ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2014

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

 

Овај број Билтена посвећен је прегледу праксе привредних судова из области примене Закона о облигационим односима у периоду од 2010 – 2013. године. Садржину овога броја представља скуп материјала објављених у билтенима привредних судова, који су тематски везани за наведену област. Део судске праксе који је усвојен у објављеним Билтенима до 2010. године, односно у време постојања Вишег трговинског суда, објављен је у двоброју Билтена из 2013. године.

Билтен садржи питања и одговоре усвојене на седницама Привредног апелационог суда одржаним 09. и 10.11.2010. године; 08.11.2011. године, 23.10.2012. године и 12. и 14.11.2013. године, а који се односе на тематику овог броја.

У посебном делу Билтена објављене су сентенце сачињене и објављене у ранијим билтенима Привредног апелационог суда од броја 1 из 2010. до броја 4 из 2013. године, а које се односе на материју примене Закона о облигационим односима.

Одговори на питања и сентенце дати су методологијом коју користи и Закон о облигационим односима и везани су за одређене чланове.

У одвојеном делу Билтена, налазе се реферати судије Врховног касационог суда Стојана Јокића на тему:

„Право привредног субјекта и правног лица на накнаду штете због повреде права на правично суђење, суђење у разумном року и накнада нематеријалне штете“ и  судије Привредног апелационог суда Браниславе Горавице на тему: „Застарелост потраживања накнаде штете из штете из уговора о обавезном осигурању у саобраћају“.

Жеља нам је да Вас подсетимо на праксу и ставове исказане кроз одлуке привредних судова и тиме Вам убрзамо и олакшамо рад.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!