ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2015

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Утврђивање правних ставова ради јединствене примене закона из надлежности привредних судова је најзначајнији аспект рада, стављен у надлежност Привредног апелационог суда Законом о уређењу судова.

Поред објављивања сентенци из појединих одлука, Привредни апелациони суд то чини давањем предлога одговора на постављена спорна питања, који се разматрају на годишњем саветовању судија привредних судова на Златибору, одржаном ове године у периоду од 7–10. септембра.

Коначни одговори, садржани у Билтену пред Вама, усвојени су на седницама Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе, одржаним током новембра месеца. Приликом усвајања одговора, суд је имао у виду дискусије вођене на саветовању и изнета различита становишта учесника саветовања.

У Билтену су и реферати, изложени на саветовању, и то: аутора Гордане Ајншпилер-Поповић, судије Врховног касационог суда, на тему „Појам и положај заложног повериоца“, аутора Бранка Станића, судије Врховног касационог суда, на тему „Понуда за преузимање акција и утврђивање цене акција у поступку преузимања и поступку принудног откупа акција“, аутора др Драгише Слијепчевића, судије Уставног суда Републике Србије и мр Наташе Плавшић, саветника Уставног суда републике Србије, на тему „Поступање редовних судова по одлукама Уставног суда, донетих у поступку по уставној жалби“, аутора др Мирка Васиљевића, академика, професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Субјективитет групе друштава“, аутора др Милана Шкулића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Кривична дела против привреде – актуелно стање и планиране новеле“, аутора Бориса Беговића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду и члана ЦЛДС из Београда, и Бранка Радуловића, доцента Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Програм унапређења економског образовања судија привредних судова: кратак осврт“, аутора др Николе Бодироге, ванредног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Захтев за отклањање неправилности у спровођењу извршења“ и аутора Јасмине Стаменковић, судије Привредног апелационог суда, на тему „Разлози трајања судског извршног поступка“.

Надамо се да ће Вам објављени одговори и реферати помоћи у раду, као и да ће допринети уједначеном поступању.

 

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!