ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2013
Београд, 2013. године

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Захтев за измену појединачног акта

2. Арбитражни споразум

3. Разлика апсолутне и стварне надлежности

4. Обим пуномоћја

5. Уредност тужбе

6. Успех у спору и остварење права на трошкове

7. Тужба против Републике Србије у поступку сметања поседа

8. Овлашћење суда да цени своју међународну надлежност

9. Разлучни поверилац као умешач на страни стечајног дужника

10. Умешач и повлачење тужбе

11. Факултативни прекид поступка

12. Оцена налаза вештака, приложеног од странке

13. Накнадно отклањање недостатака у тужби стечајног повериоца

против стечајног дужника

14. Приговор на решење о извршењу је оспоравање захтева

15. Услови за доношење пресуде због изостанка

16. Оцена доказа о постојању оправданих разлога за

пропуштање рочишта

17. Одбачај неблаговременог предлога за враћање у пређашње стање

18. Достављање тужбе страном правном лицу

19. Спречавање злоупотребе процесних права

20. Правни интерес за тужбу против ликвидационог дужника

21. Суд о предложеним доказима мора одлучити и када је дошло до

преиначења тужбе променом тужбеног захтева

22. Прекид поступка и процесни положај странака

23. Нужно супарничарство

24. Престанак права умешача да учествује у парници

25. Оцена услова за наставак поступка

26. Записник о увиђају саобраћајне незгоде је јавна исправа

27. Међупресуда

28. Непотпуна жалба

29. Сметање државине

30. Одлука о компензационом приговору

31. Солидарни дужници обавезе плаћања судске таксе

32. Застарелост наплате таксе

33. Обавеза плаћања судске таксе у поступку извршења новчане казне

изречене за привредни преступ

34. Поступање по захтеву за повраћај таксе

35. Овлашћење суда за укидање привремене мере

36. Надлежност домаћег суда и накнада штете због

злоупотребе менице

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Злоупотреба права и последице

2. Допуштеност уговарања наплате трошкова пословања

3. Пасивна легитимација општине за накнаду штете због пропуста

јавног предузећа

4. Дејство одлуке Уставног суда Србије о законској затезној камати

5. Уговорна казна и раскид уговора

6. Камата на накнаду за постављање и коришћење рекламних паноа

у земљишном појасу поред магистралног пута

7. Затезна камата на износ уговорне казне

8. Застарелост и пребој

9. Рок застарелости потраживања на име неисплаћене зараде због

незаконитог отказа

10. Застарелост потраживања претплате за радиодифузну

организацију

11. Последица гашења обавезе једног од солидарних дужника отпустом дуга

12. Обавезе уговорних странака по основу уговора о размени и право

на накнаду штете

13. Могућност примене Посебних узанси о грађењу након ступања на

снагу Закона о облигационим односима

14. Индивидуализација генеричних ствари

15. Права трећих лица као основ за проглашење извршења

недопуштеним

16. Стицање својства разлучног повериоца

17. Поступак за излучење ствари из стечајне масе

18. Производи којима је извршена повреда права интелектуалне својине

као део стечајне масе

19. Намерно оштећење поверилаца

20. Сагласност органа као услов закључења уговора

21. Право на повраћај депозита у поступку уновчења имовине

стечајног дужника

22. Минимална зарада

23. Недостатак активне легитимације залогодавца потраживања према дужнику потраживања након обавештења о

заснивању заложног права

24. Отуђење заложене ствари

25. Лимит одговорности према ЦМР

26. Досуђење затезне камате после 25.12.2012. године

27. Евиденција пореске управе као доказ о висини

и доспелости дуга

28. Примена начела једнаке вредности узајамних давања

29. Накнада штете

30. Вршење права и обавезе по уговору о поверавању

комуналних делатности

31. Потраживање вишеструке лиценцне накнаде уместо

накнаде штете

32. Забрана отуђења непокретности из државне својине

33. Паушална адвокатска награда

34. Појам саобраћајне незгоде

35. Недозвољеност жалбе против решења суда

о именовању арбитра

36. Реципроцитет није услов за признање арбитражне одлуке

37. Прекид застарелости меничног потраживања

38. Право бившег запосленог на накнаду штете

39. Пасивна легитимација Републике Србије у поступку

ради стицања својине на моторном возилу куповином

од невласника

40. Месне заједнице као правни следбеници месних одбора

41. Обавеза плаћања накнаде за коришћење пољопривредног

земљишта у државној својини

 

3. СТАТУСНИ СПОРОВИ

1. Именовање ликвидационог управника након брисања друштва из регистра

2. Сукоб интереса

3. Одлуком суда се не може спровести статусна промена

одвајања уз оснивање новог привредног друштва

4. Исплата акција несагласним акционарима

5. Садржина тужбе

6. Начин остварења права на приступ актима друштва

7. Измене оснивачког акта којима се умањују права чланова

друштва са ограниченом одговорношћу

8. Покретање принудне ликвидације

9. Начин остварења права на продају акција контролном акционару

10. Искључење члана друштва одлуком скупштине

11. Овлашћење конзорцијума за подношење тужбе

12. Трошкови поступка за приступ актима друштва

13. Странке у спору за промену овлашћења заступника друштва

 

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Организација синдиката није овлашћена за подношење жалбе на

решење о отварању поступка стечаја

2. Спровођење стечаја над установом

3. Форма одлуке поводом приговора стечајних поверилаца

4. Овлашћења стечајног судије за утврђивање правног следбеништва

на страни поверилаца

5. Основ стицања права одвојеног намирења и редослед намирења

6. Излучни захтев даваоца лизинга

7. Предујам трошкова и право на њихов повраћај

8. Достављање стечајном дужнику

9. Непостојање услова за побијање правних радњи

стечајног дужника

10. Измена решења донетог применом неуставне одредбе

11. Промена повериоца у поступку стечаја

12. Овлашћење суда у односу на Агенцију за привредне регистре

 

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Битна повреда одредаба кривичног поступка

2. Нове чињенице у жалби

3. Огранак привредног друштва у привредно-преступном праву

4. Начело NE BIS IN IDEM у привредно-казненом поступку

5. Одређивање представника окривљеног правног лица

и кажњавање по том основу

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Пажња доброг привредника и отклоњива правна заблуда

2. Закон о енергетици

3. Закон о приватизацији

4. Услови за постојање привредног преступа из члана 152. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о планирању и изградњи

5. Оглашавање алкохолних пића путем средстава јавног

информисања, односно огласних средстава

6. Закон о тржишту хартија од вредности и других

финансијских инструмената

7. Закон о безбедности хране

 

II. РЕФЕРАТИ

Александар Васић,
судијски саветник Привредног апелационог суда

СПОРНА ПИТАЊА У ПРЕДМЕТИМА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА ПО ТУЖБИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПРОТИВ ЛИЗИНГ КУЋА, АЛЕКСАНДАР ВАСИЋ, СУДИЈСКИ САВЕТНИК ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

 

На почетак стране!