ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2016

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Поштоване колегинице и колеге, Као и сваке године, први број Билтена судске праксе привредних судова садржи сентенце из одлука Привредног апелационог суда.

Изабране одлуке за израду сентенци издвојене су као актуелне у материји у којој је уочено неуједначено поступање првостепених привредних судова у примени појединих закона из различитих области, као и због спорних питања из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка и привредних преступа.

Поново су урађене и сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које су донете у поступцима по захтевима странака за заштиту права на суђење у разумном року. С обзиром на то да се поступак за заштиту права на суђење у разумном року према Закону о заштити права на суђење у разумном року сада прво води пред првостепеним судом, ако се странка позива на повреду права у првостепеном поступку, а да су прописана мерила тим Законом за оцену трајања суђења у разумном року иста мерила која је примењивао и овај суд у до сада вођеним поступцима по Закону о уређењу судова, то су издвојене одлуке за сентенце у којима је изражено правно схватање које радње суда у различитим поступцима могу представљати повреду права на суђење у разумном року, применом наведених мерила. Ради се о одлукама које су потврђене и од стране Врховног касационог суда, због чега смо сматрали да ће те одлуке и сентенце бити интересантне првостепеним привредним судовима у примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, приликом одлучивања о изјављеним приговорима странака.

Надамо се да ће објављени материјал у овом Билтену допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!