ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2017

Реч редакције

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

 

У Билтену бр. 3 судске праксе привредних судова, који је пред вама, налазе се одговори на постављена питања од стране првостепених привредних судова из свих области.

Предлози одговора на постављена спорна питања, које је дао Привредни апелациони суд, разматрани су на годишњем саветовању судија привредних судова на Златибору, одржаном ове године у периоду од 6–8. септембра.

 

Коначни одговори су усвојени на седницама Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе, одржаним 16, 17, 20. и 30. новембра. Приликом усвајања одговора, Привредни апелациони суд имао је у виду дискусије учесника са саветовања. С обзиром на сложеност материје, на шта указују и вођене дискусије и број одржаних седница, поједина питања и предлози одговора су привремено скинути и нису у овом Билтену, до усаглашавања ставова са схватањима Врховног касационог суда и осталих апелационих судова.

 

Билтен садржи и реферате, изложене на саветовању, и то аутори: Гордане Ајншпилер Поповић, судије Врховног касационог суда, на тему „Наплата по банкарској гаранцији по раскиду уговора о продаји капитала“, Бранка Станића, судије Врховног касационог суда, на тему „Принудни откуп преференцијалних акција“, др Мирка Васиљевића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду и председника Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, на тему „Објективна арбитрабилност у компанијском праву“, др. Милана Шкулића, судије Уставног суда Србије и редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Глобалне и систематске/системске преваре у привредном пословању“, др. Николе Бодироге, ванредног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Критички осврт на поједина решења новог Закона о извршењу и обезбеђењу“, Младена Николића, судије Привредног апелационог суда, на тему „Годину дана примене Закона о извршењу и обезбеђењу“ и др. Наташе Плавшић, заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права, на тему „Пракса Европског суда за људска права у вези са неизвршењем правноснажних пресуда домаћих судова у којима је дужник предузеће са већинским друштвеним капиталом“.

 

Надамо се да ће објављени одговори и реферати бити од помоћи у раду, као и да ће допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

 

Судија

Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!