ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2015
Београд, 2015. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА


1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Стварна надлежност привредних судова за спорове ради накнаде штете од лица које је обављало послове стечајног управника

2. Споразум о уговарању надлежности домаћег суда

3. Судски депозит

4-6. Правни интерес за подношење редовне тужбе

7. Дозвољеност тужбе у случају оспоравања потраживања

8. Тужба за утврђење ништавости заложне изјаве

9. Страначка способност правног лица као претходно питање

10. Обавеза пуномоћника да приликом прве радње поднесе уредно пуномоћје

11. Уредност поднеска

12. Примарни и евентуални тужбени захтев

13. Доказна снага повратнице

14. Смањивање висине тужбеног захтева

15. Приговор ради пребијања

16. Неоспоравање тужбеног захтева и изјава о признању

17. Tерет доказивања

18. Положај умешача у парници

19. Нужно супарничарство и одбијање тужбеног захтева

20. Садржина образложења пресуде донете у спору мале вредности

21. Судско поравнање као процесна сметња за вођење новог спора

22. Немогућност измене закљученог судског поравнања

23. Накнада трошкова насталих у поступку обезбеђења доказа

24. Порез на додату вредност као део трошкова поступка

25. Трошкови поступка

26. Новчана казна

27. Пропуштање доношења решења да се тужба сматра повученом

28. Суспензивно дејство жалбе у парници због сметања државине

29. Жалба против решења којим је усвојен предлог за враћање у пређашње стање

30. Предлог за понављање поступка и нове чињенице


2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Стварноправни спорови

1. Хипотека уписана на објекту у изградњи

2. Немогућност стицања својине адаптацијом простора

3. Последица повреде начела савесности и поштења као дела јавног поретка

4. Располагање имовином од стране извршног дужника

5. Ванкњижна својина на непокретности у поступку извршења

6. Време уписа терета

7. Недопустивост извршења

8. Ништавост заложне изјаве

9. Залагање туђе ствари

10. Гашење хипотеке

11. Разлучни поверилац

12. Закуподавац као невласник закупљене ствари

Банкарски спорови

1. Уговарање променљиве каматне стопе

2. Уговорна камата

3. Уговор о новчаном депозиту

4. Наплата дуга у страној валути

Спорови из области осигурања

1. Обим одговорности осигуравача код осигурања имовине

2. Прелазак права из осигурања на прибавиоца ствари

3. Закључење уговора о осигурању

4. Осигурање од аутоодговорности

5. Добровољно пензијско осигурање

6. Добровољно осигурање

7. Пријава околности од значаја за оцену ризика осигурања

8. Накнада штете која потиче од неосигураног возила

9. Накнада штете трећем лицу

Радноправни спорови

1. Забрана конкуренције по Закону о раду

2. Одрицање од застарелости

3. Право на отпремнину

4. Могућност остварења права на зараду за време трајања штрајка у коме је запослени учествовао

5. Право на накнаду штете у висини разлике између исплаћене и погрешно обрачунате отпремнине

6. Радни стаж који је запослени остварио као предузетник

7. Отпремнина

8. Отказ уговора о раду у случају престанка потребе за обављањем одређених послова или услед смањења обима посла

Статусни спорови

1. Правно следбеништво

2. Прекид застаревања

3. Пренос удела

Уговори и остали спорови из других области материјалног права

1. Дејство уговора о преузимању дуга

2. Одговорност стечајног управника

3. Рок за закључење главног уговора

4. Форма уговора о јемству

5. Обим јемчеве одговорности

6. Последице ништавости уговора

7. Ништавост уговора о јавној набавци

8. Права посленикових сарадника

9. Уговарање обавезе трећег лица

10. Утицај споразумног финансијског реструктурирања на остваривање права на судску заштиту у парничном поступку

11. Накнадни радови

12. Право на наплату уговорене накнаде посреднику код уговора о трговинском заступању

13. Право на једнострани раскид уговора

14. Накнада штете због неиспуњења обавезе одређене правноснажном одлуком

15. Рокови

16. Застарелост уступљеног потраживања и преузетог дуга

17. Трошкови одржавања путног прелаза

18. Накнада штете због немогућности коришћења предмета лизинга

19. Уговор о приступању дугу

20. Двострана и вишестрана компензација

21. Правна природа уговора о асигнацији, преузимању дуга и преузимању испуњења

22. Процесна камата

23. Уговор о факторингу

24. Накнада штете

25. Уступање потраживања

26. Дозвола за посебно коришћење воде према Закону о водама

27. Обавеза да се сазнају колизионе норме страног права

28. Арбитражна клаузула и раскид уговора

29. Раскид уговора о финансијском лизингу због постојања материјалних недостатака на возилу

30. Побијање правних послова следбеника у праву

31. Конкуренција у примени закона и подзаконског акта

32. Правна природа доплатне карте


3. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Немогућност закључења стечаја на основу извештаја ликвидационог управника

2. Одбацивање примедбе стечајног повериоца на рад стечајног управника

3. Пребој потраживања у стечају

4. Активна легитимација предлагача као претходно питање у поступку утврђивања постојања стечајног разлога

5. Завршно рочиште

6. Ванредни извештај ревизора

7. Укидање забране извршења и намирења

8. Трошкови продаје у случају намирења разлучног повериоца

9. Награда привременог стечајног управника

10. Листа поверилаца и листа потраживања

11. Накнадна деоба


4. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Материјално право

1. Завршетак започетих послова у поступку ликвидације друштва

2. Дело малог значаја

3. Неправилна примена члана 2. став 2. ЗОПП-а

4. Ауторска заштита софтвера

5. Овлашћење за мерење осовинског оптерећења возила

6. Стандард за нагло испуштање воде

7. Оцена примене новог закона, као блажег по учиниоца

8. Крајња нужда

Процесно право

1. Време извршења дела

2. Обележје бића привредног преступа

3. Битна повреда поступка

4. Време извршења привредног преступа

5. Непотпуно утврђено чињенично стање

6. Оптужба овлашћеног тужиоца

7. Условна осуда

8. Означење времена извршења дела у изреци пресуде


5. РАЗУМНИ РОК

1. Појам разумног рока

2. Правна природа примерене накнаде

3. Стварна надлежност суда за одлучивање о повреди права на суђење у разумном року

 

На почетак стране!