ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Двоброј 1 и 2/2013

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Овај двоброј Билтена, посвећен је прегледу праксе привредних судова из области примене Закона о облигационим односима у периоду од 2006–2009. године. Садржину овога броја представља скуп материјала објављених у билтенима трговинских судова, који су тематски везани за наведену област. Сачињавањем ове публикације желели смо да вам олакшамо увид у досадашњу праксу Вишег трговинског суда, односно Привредног апелационог суда у области примене Закона о облигационим односима. Како је Закон о облигационим односима један од ретких закона који се у нашој пракси примењује већ дуже време, то је и материјал који смо прикупили као нашу праксу значајног обима, па смо стога одлучили да поделимо на период до 2009. године и објавимо у овом двоброју као праксу Вишег трговинског суда, и период од 2010. године који ћемо објавити у наредном тематском броју.

Билтен садржи, пре свега, обавештење о усвојеном одговору на седници Привредног апелационог суда одржаног дана 04.03.2013. године, да би се што пре најшира стручна јавност могла упознати са истим, а потом, у другом делу објављујемо исправку сентенце објављене у прошлом билтену.

У трећем делу Билтена налазе се питања и одговори усвојени на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда од 28.10. и 24.11.2009. године; 26.11.2008, 17.10.2007. и 24.10.2006. године, а који се односе на тематику овог броја.

У четвртом делу Билтена објављене су сентенце сачињене и објављене у ранијим билтенима Вишег трговинског суда од броја 1 из 2006. до броја 4 из 2009. године, а које се односе на материју примене Закона о облигационим односима.

Како нам је, пре свега, циљ да Вас подсетимо на праксу и ставове исказане кроз одлуке трговинских судова и тиме Вам убрзамо и олакшамо рад, одговори на питања и сентенце су дати методологијом коју користи и Закон о облигационим односима и везани су уз одређене чланове.

У петом делу Билтена, налазе се реферати судије Вишег трговинског суда на теме које су везане са применом одредаба Закона о облигационим односима. То су два реферата Мирјане Ђерасимовић, тада судије Вишег трговинског суда, на тему „Међународна трговина“ и „Примена и одступање од примене страног меродавног права у односима са елементом иностраности“.

Надамо се да ће овај број Билтена судске праксе привредних судова свима помоћи у даљем раду.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!