ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2013
Београд, 2013. године

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 12.11.2013. и 14.11.2013. године и на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 6.11.2013. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. СТАТУСНИ СПОРОВИ

4. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

5. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

Др Драгиша Б. Слијепчевић, Председник Уставног суда Србије

ДОПУШТЕНОСТ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕНЕ НИШТАВОСТИ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет
Јасна Вићић, саветник, Комисија за хартије од вредности

О (НЕ) СИСТЕМУ ТУЖБИ У КОМПАНИЈСКОМ ПРАВУ СРБИЈЕ

Др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА УЗ ПОСЕБАН ОСВРТ НА КРИВИЧНО-ПРАВНЕ И . КРИМИНАЛИСТИЧКЕ АСПЕКТЕ ПРАЊА НОВЦА

Никола Бодирога, доцент Правног факултета у Београду

ТРЕЋЕ ЛИЦЕ У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

ПЕТ СПОРНИХ ПИТАЊА О ОСТВАРЕЊУ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ . КОМУНАЛНЕ И СЛИЧНЕ УСЛУГЕ

 

 

На почетак стране!