ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2014
Београд, 2014. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

I. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

усвојени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 09 и 10.11. 2010. године, 8.11.2011. године, 23.10.2012. године и 12 и 14.11.2013. године

II. СЕНТЕНЦЕ

објављене у Билтенима Привредног апелационог суда од броја 1/2010 до броја 4/2013

 

III. РЕФЕРАТИ

Стојан Јокић, судија Врховног касационог суда

ПРАВО ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ПРАВНОГ ЛИЦА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ, СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

Бранислава Горавица, судија Привредног апелационог суда

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ УГОВОРА О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ У САОБРАЋАЈУ

 

 

 

На почетак стране!