ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2015

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Пред Вама је први број Билтена судске праксе привредних судова у овој издавачкој години, који је приредила редакција Билтена.

Редакцију Билтена судске праксе привредних судова чине судије Одељења судске праксе Привредног апелационог суда, према распореду послова судија за 2015. годину, и то судије: Мирослав Николић, приређивач Билтена, Јелена Вилдовић Живковић, главни и одговорни уредник Билтена, Бранислава Горавица, заменик главног и одговорног уредника, Јасмина Стаменковић, Бојана Миљуш Мартиновић, Милица Милановић Траиловић, Снежана Новчић, Младен Николић, Јасминка Обућина, Татјана Ђурица и Татјана Матковић Стефановић, као и судски саветници у Одељењу судске праксе Наташа Бабић, Марија Меденица, Никола Ивчевски, Данијела Јовановић и Драган Симановић.

За први број Билтена су издвојене сентенце из одлука Привредног апелационог суда из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка и привредних преступа. Приликом избора сентенци водило се рачуна о актуелним и спорним питањима у судској пракси, као и да се исте односе на области, за које је уочено да постоји неуједначено поступање првостепених привредних судова у примени прописа из те области.

Први пут су изабране и сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које су донете у поступцима по захтевима странака за заштиту права на суђење у разумном року. Иако поступак за заштиту права на суђење у разумном року није у надлежности првостепених привредних судова, сматрали смо да је значајно да се судије и остала стручна јавност упознају са израженим правним схватањима овог суда о томе шта представља суђење у разумном року, ради поштовања Уставом гарантованог права на правично суђење, које је прокламовано чланом 32. став 1. Устава Републике Србије.

Надамо се да ће материјал, објављен у овом Билтену, свим колегиницама и колегама помоћи у раду и допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!