ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2014

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, статусних спорова, привредних друштава и приватизације, као и привредних преступа.

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седници Одељења Привредног апелационог суда одржаној дана 26.11.2014. и 27.11.2014. и 03.12.2014. године.

При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања која су том приликом изнесена.

У овом Билтену налазе се и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати: др Драгиша Слијепчевић, судија Уставног суда Републике Србије на тему „Судска заштита права на суђење у разумном року“, др Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду на тему „Страна улагања у српску привреду и одговорност државе“, др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду на тему „Споразуми јавног тужиоца и окривљеног у кривичном поступку и могућност њиховог увођења у поступак одлучивања о привредним преступима, др Никола Бодирога, доцент Правног факултета у Београду на тему „Начело пропорционалности у Закону о извршењу и обезбеђењу“, Гордана Ајншпилер Поповић, судија Привредног апелационог суда на тему „Предлози окончања стечаја у различитим правним ситуацијама“, Младен Николић, судија Привредног апелационог суда на тему „Приказ Закона о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу“, Ивана Павловић, судија Привредног апелационог суда на тему „Образложење одлуке у парничном поступку као део права на правичну и закониту судску заштиту“, Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда на тему „Упутство о правном леку као део права на правичну и закониту судску заштиту“.

Надамо се да ће Вам објављени одговори на спорна правна питања, као и објављени реферати, помоћи, олакшати и убрзати рад.

 

 

На почетак стране!