ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2 и 3/2014

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Овај тематски двоброј Билтена, наставак је раније датог прегледа праксе привредних судова из области примене Закона о облигационим односима, прегледом праксе из области примене других материјалноправних прописа.

Садржину овог Билтена чине усвојена правна схватања Вишег трговинског суда, одговори на питања првостепених судова усвојени на седницама Одељења за привредне спорове, као и преглед сентенци из одлука, а из области примене материјалноправних прописа, осим Закона о облигационим односима.

Део садржине овог Билтена су и реферати који су штампани у Билтенима судске праксе трговинских, односно привредних судова, а у вези су са изабраном темом овог тематског броја.

Ради лакшег сналажења и коришћења, овај број Билтена је конципиран тако што су усвојена правна схватања, одговори дати на питања првостепених судова и сентенце из одлука, груписани, по тематским целинама.

Због обимности материјала овај Билтен је дат као двоброј.

Жеља нам је да Вас подсетимо на праксу и ставове исказане кроз одлуке привредних судова и тиме Вам убрзамо и олакшамо рад.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!