ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2014
Београд, 2014. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ НА СЕДНИЦАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 27.05.2014. ГОДИНЕ И 04.07.2014. ГОДИНЕ

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 26.11.2014. и 27.11.2014. године и на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 3.12.2014. године

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

 

II. РЕФЕРАТИ

Др Драгиша Б. Слијепчевић,
Судија Уставног суда Републике Србије

СУДСКА ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊУ У РАЗУМНОМ РОКУ

Др Мирко Васиљевић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

СТРАНА УЛАГАЊА У СРПСКУ ПРИВРЕДУ И ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ

Др Милан Шкулић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

     СПОРАЗУМИ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И ОКРИВЉЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И МОГУЋНОСТ ЊИХОВОГ УВОЂЕЊА У ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПРИВРЕДНИМ ПРЕСТУПИМА

Др Никола Бодирога,
доцент Правног факултета у Београду

НАЧЕЛО ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Гордана Ајншпилер Поповић,
судија Привредног апелационог суда

ПРЕДЛОЗИ ОКОНЧАЊА СТЕЧАЈА У РАЗЛИЧИТИМ ПРАВНИМ СИТУАЦИЈАМА

Младен Николић,
судија Привредног апелационог суда

ПРИКАЗ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Ивана Павловић,
судија Привредног апелационог суда

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ КАО ДЕО ПРАВА НА ПРАВИЧНУ И ЗАКОНИТУ СУДСКУ ЗАШТИТУ

 

Јасмина Стаменковић,
судија Привредног апелационог суда

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ КАО ДЕО ПРАВА НА ПРАВИЧНУ И ЗАКОНИТУ СУДСКУ ЗАШТИТУ

 

 

На почетак стране!