ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2015
Београд, 2015. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

РЕЧ УРЕДНИКА

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 3.11.2015., 4.11.2015. и 26.11.2015. године и на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 30.11.2015. године

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

Гордана Ајншпилер-Поповић,
Судија Врховног касационог суда

ПОЈАМ И ПОЛОЖАЈ ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА

 

Бранко Станић
Судија Врховног касационог суда

ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА И УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ АКЦИЈА У ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА И ПОСТУПКУ ПРИНУДНОГ ОТКУПА АКЦИЈА

 

Др Драгиша Б. Слијепчевић,
Судија Уставног суда Републике Србије

Мр Наташа Плавшић,
Саветник Уставног суда Републике Србије

ПОСТУПАЊЕ РЕДОВНИХ СУДОВА ПО ОДЛУКАМА УСТАВНОГ СУДА ДОНЕТИХ У ПОСТУПКУ ПО УСТАВНОЈ ЖАЛБИ

 

Др Мирко Васиљевић, академик
професор Правног факултета Универзитета у Београду

СУБЈЕКТИВИТЕТ ГРУПЕ ДРУШТАВА („интерес групе“ – стварност и/или фикција)

 

Др Милан Шкулић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ НОВЕЛЕ

 

Борис Беговић,
Редовни професор Правног факултета Универзитета
у Београду и члан ЦЛДС из Београда

Бранко Радуловић,
Доцент Правног факултета Универзитета у Београду

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКОГ ОБРАЗОВАЊА СУДИЈА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:КРАТАК ОСВРТ

 

 

Проф. др Никола Бодирога,
Ванредни професор Правног факултета у Београду

ЗАХТЕВ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗВРШЕЊА

 

 

Јасмина Стаменковић,
судија Привредног апелационог суда

РАЗЛОЗИ ТРАЈАЊА СУДСКОГ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

На почетак стране!