ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2013
Београд, 2013. године

Реч уредника

 

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, статусних спорова, привредних друштава и приватизације, као и привредних преступа.

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору одржаном у септембру 2013. године. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седници Одељења Привредног апелационог суда одржаној дана 06.11.2013., 12.11.2013. и 14.11.2013. године.

При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом.

У овом Билтену се налазе и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати: др Драгиша Слијепчевић, председник Уставног суда Републике Србије, на тему: Допуштеност тужбе за утврђење ништавости Уговора о отуђењу имовине стечајног дужника, Др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду и Јасна Вићић, саветник Комисије за хартије од вредности, на тему: „О (не) систему тужби у компанијском праву Србије“, Др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „Основна обележја привредног криминалитета уз посебан осврт на кривично-правне и криминалистичке аспекте прања новца“,  Др Никола Бодирога, доцент Правног факултета у Београду, на тему: „Треће лице у Закону о извршењу и обезбеђењу“, Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда, на тему: „Пет спорних питања о остварењу новчаног потраживања на име накнаде за извршене комуналне и сличне услуге“.

Надамо се да ће Вам објављени одговори на спорна правна питања, као и објављени реферати, помоћи, олакшати и убрзати рад

 

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!