ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2016
Београд, 2016. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Апсолутна ненадлежност суда по захтеву за повраћај ПДВ

2. Имунитет стране државе

3. Стварна надлежност

4. Оцена месне надлежности

5. Пуномоћник правног лица

6. Достављање електронским путем

7. Трошкови поступка принудне наплате таксе

8. Самостална тужба за накнаду трошкова парничног поступка

9. Правни интерес за подношење тужбе

10. Правни интерес за тужбу за утврђење ништавости уговора о промету национализоване непокретности

11. Правни интерес за подношење тужбе за утврђење права коришћења на грађевинском земљишту

12. Оцена постојања правног интереса за мешање

13. Терет доказивања да је меница попуњена противно основном уговору

14. Оспоравање доказа прибављеног у поступку обезбеђења

15. Истицање приговора застарелости током поступка

16. Процесне претпоставке за мериторно одлучивање о предмету спора

17. Одређивање привремене мере без претходне оцене правног интереса за подношење тужбе

18. Судско поравнање

19. Умешач и разлози за понављање поступка

20. Тужба за поништај делимичне арбитражне одлуке којом је одлучено о приговору ненадлежности

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Стварноправни спорови

1. Право својине на повласном добру као услов настанка права службености

2. Стицање права службености одржајем власника повласног добра

3. Судска заштита државине по основу права на државину

4. „Морални творци” одузимања државине

5. Право коришћења на земљишту под објектом

6. Немогућност стицања права својине

7. Стицање права коришћења на земљишту у државној својини

8. Услови за утврђење права својине и излучење непокретности из стечајне масе

9. Пуноважност уговора о закупу као услов пуноважности уговора о продаји непокретности у државној својини

Банкарски спорови

1. Неопозиви акредитив

2. Приговор банке гаранта о ненаступању гарантног случаја код гаранције плативе на први позив

3. Гаранција без приговора за добро извршење посла

4. Наплата по меници

5. Понашање у складу са јавним поретком и правилима морала

Радноправни спорови

1. Остваривање права на коришћење годишњег одмора

2. Право запосленог на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор

3. Право запосленог на јубиларну награду

4. Дужност достављања упозорења о постојању разлога за отказ уговора о раду

5. Права у случају незаконитог отказа

6. Споразум о регулисању међусобних права и обавеза по основу рада и застарелост

7. Утицај приступања дугу на рок застарелости потраживања

Статусни спорови

1. Ништавост одлука скупштине

2. Избор органа управљања привредног друштва

3. Права друштва и његовог члана према трећим лицима

4. Оспоравање одлуке о располагању имовином велике вредности

од стране друштва по тужби несагласних акционара за откуп акција

5. Побијање одлуке скупштине доо о искључењу члана

6. Приступ актима друштва

7. Побијање одлуке о усвајању извештаја о посебној ревизији

8. Контролни члан друштва са ограниченом одговорношћу

9. Побијање одлуке о усвајању извештаја о ванредној ревизији

 

Уговори и остали спорови из других области материјалног права

1. Разлози за раскид уговора

2. Ограничења у уживању имовинских права

3. Накнада штете због неплаћања лизинг накнаде

4. Процесна затезна камата

5. Испуњење туђе обавезе

6. Прелазак повериочевих права на испуниоца обавезе

7. Конфузија као начин престанка обавезе

8. Захтев за испуњење пренетог потраживања

9. Одговорност продавца у случају предаје гарантног листа

10. Права осигураника код аутоодговорности

11. Форма уговора о јемству

12. Супсидијарно јемство

13. Савесност стицања пословног имена огранка страног правног лица

14. Распоред самогласника у супротстављеним знацима у речи

15. Поређење вербалних знакова

16. Однос жига и фирме – услови ограничења жига

17. Обавезујући карактер Incoterms правила у случају уговарања њихове примене

18. Поступак за испитивање пуноважности арбитражне клаузуле

19. Утврђење меродавног права

20. Уговор о замени испуњења и примена члана 46. Закона о платном промету

21. Природа судског поравнања

22. Дозвољеност судског поравнања

23. Накнада за кашњење у испуњењу новчане обавезе

24. Остварење права на накнаду за кашњење у извршењу новчаних обавеза

25. Забрана располагања стварима након извршеног пописа у поступку извршења

26. Тужба ради наплате пренесеног потраживања

27. Услови и начин намирења непријављеног потраживања након обуставе стечајног поступка услед усвајања плана реорганизације

28. Утврђење цене за колску дангубнину

29. Основ потраживања накнаде за пружену комуналну услугу

 

3. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Испуњеност услова трајније неспособности плаћања из члана 11. став 3. тачка 1. Закона о стечају

2. Претећа неспособност плаћања

3. Разрешење привременог стечајног управника у претходном стечајном поступку покренутом у складу са унапред припремљеним планом реорганизације

4. Последице отварања стечаја

5. Начин преузимања имовине стечајног дужника

6. Преклузивност рока за подношење пријаве потраживања у поступку ликвидације осигуравајућег друштва

7. Одлука којом се утврђује статус повериоца у стечајном поступку

8. Овлашћење привременог стечајног управника у поступку по унапред припремљеном плану реорганизације

9. Одређивање и трајање мера у претходном поступку за утврђивање испуњености услова за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом
реорганизације

10. Последице непоштовања права предлагача плана реорганизације на увид у списе стечајног предмета

11. Посебне класе поверилаца

12. Обустава стечајног поступка и немогућност наставка истог

13. Повреда права на расправљање недостављањем решења којим се констатује да план реорганизације није усвојен

14. Разлози за покретање стечајног поступка уколико је предлагач Агенција за приватизацију Републике Србије

15. Акциони план Владе Републике Србије и реорганизација

16. Формална правноснажност

17. Гашење рачуна стечајног дужника код банке

 

4. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Материјално право

1. Водич за примену микробиолошких критеријума за храну

2. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

3. Мерење укупне масе возила и осовинског оптерећења

4. Објективни услов инкриминације

5. Одговорност за предају финансијског извештаја

6. Закон о водама

7. Закон о ракији и другим алкохолним пићима

8. Застарелост гоњења код трајних дела

9. Закон о безбедности саобраћаја на путевима vs Закон о јавним путевима

Процесно право

1. Ne bis in idem

2. Дело малог значаја

3. Директна правна заблуда

4. Стварна заблуда

5. Непостојање битне повреде одредаба поступка из члана 438. став 1. тачка 11. Законика о кривичном поступку

6. Захтев за понављање привредно-преступног поступка

7. Неразумљивост изреке пресуде

 

5. РАЗУМНИ РОК

1. Повреда права на суђење у разумном року у извршном поступку

2. Дуго трајање стечајног поступка услед подношења захтева за враћање одузете имовине

3. Повреда права на суђење у разумном року приликом уновчења имовине стечајног дужника

4. Оцена околности које доводе до повреде права на суђење у разумном року и одређивање примерене накнаде

5. Континуитет трајања судских поступака код оцене повреде

права на суђење уразумном року

6. Разумни рок

 

На почетак стране!