ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2016
Београд, 2016. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

РЕЧ УРЕДНИКА

ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 24.5.2016. ГОДИНЕ

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 7.11.2016., и 8.11.2016. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 10.11.2016. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

II. РЕФЕРАТИ

Гордана Ајншпилер-Поповић,
Судија Врховног касационог суда

ПРОБЛЕМ ПРОМЕНЕ ПОВЕРИОЦА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ

 

Бранко Станић
Судија Врховног касационог суда

НИШТАВОСТ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА И ПОБИЈАЊЕ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

 

Др Драгиша Б. Слијепчевић,
Судија Уставног суда Републике Србије

ПРИМЕНА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И ПРОМЕНЉИВЕ КАМАТНЕ СТОПЕ У УГОВОРУ О КРЕДИТУ

 

Др Мирко Васиљевић, редовни професор
Универзитета у Београду – Правни факултет

ПРИВРЕДНА И ПРАВНИ РЕЖИМ НЕКИХ ПРАВА МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА – јединство интереса или јединство супротности

 

Др Милан Шкулић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

ОСНОВНИ КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА

 

Проф. др Никола Бодирога,
Правни факултет у Београду

О НЕКИМ НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Младен Николић,
судија Привредног апелационог суда

ЗАЈЕДНИЧКА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

На почетак стране!