ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2012
Београд, 2013. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 23.10.2012. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Група питања која се односе на одлагање рочишта

Група питања која се односе на објављивање пресуде

Група питања која се односе на одређивање
временског оквира

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Питања из међународне области

Интелектуална својина

Банкарски и други спорови

 

3. СТАТУСНИ СПОРОВИ

 

4. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

I Део – Основна правила, опште одредбе

II Део – Прекид, застој, наставак извршења

III Део – Предлог за извршење

IV Део – Средства и обим извршења

V Део – Одлуке у извршном поступку

VI Део – Правни лек.

VII Део – Приговор трећег лица

VIII Део – Спровођење извршења.

IX Део – Новчана казна.

X Део – Обустава извршења

XI Део – Посебан поступак за намирење
потраживања на основу комуналних и сличних услуга

XII Део – Обезбеђење – привремене мере.

 

5. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

Одговори на питања, усвојени на седници Одељења за привредне спорове 23.10.2012. године

Одговори на питања (закључци), усвојени на седници Одељења за привредне спорове 28.08.2012. године

Одговори на питања, усвојени на седници Одељења за привредне спорове 06.11.2012. године

 

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ.

 

 

II. РЕФЕРАТИ

 

Др Драгиша Б. Слијепчевић,
Председник Уставног суда Србије

ПРАВНА ДЕЈСТВА ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТРЕЋА ЛИЦА.

 

Стојан Јокић
Судија Врховног касационог суда

ЗАКЉУЧЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

 

Др Мирко Васиљевић
Редовни професор и декан Правног факултета
Универзитета у Београду

КРИТИЧКИ ПОГЛЕД НА ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СРБИЈЕ (2011)

 

Др Весна Ракић Водинелић,
Професор Правног факултета Универзитета Унион у пензији

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ, ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ, ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ И УТИЦАЈ ЊИХОВИХ ПРОЦЕСНИХ ОДРЕДАБА НА ПРИМЕНУ И ТУМАЧЕЊЕ НЕКИХ МАТЕРИЈАЛНИХ ЗАКОНА, СА ПОСЕБНОМ АНАЛИЗОМ УТИЦАЈА НА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА.

 

Др Александар Јакшић,
Редовни професор Правног факултета универзитета у Београду

О СМИСЛУ, ДОПУШТЕНОСТИ И ДЕЈСТВИМА ФИКТИВНОГ ДОСТАВЉАЊА

 

Никола Бодирога,
Доцент Правног факултета у Београду

ПРАВНО ДЕЈСТВО РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

 

Јасмина Стаменковић,
Судија Привредног апелационог суда

ПРАВО НА ПРАВНИ ЛЕК И ДРУГА ПРАВНА СРЕДСТВА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Младен Николић,
Судија Привредног апелационог суда

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

На почетак стране!