Однос захтева за заштиту права на суђење у разумном року по Закону о уређењу судова и приговора по Закону о заштити права на суђење у разумном року

4. Оцена целокупног трајања поступка

5. Мерила за оцену трајања суђења у разумном року

 

II. РЕФЕРАТИ

Татјана Матковић-Стефановић, Судија Привредног апелационог суда

НАМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ ИЗ КОМУНАЛНИХ И СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

 

На почетак стране!