ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2012
Београд, 2013. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Одлука о предлогу тужиоца да се призна страна судска одлука (члан 12. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

2. Одбачај тужбе због постојања споразума о арбитражи (члан 16. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

3. Надлежност домаћег суда по противтужби (члан 27. и члан 192. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

4. Искључива месна надлежност суда (члан 51. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

5. Изборна месна надлежност (члан 54. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

6. Искључива месна надлежност у спору насталом поводом поступка извршења (члан 58. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

7. Отклоњиви недостаци (члан 80. и члан 101. став 5. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

8. Овлашћење суда у случају приступа пуномоћника без пуномоћја (члан 92. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

9. Употреба латиничног писма у парничном поступку (члан 96. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

10. Означење странке у реструктурирању (члан 103. став 6. Закона о парничном поступку „Службени гласник Републике Србије“, бр. 125/04 и 111/09)

11. Трошкови парничног поступка и затезна камата (члан 149. и члан 159. Закон о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

12. Правни основ тужбеног захтева (члан 187. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

13. Кумулативно истакнути захтев за утврђење и обавезивање (члан 188. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

14. Одбачај тужбе због неиспуњења процесних претпоставки (члан 188. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

15. Услови за преиначење тужбе (члан 193. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

16. Одбачај тужбе према Републици Србији (члан 193. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

17. Литиспенденција и упуштање у расправљање (члан 197. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

18. Жалба члана конзорцијума као простог супарничара (члан 205. и члан 378. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

19. Жалба члана конзорцијума као јединственог супарничара (члан 205. и члан 378. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

20. Учешће умешача у парници (члан 208. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

21. Предлог за мешање у парници (члан 208. и 213. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

22. Жалба умешача (члан 210. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

23. Окончање управног спора поништајем управног акта и наставак парничног поступка (члан 217. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

24. Поновни предлог за наставак поступка (члан 217. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

25. Процесна претпоставка по тужби за поништај решења о престанку радног односа код туженог у стечају (члан 277. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

26. Последице изостанка са припремног рочишта (члан 303. став 3. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

27. (Не)доспелост потраживања и основаност тужбеног захтева (члан 331. став 1. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

28. Пресуда због изостанка (члан 351. став 1. тачка 2. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 72/11)

29. Захтев за заштиту законитости изјављен против решења којим се не окончава поступак (члан 413. став 1. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

30. Недозвољеност предлога за понављање поступка против решења да се тужба сматра повученом (члан 426. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

31. Изрека пресуде (члан 458. став 4. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

32. Решење да се тужба сматра повученом и трошкови приступа на рочиште (члан 475. став 1. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

33. Оцена изнетих разлога изостанка са рочишта (члан 476. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

34. Обавезивање туженог на исплату дуга у страној валути (члан 34. Закона о девизном пословању)

35. Престанак привредног друштва након спроведеног поступка стечаја (члан 238. Закона о привредним друштвима)

36. Судска провера надлежности арбитражног суда (члан 30. ст. 2. и 4. Закона о арбитражи)

37. Стварна надлежност привредног суда за физичка лица као супарничаре (члан 25. Закона о уређењу судова)

38. Стварна надлежност привредног суда за утврђење ништавости уговора (члан 25. Закона о уређењу судова)

39. Оцена дозвољености посебних врсти тужби (члан 46. и члан 49. Закона о поступку регистрације)

40. Наставак поступка по тужби излучног повериоца (члан 90. Закона о стечају)

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Повреда права прече куповине (члан 103. и члан 532. Закона о облигационим односима)

2. Накнада штете због неисплаћивања дивиденди (члан 185. Закона о облигационим односима)

3. Обим накнаде штете проузроковане неплаћањем лизинг накнаде (члан 189. Закона о облигационим односима)

4. Захтев за накнаду штете (члан 203. Закона о облигационим односима)

5. Обавеза вођења књиговодства (члан 262. став 1. Закона о облигационим односима)

6. Достава рачуна купцу (члан 324. Закона о облигационим односима)

7. Застарелост (члан 371. Закона о облигационим односима)

8. Рок застарелости код потраживања из уговора о промету непокретности (члан 371. Закона о облигационим односима)

9. Застарелост потраживања из уговора о додели земљишта на коришћење (члан 371. Закона о облигационим односима)

10. Прекид застарелости плаћањем (члан 387. Закона о облигационим односима)

11. Недостаци у налогу и накнада штете (члан 827. Закона о облигационим односима)

12. Мера куповине акција (члан 346. ранијег Закона о привредним друштвима)

13. Право увида у записнике и одлуке управе акционарског друштва (члан 464. – члан 466. Закона о привредним друштвима)

14. Регистрација огранка (члан 569. став 1. Закона о привредним друштвима)

15. Претпостављена штета (члан 12а. Закон о приватизацији)

16. Отпуштање дуга субјекту приватизације (члан 20д, члан 20е Закон о приватизацији)

17. Меродавно право (члан 19. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља)

18. Именовање арбитра (члан 17. Закона о арбитражи)

19. Застарелост наплате судске таксе (члан 8. Закона о судским таксама)

20. Право запослених у току стечаја који се води по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (чл. 93. и 94. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији)

21. Право на отпремнину у стечају (чл. 93. и 94. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији)

22. Отказ уговора о раду (члан 5. и члан 14. Закона о штрајку)

23. Располагање имовином (члан 49. Закона о задругама)

24. Рок застарелости за плаћање пореза на промет добара (члан 114. став 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији)

25. Овлашћење произвођача фонограма да забрани емитовање или јавно саопштавање издатог фонограма (члан 121. Закона о ауторском и сродним правима)

26. Степен завршености објекта и могућност индивидуализације локала (предмета продаје) (чл. 18, 21. и 37. Закона о основама својинско правних односа)

27. Недопустивост извршења на пописаној покретној ствари (члан 101. Закона о извршењу и обезбеђењу)

28. Накнада штете у висини исплаћене пензије (члан 208. Закона о пензијском и инвалидском осигурању)

29. Право Републичког фонда здравственог осигурања на регрес трошкова лечења након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају (члан 35. Закона о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају)

30. Активна легитимација за вођење парнице (члан 198. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

31. Дејство признања тужбеног захтева на материјалне супарничаре (члан 204. и 336. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

32. Чињенични основ пресуде (члан 330. Закона о парничном поступку „Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)

 

СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Услови за стицање својства члана одбора поверилаца (члан 38. став 3. Закона о стечају)

2. Остварење права излучног повериоца (члан 50, члан 90, члан 102. и члан 112. Закона о стечају)

3. Наплата таксе у случају отварања стечаја (члан 93. Закона о стечају)

4. Поступак по пријави потраживања (члан 117. Закона о стечају)

5. Обавеза доношења решења о банкротству (члан 131. став 1. Закона о стечају)

6. Награда стечајног управника (члан 133. Закона о стечају)

7. Отклањање последица примене неуставних одредаба (члан 150. – 154. Закона о стечају)

8. Обрачун камате доспеле после предлога за покретање стечајног поступка (члан 69. Закона о стечајном поступку)

9. Положај стечајног дужника као сауговарача у двостранотеретним уговорима насталим пре отварања стечаја (члан 74. Закона о стечајном поступку)

 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) Члан 59. – услови за обављање делатности управљања отпадом

2. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) Члан 59. – услови за обављање делатности сакупљања и складиштења отпадних оловних акумулатора као опасног отпада

3. Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11… 124/12) Члан 20. – за обављање енергетске делатности потребна је лиценца, ако законом није другачије уређено

4. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10) Члан 74. – обвезници сачињавања анализе ризика од спречавања прања новца и финансирања тероризма

5. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04…36/09) Члан 29. – обавеза предузимања мера којима се ризик по животну средину и здравље људи своди на најмању могућу меру

6. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 36/11 – др. закон) Члан 5. став 2. – обављање делатности привредног друштва на основу сагласности

 

ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, 71/01 … 76/10) Члан 354. став 1. тачка 3. ЗКП у вези члана 56. ЗОПП-а – околност која искључује кривично гоњење окривљеног правног лица

2. Закон о привредним преступима (Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77 … „Службени гласник РС“, 101/05) Члан 45. – примена закона времена извршења, осим ако је после тога закон измењен једном или више пута, када се примењује закон који је блажи за учиниоце

3. Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 71/2001 … 76/2010) Члан 368. став 1. тачка 11. ЗКПУ у вези члана 56. ЗОПП-а – апсолутно битна повреда одредаба поступка

4. Закон о привредним преступима Члан 38. ЗОПП-а застарелост извршења новчане казне по правноснажној и извршној пресуди донетој у привредно-казненом поступку

5. Законик о кривичном поступку („Службени гласник СРЈ“, бр. 70/2001 … 76/2010) Члан 354. став 1. тачка 2. ЗКП – застарелост гоњења и пресуда којом се оптужба одбија

6. Закон о привредним преступима Члан 51. ЗОПП-а и начело јединствености поступка против правног и одговорног лица

 

 

На почетак стране!